งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมีภาวะเจริญพันธุ์ลดลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมีภาวะเจริญพันธุ์ลดลง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมีภาวะเจริญพันธุ์ลดลง
1. การวางแผนครอบครัว 2. สถานภาพในสังคม 3. รายได้ อาชีพ และลักษณะของสังคม 4. สิทธิสตรี ( สตรีที่ทำงานมีรายได้ทำให้ตัดสินใจในการมับุตร ) 5. ลดความสนใจเรื่องศาสนา 6. อัตราการตายลดลงจากภาวะโภชนาการดี 7. เศรษฐกิจดี รายได้ดี และการศึกษาดี

2 สรุป สาเหตุ การมีภาวะเจริญพันธุ์สูง 1. ความต้องการสมาชิกทดแทนของสังคม
สาเหตุ การมีภาวะเจริญพันธุ์สูง 1. ความต้องการสมาชิกทดแทนของสังคม 2. ความต้องการที่พึ่งพาของบิดา มารดา 3. ความต้องการบุตรชาย ตามความเชื่อ - ค่านิยม 4. ความเชื่อทางศาสนา ( การทำแท้งเป็นบาป )

3 ศัพท์เกี่ยวกับการตาย
1. การตายของทารก Infant Mortality = การตายของทารกที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี Neo - natal mortality ตายภายใน 1 เดือน หลังคลอด Post - neo - natal mortality ตายหลังจาก 1 เดือน ต่ำกว่า 1 ปี 2. การตายก่อนหรือระหว่างคลอด Fetal mortality รวมการแท้ง การทำแท้ง และการเกิดไร้ชีพ 3. การตายของมารดา maternal mortality

4 ภาวะการตาย 1. ตายโดยธรรมชาติ Endogenous mortality
มูลเหตุ Causes of Death 1. ตายโดยธรรมชาติ Endogenous mortality เช่น จากโรคภัย มะเร็ง ความผิดปกติของเส้นเลือด ความพิการของร่างกาย 2. ตายจากสาเหตุอื่น Exogeneous moratality เช่น ตายจากอุบัติเหตุ โรคติดต่อ โรคขาดอาหาร

5 สาเหตุการตาย จากภัยธรรมชาติ
ภาพความสูญเสียจากเหตุการณ์ Tsunami 26 ธันวาคม 2547

6 Figure 6.3 : Infant mortality rates among the world’s countries.

7 TREND OF INFANT MORTALITY RATES BY YEAR OF SURVEY
แนวโน้มอัตราการตายของทารก จำแนกตามปีที่สำรวจ TREND OF INFANT MORTALITY RATES BY YEAR OF SURVEY ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2540

8 สาเหตุการตายในประเทศไทย
1. โรคชรา

9 2. โรคหัวใจ

10 3. อุบัติเหตุ

11 4. โรคมะเร็ง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก

12 อัตราตาย ตามอันดับสาเหตุการตาย 4 อันดับแรก ต่อประชากร 100,000 คน
ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ และ พ.ศ. 2534 THE FIRST FOUR CAUSE GROUPS OF DEATH RATE (RATE 100,000 POPULATION) FOR THE WHOLE KINGDOM: AND 1991 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2540

13 อัตราตาย ตามอันดับสาเหตุการตายสูงสุด 4 อันดับแรก ต่อประชากร 100,000 คน
จำแนกตามภาค THE FIRST FOUR CAUSE GROUPS OF DEATH RATE (PER 100,000 POPULATION) BY REGIONS ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2540

14 Figure 6.9 : Crude death rates among the countries of the world.

15 การคำนวณภาวะการตาย 1. การคำนวณการตายอย่างหยาบ 2. อัตราการตายตามรายอายุ
1. การคำนวณการตายอย่างหยาบ Crude death Rate CDR = จำนวนการตาย จำนวนประชากร x 1,000 2. อัตราการตายตามรายอายุ Age - Specific death rate จำนวนการตายของประชากรในหมวดอายุหนึ่ง ๆ จำนวนประชากรกลางปีในกลุ่มเดียวกัน x 1,000

16 3. อัตราตายของทารก Infant Mortality Rate
จำนวนการตายของทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี จำนวนการเกิดที่ชีพทั้งหมด x 1,000 4. อัตราการตายของมารดา Maternal Mortality Rate จำนวนการตายของมารดา จำนวนการเกิดชีพ x 1,000


ดาวน์โหลด ppt การมีภาวะเจริญพันธุ์ลดลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google