งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Business Modeling (บางส่วนอ้างอิงจาก ดร.อดิศร ณ อุบล)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Business Modeling (บางส่วนอ้างอิงจาก ดร.อดิศร ณ อุบล)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Business Modeling (บางส่วนอ้างอิงจาก ดร.อดิศร ณ อุบล)
Analyzing the problem Business Modeling (บางส่วนอ้างอิงจาก ดร.อดิศร ณ อุบล)

2 Purpose of Business Modeling
เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่มีอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่า ลูกค้า ผู้ใช้และนักพัฒนา มีความเข้าใจองค์กรตรงกัน เพื่อให้เข้าใจว่า จะปรับใช้ระบบใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกหรือสนับสนุน การทำงานได้อย่างไร และระบบที่มีอยู่จะได้รับผลกระทบจากระบบใหม่ อย่างไร Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

3 Software Engineering Technique
Object-Oriented visual modeling techniques have become common for new software projects Unified Modeling Language (UML) เป็นภาษารูปภาพ มาตรฐาน (Standard Modeling Language) สำหรับใช้ใน การสร้างโมเดลเชิงวัตถุ เป็นเสมือนพิมพ์เขียวที่แสดงภาพรวมของ ระบบทั้งหมด โดยจะแสดงในรูปแบบของแผนภาพ (Diagram) เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ออกแบบระบบ, โปรแกรมเมอร์และผู้ใช้งาน Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

4 Use Case Diagram Use Case Diagram เป็นแผนภาพที่ใช้แสดงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบงานและสิ่งที่อยู่นอกระบบงาน ประกอบด้วย Actor คือ ผู้ที่กระทำกับระบบ อาจเป็นผู้ที่ส่งข้อมูล, รับข้อมูล หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบนั้นๆ เช่น ลูกค้ากับระบบสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ Use Case คือ หน้าที่หรืองานต่างๆในระบบ เช่น การเช็คสต็อค การสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น Relationship คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง Use Case กับ Actor Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

5 Use Case Diagram ตัวอย่าง Use Case การถอนเงิน
Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

6 Use Case Diagram ตัวอย่าง Use Case การสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์
Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

7 Activity Diagram Activity Diagram เป็นแผนภาพที่ใช้แสดงขั้นตอนการ ทำงานของ use case (เช่นเดียวกับ Sequence Diagram และ Collaboration Diagram) แต่จะเน้น ไปที่งานย่อยของวัตถุ โดยจะมีกระบวนการทำงานคล้ายกับ Flowchart Activity Diagram บางครั้งมีลักษณะคล้าย Swim Lane โดยจะแบ่งกลุ่มกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นช่อง โดยกำกับแต่ ละช่องด้วยชื่อของ Object แต่ละ Swim Lane แสดงถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ Object นั้นๆ Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

8 Activity Diagram ตัวอย่าง Activity Diagram การสอบถามยอดบัญชีจากตู้ ATM
Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

9 Sample of Swim Lane Diagram
Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

10 Sample of Swim Lane Diagram
Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

11 Class Diagram Class Diagram คือ แผนภาพที่ใช้แสดง Class และ ความสัมพันธ์ระหว่าง Class ของระบบที่สนใจ (Problem Domain) เช่น ในระบบจัดซื้อ Class ที่เกี่ยวข้องคือ ผู้ผลิต, พนักงานจัดซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ใบเสนอราคา, ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

12 Class Diagram สัญญลักษณ์ Class ประกอบด้วย Name Attributes Methods
Class Name คือ ชื่อของ Class Attributes คือ คุณลักษณะของ Class Operations หรือ Methods คือ กิจกรรมที่สามารถกระทำกับObject นั้นๆได้ Name Attributes Methods Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

13 Class Diagram ตัวอย่าง Class Diagram ในระบบธนาคาร
Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

14 Sequence Diagram Sequence Diagram เป็นแผนภาพที่ใช้อธิบายการทำงาน ของ Use Case เพื่อแสดงถึงขั้นตอนการทำงานและลำดับของ การสื่อสาร (Message) ระหว่าง Object ที่ตอบโต้กัน Sequence Diagram จะแสดงอยู่ในรูปแบบ 2 มิติ โดย เส้นประแนวตั้ง (Lifeline) จะนำเสนอในมุมมองของเวลา ส่วน เส้นแนวนอน (Message) จะนำเสนอเกี่ยวกับการโต้ตอบกัน ระหว่าง Object หรือ Class ต่างๆ Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

15 Sequence Diagram ตัวอย่าง Sequence Diagram การสอบถามยอดบัญชีจากตู้ ATM
Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

16 Collaboration Diagram
Collaboration Diagram เป็นแผนภาพชนิดเดียวกับ Sequence Diagram โดย Sequence Diagram จะเป็น แผนภาพที่แสดงถึงการสื่อสาร แต่ Collaboration Diagram จะนำเสนอการทำงานร่วมกันระหว่าง Object เป็นหลัก แต่ก็ สามารถแสดงถึงลำดับก่อนหลังด้วย Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

17 Collaboration Diagram
ตัวอย่าง Collaboration Diagram การสอบถามยอดบัญชีจากตู้ ATM Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

18 Statecharts Diagram (SCD)
Statecharts Diagram เป็นแผนภาพที่ใช้แสดงสถานะต่างๆและ การเปลี่ยนสถานะของ Class ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด ตัวอย่าง Statechart Diagram การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

19 Component Diagram Component Diagram เป็นแผนภาพที่แสดงโครงสร้างและ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ (Components) ต่างๆของ Software ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวอาจเป็น Source Code, Executable Program, Binary รวมถึง Text และ User Interface Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

20 Component Diagram ตัวอย่าง Component Diagram ของระบบการลงทะเบียน
Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

21 Deployment Diagram Deployment Diagram เป็นแผนภาพที่แสดงสถาปัตยกรรมของ Hardware และ Software ในระบบรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง กัน Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

22 Sample Flow of Event: (begins) ลูกค้านำสินค้าที่ต้องการมาที่เคาน์เตอร์เพื่อชำระเงิน Cashier เข้าสู่ระบบ กรอกรหัสสินค้าลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Server Computer ค้นหารหัสสินค้าจากฐานข้อมูลแล้วแสดงผลลัพธ์ทาง จอภาพ (Monitor) (ends) ลูกค้าชำระเงิน Cashier รับเงินและพิมพ์ใบเสร็จค่าสินค้าส่งให้ ลูกค้า Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

23 Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

24 Sample Sequence Diagram
Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

25 Business/System Models
One advantage of this approach to business modeling is the clear and concise way of showing dependencies between models of the business and models of the system Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

26 When to use business modeling
Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.

27 แบบฝึกหัด จงสร้าง Use Case Diagram ของระบบห้องสมุดในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งผู้เข้าใช้บริการได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และพนักงานของมหาวิทยาลัย ในกระบวนการทำงาน เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะทำหน้าที่ให้บริการยืม/คืนหนังสือแก่บุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ยังจะต้องจัดการกับทรัพยากรในห้องสมุด เช่น การเพิ่ม, แก้ไข, ลบข้อมูลหนังสือและวารสาร รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกของห้องสมุดอีกด้วย ทุกเดือน เจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะต้องทำรายงานต่างๆ ส่งให้กับผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เช่น รายงานจำนวนสมาชิก, รายงานจำนวนหนังสือและวารสารใหม่, รายงานการยืม/คืนหนังสือ, รายงานค่าปรับล่าช้า เป็นต้น Computer Science Department (FLAS) - Prasertsak U.


ดาวน์โหลด ppt Business Modeling (บางส่วนอ้างอิงจาก ดร.อดิศร ณ อุบล)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google