งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ.(พิเศษ)น.พ.นภดล สุชาติ พ.บ. M.P.H.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ.(พิเศษ)น.พ.นภดล สุชาติ พ.บ. M.P.H."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ.(พิเศษ)น.พ.นภดล สุชาติ พ.บ. M.P.H.
Research Question ผศ.(พิเศษ)น.พ.นภดล สุชาติ พ.บ. M.P.H.

2 Research Question ควรเป็นคำถามสั้นๆ ไม่เป็นคำถามที่ตอบไม่ได้
คำถามนั้นจะต้องหาคำตอบได้ด้วยการวิจัย ไม่เป็นคำถามที่ใครๆก็รู้คำตอบกันอยู่แล้ว ใช้สามัญสำนึกตอบก็ได้ เป็นเรื่องที่ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทำ ต้องการที่จะรู้คำตอบ คำตอบที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์อะไร เช่น นำไปกำหนดเป็นนโยบายสาธารณสุข

3 Non Researchable Question
Obvious association Unpreventable condition NATO question Emergency questions that no time to undertake research Against ethical consideration

4 Researchable Questions
Associations and causal relationship Preventable outcomes Policy alternatives Implementation questions Evaluation questions

5 คำถามหลัก Primary Research Question มีคำถามเดียว
ผู้วิจัยจะต้องจะต้องตอบคำถามหลัก คำถามหลักเป็นตัวกำหนด รูปแบบการวิจัย ประชากรที่ศึกษา ขนาดประชากร การวัดผลและวิเคราะห์ผลการศึกษา

6 คำถามรอง Secondary Research Question
มีความสำคัญรองจากคำถามหลัก อาจมีได้หลายคำถาม อาจไม่สามารถตอบได้ครบทุกข้อ เพราะจำนวนประชากรที่ศึกษาออกแบบสำหรับตอบคำถามหลัก

7 คำถามและวัตถุประสงค์การวิจัย
คำถามและวัตถุประสงค์การวิจัย สัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน คำถามวิจัยหมายถึง ข้อความระบุสาระประเด็นการวิจัยที่ชัดเจน และจำเพาะในรูปประโยคคำถาม

8 Hypothesis Ho ไม่แตกต่าง (no different) ไม่มีความสัมพันธ์ (not related to) Ha แตกต่างหรือมีความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย

9 ตั้งสมมติฐาน เช่น new drug ได้ผลดีในการควบคุมความดันโลหิตมากกว่าการให้ยาตามมาตรฐานการรักษาเดิม Ho : new drug และยาแบบมาตรฐานเดิมไม่แตกต่างกัน (no different) Ha : new drug ให้ผลดีกว่ายาแบบมาตรฐานเดิม พิสูจน์สมมติฐาน

10 Research Question มีความเห็นอยู่สองอย่าง อย่างใดดีกว่ากันเพราะอะไร
ตั้งสมมติฐาน พิสูจน์สมมติฐาน สรุป ผู้อ่านจะเชื่อที่เราสรุปหรือไม่

11 คำถามวิจัยที่ดี ช่วยจำกัดขอบเขตของการวิจัย ประเด็นวิจัยชัดเจน
ช่วยเลือกกำหนดตัวแปรข้อมูลให้ตรงประเด็น ช่วยชี้แนะรูปแบบการวิจัยที่เหมาะสม ช่วยชี้แนะกำหนดกรอบการสรุปผลวิจัย

12 ตัวอย่างคำถามวิจัย การตั้งครรภ์ของหญิงวัยรุ่นกับวัยผู้ใหญ่มีผลลัทธ์ต่างกันอย่างไร การตรวจวัดระดับความรู้สึก Glasgow Coma Scale ของนิสิตแพทย์กับพยาบาลมีความตรงกันเพียงใด ความไวและความจำเพาะการของตรวจ Fine Needle Aspiration ในการวินิจฉัยมะเร็งต่อมธัยรอยด์

13 ตัวอย่างคำถามวิจัย ผู้ป่วยนอก รพ.พุทธชินราช ที่มีโรคทางจิตเวชร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ มีเท่าใด ครีมกันแดดลดความเสี่ยงโรคมะเร็งผิวหนังได้จริงหรือไม่ ยาต้านวัณโรคมีประสิทธิผลในการป้องกันวัณโรคในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV หรือไม่

14 Abstract Background Method Result Conclusion

15 ถ้ามีคนเคยทำวิจัยเรื่องนั้นไว้แล้ว
การวิจัยนั้นๆทำได้สมบูรณ์ดี infer ไปสู่ประชากรที่ต่างๆได้ ก็ไม่ควรจะทำซ้ำอีก ทำไมจึงทำเรื่องนั้นๆ ซ้ำอีกได้ เพราะว่างานวิจัยนั้น ไม่ Valid หรือValid แต่อ้างอิงไปที่ประชากรที่เราสนใจไม่ได้ แต่การทำซ้ำงานของผู้อื่นนั้น จะเสียคะแนนตรงที่ว่า ไม่ได้เป็นความคิดใหม่ของผู้วิจัยเอง


ดาวน์โหลด ppt ผศ.(พิเศษ)น.พ.นภดล สุชาติ พ.บ. M.P.H.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google