งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPTER 18 FOURIER TRANSFORM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPTER 18 FOURIER TRANSFORM"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPTER 18 FOURIER TRANSFORM

2 Fourier Transform and Inverse-Fourier Transform
เป็นการแปลงสัญญาณเชิงเวลา ไปเป็นสัญญาณเชิงความถี่ Inverse-Fourier transform ดร. รังสรรค์ ทองทา

3 เงื่อนไขในการหา Fourier Transform
สัญญาณที่จะหา Fourier transform จะเป็นได้ทั้งสัญญาณเชิงคาบ (periodic signal) และไม่เป็นเชิงคาบ (non-periodic signal) ยกเว้นสัญญาณที่เข้าสู่อนันต์(ทั้งบวกและลบ) จะไม่สามารถหา Fourier transform ได้ เช่น ดร. รังสรรค์ ทองทา

4 Circuit Applications เช่นเดียวกับ Fourier series เราจะสามารถใช้ Fourier transform มาช่วยในการวิเคราะห์หา output ของวงจร เมื่อกำหนด input และ transfer function ของวงจรมาให้ (หรืออาจจะต้องหาเองก็ได้) ดังนั้นการใช้เทคนิด Fourier transform จึงได้เปรียบการใช้เทคนิด Fourier series ตรงที่สัญญาณไม่จำเป็นต้องเป็นสัญญาณเชิงคาบก็ได้ ส่วนวงจรนั้นยังคงจำเป็นต้องเป็นวงจรเชิงเส้น (ความจริงทั้งวิชานี้จะเกี่ยวข้องกับวงจรเชิงเส้นเท่านั้น! เราไม่เคยพูดถึง diode เลย) ดร. รังสรรค์ ทองทา

5 วิธีที่ 1 หาจากนิยามโดยตรง
การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค Fourier transform กระทำได้โดย เริ่มจากการหา transfer function ของวงจร ซึ่งกระทำได้หลายวิธี เช่น วิธีที่ 1 หาจากนิยามโดยตรง เมื่อ คือ impulse response ของวงจร วิธีที่ 2 หาจาก ดร. รังสรรค์ ทองทา

6 วิธีที่ 3 วิเคราะห์หาโดยตรงจากวงจร ซึ่งเริ่มจาก
หา impedance ของ component แต่ละตัว โดยแทน วิเคราะห์หา โดย input และ output ที่เราสนใจ คือ และ ตามลำดับ ในขั้นนี้ เราเพียงแค่ระบุว่า input และ output เป็นแรงดันหรือกระแสที่ตรงไหน แต่ยังไม่ต้องระบุว่ามีค่าเท่าไร ดร. รังสรรค์ ทองทา

7 จากนั้นจึงวิเคราะห์หา output เมื่อกำหนด input มาให้ โดย
เมื่อ คือ Fourier transform ของสัญญาณ input ที่กำหนดมาให้นั่นเอง ขอให้นักศึกษาดู Example 18.7 หน้า 834 Example 18.8 หน้า 835 ประกอบ ดร. รังสรรค์ ทองทา


ดาวน์โหลด ppt CHAPTER 18 FOURIER TRANSFORM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google