งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานบริการ “เปิดกะลา”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานบริการ “เปิดกะลา”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานบริการ “เปิดกะลา”

2 ปัจจัยที่จะนำไปสู่เป้าหมาย
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีประสิทธิภาพในการให้บริการ มีเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ

3 การกำหนดระดับความสำเร็จตามปัจจัย/องค์ประกอบ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ระดับที่ 1 ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทายผู้ใช้บริการ ระดับที่ 2 มีความเต็มใจ กระตือรือร้นที่จะให้บริการและรับฟังความต้องการของ ผู้ใช้บริการ ระดับที่ 3 ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ เมื่อผู้ใช้บริการมีปัญหาจากการใช้บริการ ระดับที่ 4 สร้างความเป็นมิตรและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการ ระดับที่ 5 มีวิธีการและเทคนิคในการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ใช้บริการ

4 การกำหนดระดับความสำเร็จตามปัจจัย/องค์ประกอบ
มีประสิทธิภาพในการให้บริการ ระดับที่ 1 รู้และเข้าใจขั้นตอนในการให้บริการ ระดับที่ 2 ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตรงตามความต้องการของ ผู้ใช้บริการ ระดับที่ 3 มีเทคนิคและวิธีการบริการที่หลากหลาย ระดับที่ 4 มีการปรับปรุงและพัฒนางานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ระดับที่ 5 สามารถถ่ายทอดเทคนิคและกลยุทธ์ รวมถึงให้คำแนะนำ วิธีการให้บริการที่มีประสิทธิภาพแก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ ผู้ใช้บริการพึงพอใจ

5 การกำหนดระดับความสำเร็จตามปัจจัย/องค์ประกอบ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ ระดับที่ 1 เข้าใจ และใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้ ระดับที่ 2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับงานของตนได้ ระดับที่ 3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างเชี่ยวชาญ ระดับที่ 4 มีเทคนิคและวิธีการในการแก้ไขปัญหา ระดับที่ 5 สามารถถ่ายทอดเทคนิคในการแก้ไขปัญหาแก่เพื่อนร่วมงาน

6 สรุปตารางอิสรภาพ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่งานบริการที่เป็นเลิศ”
ปัจจัย/องค์ประกอบ นิพนธ์ ไพวรรณ นิรันดร อนุรักษ์ รัชฏาภรณ์ ธีรยุทธ ดำรงฤทธิ์ เกียรติกร จรรยา วิภาวี 1.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4 3 2. มีประสิทธิภาพในการให้บริการ 2 3.มีเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ 1

7 ตารางอิสรภาพแสดงระดับปัจจุบันของกลุ่มงานบริการ

8 After Action Review : AAR
มีการทำงานเป็นทีม เกิดความเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือกัน เห็นพัฒนาการด้านการจัดการความรู้ของแต่ละคนได้อย่างชัดเจน ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เกิดเจตคติที่ดีต่อการจัดการความรู้ ทำให้ทราบถึงระดับงานของกลุ่มว่าอยู่ในขั้นใด และสามารถที่จะวางแผนพัฒนาต่อไปในอนาคตได้

9 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

10 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

11 จบการนำเสนอ - ขอบคุณค่ะ -


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานบริการ “เปิดกะลา”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google