งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาศิลปะในประเทศไทย (ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย)

2 ความหมายของวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
ผสมจากคำสองคำ ประวัติศาสตร์+ศิลปะ นัย ๑ หมายถึง การศึกษาประวัติความเป็นมาในแง่มุมต่างๆของศิลปกรรมในอดีต และศิลปะในปัจจุบัน นัย ๒ หมายถึงการศึกษาเรื่องราวในอดีตผ่านงานศิลปกรรม

3 ขอบเขตของวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
ขอบเขตเรื่องเวลา = ตั้งแต่มนุษย์จนถึงปัจจุบัน ขอบเขตเรื่องพื้นที่ = ทั่วทุกมุมโลก ทุกอารยธรรมทั่วโลก ขอบเขตเรื่องหลักฐาน = สิ่งที่มนุษย์ทำขึ้น หรือดัดแปลงทำขึ้น ทั้งตั้งใจให้เป็นงานศิลปะ(ตามความหมายปัจจุบัน)หรือไม่ก็ตาม

4 จุดมุ่งหมายในการศึกษา
เข้าใจถึงรูปแบบศิลปะในช่วงเวลาต่างๆ และผลกระทบต่างๆที่ส่งผลต่อรูปแบบศิลปะ เข้าใจถึงคติความเชื่อที่แฝงอยู่ในงานศิลปะ เข้าใจถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่ผลิตงานศิลปะนั้นๆ

5

6

7

8

9 ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ
ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี แง่ของระยะเวลา แง่ของการใช้หลักฐาน การท่องเที่ยว สามารถนำมาใช้ประยุกต์เพื่อการท่องเที่ยวได้

10 การแบ่งยุคสมัยศิลปะในประเทศไทย
ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์ ศิลปะทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖) ศิลปะศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๘) ศิลปะลพบุรีหรือขอมในประเทศไทย (พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๘) ศิลปะหริภุญชัย (พุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๙) ศิลปะล้านนา (พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๓) ศิลปะสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐)

11 ศิลปะอู่ทอง (พุทธศตวรรษที่ ๑๘-๒๐)
ศิลปะอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๓) ศิลปะรัตนโกสินทร์ (พุทธศตวรรษที่ ๒๔-ปัจจุบัน)


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google