งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
ชื่อโครงการ การจัดทำ e-Book ผู้นำเสนอ นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ ฝ่าย ฝ่ายวิชาการ วันที่ 30 พฤษภาคม 2550

2 หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ระยะของโครงการ
โครงการจัดทำ e-Book หัวหน้าโครงการ นางอโนมา สุวรรณาภิชาติ ผู้ร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ในฝ่ายวิชาการ จำนวน 5 คน ระยะของโครงการ มกราคม ถึง กันยายน 2550

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการจัดทำ e-Book วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อจัดทำเอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดทำเอกสาร และหนังสือของอาจารย์ที่ต้องการเผยแพร่ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

4 กลุ่มเป้าหมาย ดัชนีชี้วัด
โครงการจัดทำ e-Book กลุ่มเป้าหมาย 1. อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4. บุคคลทั่วไป จัดทำ e-book อย่างน้อย 3 เรื่อง ดัชนีชี้วัด

5 โครงการจัดทำ e-Book ขั้นตอนการดำเนินงาน

6 อุปกรณ์ที่ใช้ Browser
โครงการจัดทำ e-Book อุปกรณ์ที่ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ RAM 256 MB Harddisk 20 MB Windows 98/ME/2000/XP โปรแกรม Flip Publisher Enterprise จำนวน 2 license Browser โปรแกรม FlipViewer สามารถ download ได้ที่

7 แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาส
โครงการจัดทำ e-Book แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาส ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 50 ) 1. ศึกษาโปรแกรมสำหรับทำ e-Book โดยใช้โปรแกรม FlipPublisher Enterprise 2. คัดเลือกเอกสารทำหรับทำ e-Book

8 ผลการดำเนินงาน (ต่อ ) 3. เลือกเอกสารสำหรับทำ e-Book คือ
3.1 รายงานประจำปี รวม 4 เรื่อง 3.2 บทความสาระน่ารู้ประจำสัปดาห์ โดยแบ่งออกเป็น 4 เรื่อง คือ คอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชน สารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นวัตกรรมทางสารสนเทศ การจัดการความรู้

9 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
โครงการจัดทำ e-Book ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ไม่มีเอกสารที่น่าสนใจพอสำหรับทำ e-book การแก้ปัญหา พยายามหาจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากเอกสารที่มีอยู่และจาก internet

10 ในอนาคต เผยแพร่ e-Book
จัดการอบรมแนะนำการใช้งานโปรแกรม Flip Publisher Enterprise


ดาวน์โหลด ppt การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google