งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Barcode กับการขจัดปัญหาเรื่องการสำรวจครุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Barcode กับการขจัดปัญหาเรื่องการสำรวจครุภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Barcode กับการขจัดปัญหาเรื่องการสำรวจครุภัณฑ์
นะรัตร์ คงสวัสดิ์ มานะชัย เปียมี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 ปัญหาในการสำรวจคุรภัณฑ์
1. ต้องใช้บุคคลากรจำนวนมาก 2. ใช้เวลานานในการสำรวจ 3. สิ้นเปลืองกระดาษที่ใช้ในการดำเนินการ 4. ปัญหาเรื่องการซ้ำซ้อนของข้อมูล 5. ปัญหาเรื่องการจัดทำรายงาน 6. ปัญหาเรื่องการตรวจสอบรายการครุภัณฑ์

3 แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์ – เก็บรายละเอียดข้อมูลทั้งหมด พัฒนาระบบ Barcode – ใช้ในการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี

4 ผลการดำเนินการ 1. ใช้เจ้าหน้าที่จำนวนน้อยลง 2. ประหยัดเวลา 3. ประหยัดกระดาษ 4. ได้ข้อมูลที่ถูกตรงและเป็นปัจจุบัน 5. รองรับการตรวจสอบภายในและภายนอก

5 ตัวอย่างหน้าจอฐานข้อมูลครภัณฑ์

6

7 อุปกรณ์ในการสำรวจ

8 การสำรวจครุภัณฑ์ทำได้ ไม่ยาก

9 ขั้นตอนการสำรวจครุภัณฑ์

10 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลครุภัณฑ์เมื่อทำการยิง barcode
หากพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง แก้ไขได้ทันที

11 แสดงสถานะหลังจากการยืนยันข้อมูล

12 การตัดจำหน่ายครุภัณฑ์

13 การจัดทำรายงาน

14 รายงานการสำรวจครุภัณฑ์

15 รายการครุภัณฑ์ที่จำหน่าย

16 มีกระบวนการประชุมและตรวจสอบ
มีการประชุมบุคลากรด้านการเงินและพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น มีการมอบฐานข้อมูลให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนำไปใช้งาน มีการติดตามและนำผลการเสนอแนะมาปรับปรุงอยู่เสมอ มีการประเมินการใช้งานจากผู้ใช้ภายในองค์กรและหน่วยงานที่ใช้ฐานข้อมูลของสำนักหอสมุด

17 การประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจ

18 ภาพการสำรวจครุภัณฑ์

19 Scan Barcode

20 ไปติดตั้งฐานข้อมูล

21 ติดตามและประเมินผล

22 แบบสอบถาม

23 รายงานการสรุปผลการประเมิน

24 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร


ดาวน์โหลด ppt Barcode กับการขจัดปัญหาเรื่องการสำรวจครุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google