งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 จดหมายเสนอขาย เนื้อหาบทเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 จดหมายเสนอขาย เนื้อหาบทเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 จดหมายเสนอขาย เนื้อหาบทเรียน
จดหมายแจ้งราคาสินค้า (Quotation, Price Quoted) จดหมายสั่งสินค้า (Orders) การตอบรับใบสั่งซื้อ (Acknowledging an Order) จดหมายชำระเงิน (Payment) จดหมายเฉพาะโอกาส (Special Purposes)

2 บทที่ 4 จดหมายเสนอขาย ข้อเสนอแนะในการเขียนจดหมายเสนอขาย ความยาวพอควร
เขียนด้วยความชำนาญ ครบองค์ประกอบ ใช้ภาษาอ่านง่าย เขียนให้อ่านง่าย

3 จดหมายแจ้งราคาสินค้า (Quotation, Price Quoted)
ส่วนประกอบ ราคา (Price) ค่าขนส่งและประกัน (Transport and insurance costs) ลดราคา (Discounts) วิธีการชำระเงิน (Method of Payment) กำหนดวันส่งสินค้า(Quoting delivery)

4 ราคา gross prices = ราคาที่รวมค่าใช้จ่ายแล้ว
net prices =ราคาที่ไม่รวมค่าใช้จ่าย *ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกัน ภาษี Example: We can quote you a gross price, inclusive of delivery charges of 40 dollars per 100 items. These goods are exempt from VAT.

5 ค่าขนส่งและประกัน (Transport and insurance costs)
carriage paid (ผู้จำหน่ายเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งสินค้า) carriage forward (ผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งสินค้า) c.i.f. (ราคาที่รวมค่าประกันและขนส่งสินค้า)

6 ลดราคา (Discounts) ผู้ผลิตอาจลดราคาจาก net price หรือ gross price โดยอาจมีเงื่อนไขการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด Example: We allow a 5 percent discount for payment within one month. We do not normally give discounts to private customers but because of your long association with our company we will allow you 15 percent off the retail price.

7 วิธีการชำระเงิน (Method of Payment)
Postal order C.O.D. (Cash on delivery) Cheque Bank transfer Bank draft Bill of exchange

8 กำหนดวันส่งสินค้า(Quoting delivery)
ประโยคตัวอย่าง We are pleased to inform that we can deliver by August 31rd. We have the goods in stock and will ship them immediately when we receive your order.

9 จดหมายสั่งสินค้า (Orders)
ส่วนประกอบ รายละเอียดหมายเลขแคตตาลอก เงื่อนไขการส่งสินค้าและการกำหนดระยะเวลาในการขนส่ง ยืนยันเงื่อนไขการชำระเงิน

10 จดหมายสั่งซื้อ ลักษณะเนื้อหาจดหมาย แสดงความยินดีที่ได้รับจดหมาย บรรยายคุณภาพสินค้านั้นๆ รับประกันความรวดเร็วและระมัดระวังในการจัดส่งสินค้า นำเสนอและกระตุ้นความสนใจในสินค้าประเภทอื่น แสดงความยินดีที่จะได้รับการสั่งซื้อสินค้าในโอกาสต่อไป

11 การตอบรับใบสั่งซื้อ (Acknowledging an Order)
ลักษณะเนื้อหา แสดงความยินดีที่ได้รับการสั่งซื้อ แสดงความคิดเห็นต่อคุณภาพที่ดีของสินค้าที่สั่ง บอกวันที่ส่งสินค้า วิธีส่ง และรับประกันว่าถึงตามกำหนดไม่เสียหาย สร้างความสนใจของลูกค้าต่อสินค้าอื่น แสดงความหวังว่าจะได้รับใบสั่งซื้อจากลูกค้าอีกต่อไปในภายหน้า

12 จดหมายชำระเงิน (Payment)
ประเภทของจดหมายชำระเงิน ใบกำกับสินค้าและใบแจ้งหนี้ (Invoices and Statements) Pro-forma invoice ใบแจ้งหนี้ (Statement of Account) วิธีการชำระเงิน (Method of Payment)

13 จดหมายเฉพาะโอกาส (Special Purposes)
จดหมายร้องเรียน (Letter of Complaint) จดหมายเสนอขาย (Sales Letters)

14 จดหมายร้องเรียน (Letter of Complaint)
สาเหตุของการร้องเรียน การบริการไม่เหมาะสมหรือไม่ดี (inappropriate service) สินค้าส่งล่าช้า (delayed goods) สินค้าที่ส่งมาชำรุด (damaged goods) สินค้าส่งมาไม่ครบ (missing goods) สินค้าส่งมามีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน (inferior quality goods)

15 จดหมายร้องเรียน (Letter of Complaint)
วิธีการแก้ไข จัดส่งสินค้าใหม่ทดแทนให้ลูกค้าฟรี (free replacement of the defective item) คืนเงินให้ลูกค้า (refund) ลดราคาให้ลูกค้า (price reduction) ให้เครดิตแก่ลูกค้าในการชำระเงิน (credit) ยกเลิกใบสั่งซื้อ (cancellation of the order)

16 จดหมายเสนอขาย (Sales Letters)
จุดประสงค์ในการเขียน ได้ลูกค้ารายใหม่เพิ่ม กระตุ้นให้ผู้อ่านซื้อสินค้าในภายหน้า สร้างความสนใจให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ได้ทดลองสินค้าที่โฆษณาในจดหมายหรือสอบถามเกี่ยวกับ สินค้านั้นๆ จบการนำเสนอแล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 จดหมายเสนอขาย เนื้อหาบทเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google