งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยบริหารศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยบริหารศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ Samo Singhaprai 2554

2 วิสัยทัศน์ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ปี 2554
1. ให้องค์กรกลายเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและเป็นแบบอย่าง 2. ให้สิงห์ไพรเป็นที่รู้จัก ของสาธารณะทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4. สร้างและพัฒนาขีดความสามารถในตัวบุคคลในการทำงาน บริหารงานดี มีคุณธรรม สู่ความสร้างสรรค์ และเป็นหนึ่ง

3 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ปี 2554
นโยบายสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ปี 2554 นโยบายสร้างอุปกรณ์พื้นฐานภายในวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ในเรื่องของน้ำดื่ม ลานจอดรถจักรยานยนต์ด้านข้างและด้านหน้าตึกเทพพงษ์พานิช โต๊ะสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป และ สะพานข้ามคูน้ำหน้าตึกเทพพงษ์พานิช นโยบายการสร้างความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร นโยบายของการบูรณาการในส่วนของกิจกรรมให้มีส่วนร่วมของนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ทุกชั้นปี

4 แผนโครงการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ประจำปี 2554
กิจกรรม โครงการที่จะดำเนินการ เดือน หมวดกิจกรรม งบประมาณ 1.โครงการปันรอยยิ้ม มกราคม นันทนาการ 10,000 2.โครงการกีฬาสิงห์ไพรคัพ ครั้งที่ 3 กุมภาพันธ์ กีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 8,000 3.โครงการประชุมผู้นำนักศึกษาสโมสรวิทยาลัยบริหารศาสตร์ 3 วิทยาเขต พฤษภาคม วิชาการ 5,000 4.โครงการสิงห์ไพรร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม พฤษภาคม มิถุนายน บำเพ็ญประโยชน์ รักษาสิ่งแวดล้อม

5 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 5,000
5.โครงการวันไหว้ครู มิถุนายน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 5,000 6.โครงการแห่เทียนพรรษา กรกฎาคม 7.โครงการบุญเดือนสิงห์ สิงหาคม 10,000 8.โครงการเวทีประชาธิปไตย สิงหาคม กันยายน วิชาการ 9.โครงการสิงห์อาสาพัฒนาชุมชน กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน บำเพ็ญประโยชน์รักษาสิ่งแวดล้อม 45,000

6 12 โครงการจะดำเนินกิจกรรมในช่วง ปี 2554
10.โครงการกีฬาสิงห์ไพรรวมใจ ตุลาคม พฤศจิกายน กีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 40,000 11.โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา พฤศจิกายน วิชาการ 3,000 12.โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ธันวาคม 10,000 12 โครงการจะดำเนินกิจกรรมในช่วง ปี 2554

7 โครงการปันรอยยิ้ม เป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดกิจกรรมขึ้นทุกๆปี สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ได้เข้ารวมกิจกรรมโครงการปันรอยยิ้มกับมหาวิทยาลัย โดยประสานงานกับองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย กิจกรรมโครงการปันรอยยิ้มภายนอกองค์กรวันที่ 7 มกราคม 2554 ณ ศุนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และ กิจกรรมโครงการปันรอยยิ้มภายในองค์กร วันที่ 8 มกราคม โครงการนี้ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้เหมาะสม

8 โครงการสิงห์ไพรคัพ ครั้งที่ 3
โครงการสิงห์ไพรคัพ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ เพื่อสานความสัมพันธ์ของพี่น้องสิงห์ไพร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 และเพื่อส่งเสริมนโยบายสร้างเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัย และยังคงเน้นการออกกำลังกายให้แก่นักศึกษา โครงการสิงห์ไพรคัพ จัดขึ้นในวันที่ มกราคม 2554 และ 5-6 กุมภาพันธ์ 2554

9 โครงการประชุมผู้นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษา
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 3 วิทยาเขต โครงการประชุมผู้นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ 3 วิทยาเขต เป็นโครงการสานสัมพันธ์ของ 3 วิทยาเขต ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร เพื่อแสดงถึงปัญหาของแต่ละวิทยาเขตและเพื่อแสดงความคิดเห็นหาทางออกของปัญหานั้นๆ โครงการนี้จะจัดขึ้นในเดือน พฤษภาคม ปีการศึกษา ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้นำสโมสรวิทยาลัยบริหารศาสตร์ 3 วิทยาเขต

10 โครงการสิงห์ไพรร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โครงการสิงห์ไพรร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น ปลูกสร้างภูมิทัศน์ และเป็นโครงการที่เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างดี โครงการนี้จัดในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ปีการศึกษา 2554

11 โครงการวันไหว้ครู โครงการวันไหว้ครู เป็นโครงการสานความสัมพันธ์ระหว่างครูอาจารย์ กับ ลูกศิษย์นักศึกษา แสดงถึงความกตัญญูและให้ความเคารพต่อผู้มีพระคุณที่ได้ให้ความรู้ คำแนะนำ และเพื่อให้นักศึกษาแสดงออกถึงความรักและ เคารพต่อครูอาจารย์ และยังช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โครงการวันไหว้ครูจะจัดขึ้นในช่วงเดือน มิถุนายน ปีการศึกษา 2554

12 โครงการแห่เทียนพรรษา
โครงการแห่เทียนพรรษา เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องทุกๆปี ซึ่งจะส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของประไทยให้ดำรงอยู่ และยังช่วยสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาให้สามารถแสดงออกได้อย่างเติมประสิทธิภาพ และนักศึกษายังสามารถรับรู้ถึงความสำคัญของการแห่เทียนพรรษา โครงการแห่เทียนพรรษาจัดในช่วงเดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา 2554

13 โครงการบุญเดือนสิงห์
โครงการบุญเดือนสิงห์ เป็นโครงการสำคัญของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง และครูอาจารย์ เป็นโครงการที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาในการศึกษาต่อไป ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดกันต่อมา โครงการบุญเดือนสิงห์จัดในช่วง เดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2554

14 โครงการเวทีประชาธิปไตย
โครงการเวทีประชาธิปไตยเป็นโครงการที่สนับสนุนให้นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 มีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และสามารถถ่ายทอดให้สังคมได้รับรู้ถึงความสามารถและความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ หลักวิชาการด้านการปกครอง แสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี และโครงการเวทีประชาธิปไตย ได้รับการยอมรับจากสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าเป็นสื่อในการให้ความรู้ในรูปแบบการแสดงออก โครงการเวทีประชาธิปไตยจัดในช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน ปีการศึกษา 2554

15 โครงการสิงห์อาสาพัฒนาชุมชน
โครงการสิงห์อาสาพัฒนาชุมชน เป็นโครงการเพื่อสังคมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่ดีขึ้นให้แก่สังคม นักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ จะร่วมช่วยส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมได้พัฒนาให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น โครงการสิงห์อาสาพัฒนาชุมชน จัดในช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2554

16 โครงการกีฬาสิงห์ไพรรวมใจ
โครงการกีฬาสิงห์ไพรรวมใจ เป็นโครงการเพื่อสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้อง ให้มีความรักและสามัคคีกันในหมู่คณะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน และโครงการนี้ยังส่งเสริมในด้านสุขภาพการออกกำลังกายการเล่นกีฬา โครงการกีฬาสิงห์ไพรรวมใจ จัดในช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2554

17 โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งเพื่อชักจูงให้นักศึกษา เข้ามีส่วนรวมในการเลือกตั้งผู้นำของคณะ ดังนั้นนักศึกษาเป็นกลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นภายในมหาวิทยาลัย หรือภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างถูกต้อง โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา จัดขึ้นในช่วงเดือน พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2554

18 โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา
โครงการสัมมนาสโมสร เป็นโครงการเพื่อแนะแนวให้กับสโมสรนักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป เสริมสร้างความคิดและยังนำแนวทางไปปรับใช้ในการพัฒนาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ต่อไป โครงการสัมมนาสโมสร จัดในช่วง เดือน ธันวาคม ปีการศึกษา 2554

19 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ขอจบการนำเสนอ โครงการ ขอขอบพระคุณ
สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ขอจบการนำเสนอ โครงการ ขอขอบพระคุณ Samo Singhaprai 2554


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยบริหารศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google