งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Adverb.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Adverb."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Adverb

2 Adverb คือ คำกริยาวิเศษณ์ ทำหน้าที่ขยายคำกริยา, คำคุณศัพท์, และคำกริยาวิเศษณ์ตัวอื่นๆ โดยมีลักษณะต่างๆดังนี้ Mandy is a careful girl. Mandy drives carefully.

3 Use of adverbs to modify verbs: The soccer team played badly last Saturday. to modify adjectives: It was an extremely bad match. to modify adverbs: The soccer team played extremely badly last Wednesday.

4 Types of adverbs 1. Adverb of manner (กริยาวิเศษณ์บอกกริยาอาการ) adverb ที่บอกว่าการกระทำนั้นได้กระทำในลักษณะอาการอย่างไร ( How) ส่วนมากจะเป็น adverb ที่ลงท้ายคำด้วย -ly ของคำคุณศัพท์ เช่น quick - quickly, happy - happily, brave - bravely, good – well fast – fast, hard - hard Mandy is a careful girl. Mandy drives carefully.

5 + ถ้าประโยคไม่มีกรรมให้วางหลังกริยา เช่น
They walk slowly. + ถ้าประโยคนั้นมีกรรม ให้วางหลังกรรม เช่น I can speak Japanese well.

6 เช่น here, there, everywhere, up, down, near, abroad, above
2. Adverb of place (กริยาวิเศษณ์บอกสถานที่) adverb ที่ บอกว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นที่ไหน หรือ การเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนัง ( Where ) เช่น here, there, everywhere, up, down, near, abroad, above I’m going shopping near here.

7 3. Adverb of time (กริยาวิเศษณ์บอกเวลา) adverb ที่ บอกว่าการกระทำนั้นเกิดเมื่อใด ( when )
เป็นเวลานานแค่ไหน ( for how long ) และบ่อยแค่ไหน ( how often )

8 เช่น When = today, yesterday, later, now, last year, after, soon, before, sometime
I’m going to tidy my room tomorrow.

9 For how long = all day, not long, for a while, since last year, temporarily, briefly, from……to, till, until เช่น Jack plays computer games all day.

10 How often = Adverbs of Frequency
sometimes , frequently, never, often, always, monthly , normally, occasionally, often, regularly, sometimes, usually This magazine is published monthly. She regularly visits France. + Adverb ที่บอกว่าบ่อยแค่ไหนซึ่งระบุจำนวนเวลาของการกระทำที่แน่นอน ส่วนมากจะวางท้ายประโยค + Adverb ที่สามารถวางท้ายประโยค หรือวางหน้ากริยาหลัก

11 หลักการเรียงลำดับ adverb หลายชนิดที่ขยายกริยา
1.สถานที่ (place) 2.กริยาอาการ (manner) 3.ความถี่ (frequency) 4.เวลา (Time) * โดยมากใช้กับกริยาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวจากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง เช่น go, leave, walk, fly, come เช่น She left school hurriedly every Friday. * ถ้าเป็นกริยาที่ไม่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวจากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งให้เรียงกริยาอาการมาก่อนสถานที่ - She sang beautifully in the hall last night.

12 Form of Sentences

13 -รูปแบบประโยคต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ
1. ประโยคความเดียว (Simple sentence) คือ ประโยคที่ประกอบด้วยภาคประธานและกริยาอย่างละตัว ซึ่งถือเป็นประโยคพื้นฐานในการเขียนภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น The students are happy. Lamyong bought the clothes. She is reading.

14 - The restaurant is big. - The food is not delicious.
= The restaurant is big, but the food is not delicious. 2. ประโยคความรวม (Compound sentence) คือ ประโยคที่ประกอบด้วยประโยคอย่างน้อย 2 ประโยค และมีคำเชื่อม (Conjunction) ซึ่งมีหน้าที่เชื่อมประโยคเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ ทั้งสองประโยคสามารถแยกออกจากกันได้ โดยที่ประโยคทั้งสองยังคงเป็นประโยคที่มีความหมายสมบูรณ์ ตัวอย่างของประโยคความรวม เช่น John will write a homepage. He will advertise his company. = John will write a homepage, and he will advertise his company.

15 - The company that we like to apply for a job is famous.
3. ประโยคความซ้อน (Complex sentence) คือ ประโยคที่ประกอบด้วยหนึ่งประโยคที่สมบูรณ์ ที่เรียกว่า Independent clause The company is famous. และประโยคที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่ได้มีความหมายที่สมบูรณ์ เรียกอนุประโยคนี้ว่า Dependent clause that we like to apply for a job อนุประโยคที่นำหน้าด้วยคำแทนบุคคล สิ่งของ สถานที่ เวลาหรือการกระทำที่เป็นประธานของประโยคหลักซึ่งเมื่อแยกออกแล้วไม่ได้ความหมายที่สมบูรณ์ กล่าวคือ นำหน้าด้วย that, which, who, while, what, when

16 Independent Clause คือ อนุประโยคซึ่งสมบูรณ์ในตัวเอง สามารถอยู่เดี่ยว ๆ ได้

17 Don’t buy that dress unless you really need it.
Because the shoes were on sale, I bought two pairs. Independent Clause Dependent Clause Don’t buy that dress unless you really need it. Adverb clause

18 Adverb clause คือ ประโยคที่ทำหน้าที่เหมือน Adverb ขยายคำกริยา คำคุณศัพท์ และคำกริยาวิเศษณ์ที่อยู่ในประโยคอื่นได้ ประเภทของ Adverb clauses มีดังนี้

19 Adverb clause of reason
คือ อนุประโยคที่นำด้วยคำเชื่อมบอกเหตุ ได้แก่ because, because of, since and now that ตัวอย่างเช่น -Because he was ill, he could not attend class. - Because he wanted to visit his friends, he went to Miami. - He went to Miami because he wanted to visit his friends. - They moved to London because they wanted to stay with their parents. because, because of - Because she was sick, she didn’t come to attend the speech. - Because of her sickness, she didn’t come to attend the speech.

20 since = because - Since it is rare, it is very expensive. - Since she never heard about cloning, she decided not to speak about it. now that = because now ใช้กับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันและอนาคต Now that he has a lot of money, he can afford a new computer.

21 Adverb clause of purpose
คือ ประโยคที่ทำหน้าที่ขยายกริยาเพื่อแสดงความมุ่งหมายหรือแสดงวัตถุประสงค์ นำหน้าด้วยคำเชื่อม ได้แก่ so (that), (in order) to ตัวอย่างเช่น He is going to make a registration in order to be able to take courses. He is going to make a registration so (that) he can take courses. -He repaired his car in order to enable his friend to use it. repaired his car so (that) his friend could use it. -She works hard so that she can get more money for her children. -He came here in order that he might see his boss.

22 Adverb clause of condition
คือ ประโยคที่ทำหน้าที่ขยายกริยาเพื่อแสดงเงื่อนไข นำหน้าด้วยคำเชื่อม ได้แก่ if, unless, even if, in case, only if ตัวอย่างเช่น if = ถ้า If she comes, I will tell her the truth. unless = ถ้า...ไม่, เว้นแต่, นอกจาก (= if…not) Unless he works harder, he will fail. Unless there is some rain, the flowers will die. Peter will miss the bus unless he runs.

23 even if = แม้ว่า - Even if I had no money, I wouldn’t borrow any from my friends. - Mary never hurried even if she is very late. in case = ในกรณีที่ In case I forget, please remind me of my promise.

24 Adverb clause of place คือ ประโยคที่ทำหน้าที่ขยายกริยาเพื่อบอกสถานที่ ได้แก่ where, wherever, and everywhere ตัวอย่างเช่น She hid her money where nobody could find it. He took me where I have never been before.

25 -You may go wherever you want.
-He makes friends wherever he goes. -Everywhere I go, I see your face through the crowd. -You have found me everywhere I go. -Everywhere you go, I will come to you.

26 Adverb Reason Purpose Condition Place

27

28 1. c They patented their new formula so that no one else could use it.
2. d She can't use that brand of makeup because she's allergic to it 3. f Even if you are in perfect health, you should have an annual checkup. 4. e I shop where I can get the best prices. 5. b I'll come to the picnic tomorrow only if I finish my paper tonight. 6. a Since I started exercising, I feel so much more energetic. 7

29 Even if / Unless. so that in order to because of Wherever Because / Since / Now that

30 9

31 1. Since we have no idea how to get there, we're going to use a map.

32 2. Now that a new leader has been elected, things are starting to change.

33 3. Even if you get the flu shot, you can still get the flu.

34 4. She takes her MP3 player with her wherever she goes.

35 5. If you want to go to a top university, you must have excellent grades.

36 6. I'd be happy to keep you company unless you want to be alone.

37 7. The game was cancelled because of the rain.

38 8. Keep in touch so that I know how you are doing.


ดาวน์โหลด ppt Adverb.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google