งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
เรื่องหัวถอดเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบตะเกียบ

2 เด็กหญิงจันทกานต์ นุ่นชูผล เด็กชายพรชัย ชูจิตรชื่น
ผู้จัดทำโครงงาน เด็กเกษราภรณ์ มากชู เด็กหญิงจันทกานต์ นุ่นชูผล เด็กชายพรชัย ชูจิตรชื่น

3 ครูที่ปรึกษาโครงงาน ครูโสภณ เพชรสุทธิ์

4 ที่มาและความสำคัญ จากการสังเกตเมื่อหลอดไฟฟ้าเสียและต้องการเปลี่ยนหลอดใหม่นั้นแต่ละครั้ง ต้องใช้บันไดขึ้นเพื่อไปถึงหลอด และต้องใช้ช่างที่มีความรู้เรื่องไฟฟ้ามาทำการถอดเปลี่ยน ถ้าเป็นช่วงเวลาค่ำแล้วก็ต้องปล่อยให้มืดแล้วรอวันต่อไป จากปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดความคิดว่าน่าจะทำอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วสามารถถอดเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าได้โดยไม่ยุ่งยากและทุกคนสามารถทำได้โดยเฉพาะแม่บ้าน

5 วัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ถอดเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบตะเกียบ เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้งานของสิ่งประดิษฐ์

6 หัวถอดเปลี่ยนสามารถถอดเปลี่ยนหลอด ไฟฟ้าแบบตะเกียบได้ทุกชนิด
สมมติฐาน หัวถอดเปลี่ยนสามารถถอดเปลี่ยนหลอด ไฟฟ้าแบบตะเกียบได้ทุกชนิด

7 ตัวแปรต้น หัวถอดเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า แบบตะเกียบ
ตัวแปรศึกษา ตัวแปรต้น หัวถอดเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า แบบตะเกียบ ตัวแปรตาม ผลการถอดเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบตะเกียบ ตัวแปรควบคุม ชนิดหลอดไฟฟ้า,ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ หลอด

8 นิยามเชิงปฏิบัติการ หัวถอดเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า หมายถึง อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากท่อพีวีซี ตัดเป็นก้าน 4 ก้านด้านในติดลูกยางเพื่อยึดเกาะหลอดไฟ ใช้แทนมือในการจับถอดเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบตะเกียบ

9 วัสดุอุปกรณ์ วัสดุ อุปกรณ์
ท่อพลาสติกพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 cm ยาว 18 cm ข้อต่อท่อพลาสติกพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 cm ลด 1.8 cm ท่อพลาสติกพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 cm ยาว 120 cm ข้อต่อเกลียวในท่อพลาสติกพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลาง cm ข้อต่อครอบท่อพลาสติกพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลาง cm ข้อต่อเกลียวนอกท่อพลาสติกพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลาง cm ยางพลาสติกพื้นรองเท้าแตะ กาวร้อน ยางวงตัดจากยางในรถจักรยานยนต์ กาวต่อท่อพลาสติกพีวีซี ปากกาเคมี กระดาษทราย เลื่อยเหล็ก วงเวียน เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ มีดคัดเตอร์

10 วิธีการประดิษฐ์ศึกษา
นำท่อพลาสติกพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 cm มาวัดแบ่งออกเป็น 8 ส่วนเท่าๆ แล้วใช้ปากกาเคมีลากเส้นตรง ใช้เลื่อยเหล็กตัดตามรอยแนวเส้นตั้ง 8 แนวจะได้ก้าน 8 ก้าน ใช้เลื่อยเหล็กตัดออก 4 ก้านเหลือ 4 ก้าน ใช้กระดาษทรายขัดก้านให้เรียบ นำยางพลาสติกพื้นรองเท้าแตะที่จัดได้ขนาดเท่ากัน มาติดแปะด้านในด้วยกาวร้อน นำท่อด้านที่ไม่เป็นก้านมาสวมติดกับข้อต่อลดยึดติดด้วยกาว นำด้านลดมาต่อกับข้อต่อเกลียวในเพื่อใช้ต่อกับด้ามจับที่มีความยาวมากขึ้น

11 ผลและสรุปผล หัวถอดเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบตะเกียบที่ประดิษฐ์ขึ้นจากท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.6 เซนติเมตร ยาว 18 เซนติเมตร ตัดเป็นก้าน 4 ก้านแต่ละก้านยาว 11 เซนติเมตร ด้านในติดลูกยางพลาสติกพื้นรองเท้าแตะขนาดพอดีก้าน อีกด้านต่อด้วยข้อต่อลดและด้ามจับท่อพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.8 เซนติเมตรยาว 140 เซนติเมตร สามารถนำมาใช้ จับถอดเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบตะเกียบ ชนิด 2U ,3U และเกลียวได้ ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานจำนวน 13 คน ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมากระดับความคิดเห็น 4.703

12 ตารางแสดงผลการใช้งานของหัวถอดเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
ลักษณะของหลอดไฟฟ้าแบบ ตะเกียบ ผลการใช้งาน ตำแหน่งยางวางรัดก้านจับ หลอด 2U หัวจับหลอดได้แน่น หมุนบิดได้ดี อยู่ตำแหน่งขีดบน หลอด 3U หัวจับหลอดได้แน่นหมุนบิดได้ดี อยู่ตำแหน่งขีดล่าง หลอด 4U ไม่ได้ทำการทดลอง - หลอดเกลียว

13 ตารางแสดงการแปลผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้หัวถอดเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า
รายการประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง N x S.D. การแปลผล 5 4 3 2 1 หัวถอดเปลี่ยนจับยึดหลอดไฟได้แน่นดี 8 13 การสอดใส่หลอดไฟเข้ากับหัวถอดเปลี่ยนทำได้ดี 10 การบิดหมุนเพื่อถอดเปลี่ยนหลอดไฟทำได้ดี หัวถอดเปลี่ยนใช้งานได้ง่าย 7 6 หัวถอดเปลี่ยนใช้งานได้ปลอดภัย ระดับความมั่นใจในการใช้งานหัวถอดเปลี่ยน ท่านคิดเห็นว่าดีอย่างไรถ้ามีอุปกรณ์นี้ไว้ประจำบ้าน รวม 64 27 91

14 ภาพแสดงการใช้งานหัวถอดเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า

15 ภาพแสดงการใช้งานหัวถอดเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า

16 ประโยชน์ที่ได้รับ หัวถอดเปลี่ยนช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ถอดเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า อย่างปลอดภัย ใช้เวลาน้อย ทุกคนสามารถใช้งานได้ โดยไม่ต้องติดต่อช่าง มาทำการถอดเปลี่ยนให้


ดาวน์โหลด ppt โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google