งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบอินเทอร์เนตสำหรับผู้ใช้ ไม่เกิน 1000 คน ออกแบบโดย นางสาวภัคคินี ศรีนวล รหัสประจำตัวนิสิต 45410230 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบอินเทอร์เนตสำหรับผู้ใช้ ไม่เกิน 1000 คน ออกแบบโดย นางสาวภัคคินี ศรีนวล รหัสประจำตัวนิสิต 45410230 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา คณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบอินเทอร์เนตสำหรับผู้ใช้ ไม่เกิน 1000 คน ออกแบบโดย นางสาวภัคคินี ศรีนวล รหัสประจำตัวนิสิต 45410230 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา คณิตศาสตร์

2 Internet For School ระบบอินเทอร์เนตสำหรับผู้ใช้ ไม่เกิน 1000 คน Inter net Hub Rounter Client Internet ServerMail Server Leased Line 128 K

3 Internet For School ระบบอินเทอร์เนตสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน ประกอบด้วย Rounter เป็นอุปกรณ์เลือกเส้นทางสำหรับ เชื่อมต่ออินเทอร์เนตความมเร็วสูงไปยัง ISP Internet Server ทำหน้าที่ให้บริการต่าง ๆ เช่น www ftp mail dns proxy ฯลฯ Hub เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ Network ในโรงเรียน

4 Internet For School ระบบอินเทอร์เนตสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 1000 คน ประกอบด้วย Client คือเครื่อง User ใช้สำหรับเข้า สู่ข้อมูลหรือใช้บริการต่าง ๆ บนอินเทอร์ เนต Leased Line เป็นสัญญาณอินเทอร์ เนตที่เช่าจาก ISP ด้วยความเร็วอย่าง น้อย 128 K

5 Internet For School ระบบอินเทอร์เนตสำหรับผู้ใช้ไม่ เกิน 1000 คน การทำงาน 1. Rounter จะทำการเชื่อมต่ออินเทอร์ เนตไปยัง ISP 2. ISP หรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เนตจะ ทำการตรวจสอบว่าโรงเรียนของท่าน เป็นสมาชิกหรือไม่ ถ้าเป็นสมาชิกก็จะ ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต 3. Internet Server จะรับสัญญาณ อินเทอร์เนตหรือ IP Adress จาก ISP

6 Internet For School ระบบอินเทอร์เนตสำหรับผู้ใช้ไม่ เกิน 1000 คน การทำงาน 4. Internet Server พร้อมให้บริการ อินเทอร์เนตแก่ User 5. Client เริ่มขอใช้บริการทางอินเทอร์ เนตจาก Internrt Server และ E – mail จาก Mail Server 6. Internet Server ให้บริการสำหรับ ผู้ใช้โดยแจก IP Adress และ ให้บริการอื่น ๆ ด้วย เช่น www, E – mail, ftp ฯลฯ

7 Internet For School ระบบอินเทอร์เนตสำหรับผู้ใช้ไม่ เกิน 1000 คน บุคลากรที่ต้องใช้ 1. Systemadmin ทำหน้าที่ดูแลและ รักษาระบบอินเทอร์เนตให้ทำงานได้ อย่างปกติและจัดการเพิ่มลดหรือแก้ไข User สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เนต ( อย่าง น้อยควรมี Systemadmin 1 คน ) 2. Web master ทำหน้าที่ออกแบบ และพัฒนาควบคุมดูแล Webpage ของ โรงเรียน ( อย่างน้อยควรมี Web master 1 คน )


ดาวน์โหลด ppt ระบบอินเทอร์เนตสำหรับผู้ใช้ ไม่เกิน 1000 คน ออกแบบโดย นางสาวภัคคินี ศรีนวล รหัสประจำตัวนิสิต 45410230 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google