งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
โดย รุ่งรวี พิมพ์กลาง แสนสวย

2 การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมไปสู่ลูกหลาน
เป็นลักษณะหนึ่งของวิชาชีววิทยาที่ว่าด้วยการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมไปสู่ลูกหลาน พันธุศาสตร์ Genetics พันธุกรรม Heredity การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมไปสู่ลูกหลาน ควบคุมโดย หน่วยพันธุกรรม ที่เรียกว่า ยีน (Gene)

3 ลักษณะทางพันธุกรรม Genetic character
ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันและสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นอื่นต่อไปได้

4 ลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ระหว่างพวกหรือหมู่อย่างเห็นได้ชัด เช่น แมวต่างจากวัว สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมีความแตกต่างบางลักษณะเช่น ขนาดตา สีผม ขนาดของร่างกาย ลักษณะที่แตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตมาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม บางลักษณะมาจากสิ่งแวดล้อมไม่จัดเป็นพันธุกรรมเช่น แขนด้วนจากอุบัติเหตุ,ตาบอด,ความรู้,ความประพฤติ

5 ประเภทของลักษณะทางพันธุกรรม
ลักษณะที่มีความแปรผันต่อเนื่อง Continuous Variation ลักษณะที่มีความแปรผันไม่ต่อเนื่อง แตกต่างทีละน้อย สิ่งแวด ล้อมมีอิทธิพล เช่น ความสูง นักหนัก สีผิว ความฉลาด ความสามารถให้ผลิตภัณฑ์ เช่น ความสามารถในการห่อลิ้น ความถนัดมือขวาซ้าย จำนวนชั้นของหนังตา ลักยิ้ม หมู่เลือด คนผิวปกติหรือผิวเผือก ติ่งหู เป็นต้น แตกต่างชัดเจน ลักษณะพันธุกรรม เป็นลักษณะคุณภาพ

6

7

8 การสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรม
แบบไม่อาศัยเพศ แบบอาศัยเพศ เช่น การแบ่งตัว แตกหน่อ สร้างสปอร์ 1.มีลักษณะเฉพาะทางบรรพบุรุษอย่างครบถ้วน สามารถดำรงลักษณะของเผ่าพันธุ์ของชีวิตนั้น ๆ ไว้มิให้สูญหาย 2. เป็นกลไกการถ่ายทอดลักษณะพ่อแม่ไปสู่ลูกหลาน ภายใน DNA หรือโครโมโซมประกอบด้วยยีน (Gene) เกิดชีวิตใหม่

9 อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายใน ได้แก่ อายุ เพศ ฮอร์โมน ฯลฯ
ลักษณะทางพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อม อิทธิพลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของลักษณะสิ่งมีชีวิต อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ อุณหภูมิ แสงสว่าง อาหาร สารเคมี รังสีต่าง ๆ ฯลฯ อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายใน ได้แก่ อายุ เพศ ฮอร์โมน ฯลฯ

10 คำศัพท์ คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย Gamete กาเมท เซลล์สืบพันธุ์ Egg เอก
ไข่ Sperm สเปิร์ม ตัวอสุจิ Dominance โดมิแน้น ลักษณะเด่น Dominant trait โดมิแน้น ทเรท Recessive trait รีเซสซีพ ทเรท ลักษณะด้อย Allele แอลลีล ยีนต่างชนิดกันที่เข้าคู่กันได้ Allelomorh แอลลีโลมอร์ฟ

11 คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล Homologous gene โฮโมโลกัสยีน คู่ยีนที่เหมือนกันอยู่ด้วยกัน Homolozygote โฮโมโลไซโกท พันธุ์แท้ Homozygous dominance โฮโมไซกัส โดมิแน้น พันธุ์แท้ของลักษณะเด่น Homozygous recessive โฮโมไซกัส รีเซสซีพ พันธุ์แท้ของลักษณะด้อย Heterozygous gene เฮทเทอโรไซกัส ยีน คู่ของยีนที่ต่างกัน Genotype จีโนไทป์ รูปแบบของยีนที่ควบคุมลักษณะ Homozygous genotype โฮโมไซกัส จีโนไทป์ TT,tt Heterozygous genotype เฮทเทอโรไซกัส จีโนไทป์ Tt Phenotype ฟีโนไทป์ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฎออกมาเนื่องจากการควบคุมของยีน


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google