งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ PHP ติดต่อกับ Text File

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ PHP ติดต่อกับ Text File"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ PHP ติดต่อกับ Text File

2 การเปิดไฟล์ ใช้คำสั่ง fopen มีรูปแบบดังนี้
int fopen(“พาธและชื่อไฟล์”, “โหมดการเปิดไฟล์”) file จะถูกเปิดจาก file system และจะมีการ return file pointer กลับมา หากไม่สามารถเปิด file ได้ function จะ return เท็จ mode ทั้งหมด มีดังนี้ 'r' เปิดเพื่ออ่านอย่างเดียว, file pointer ชี้ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของ file 'r+' เปิดเพื่ออ่านและเขียน, file pointer ชี้ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของ file

3 การเปิดไฟล์ 'w' เปิดเพื่อเขียนอย่างเดียว, file pointer ชี้ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของ file และทำการลบข้อมูลใน file ทั้งหมด หาก file ไม่มีอยู่จริง จะพยายามสร้าง file ใหม่ขึ้นมา 'w+' เปิดเพื่ออ่านและเขียน, file pointer ชี้ไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของ file และทำการลบข้อมูลใน file ทั้งหมด หาก file ไม่มีอยู่จริง จะพยายามสร้าง file ใหม่ขึ้นมา 'a' เปิดเพื่อเขียนอย่างเดียว, file pointer ชี้ไปยังตำแหน่งสุดท้ายของ file (EOF:end of file) หาก file ไม่มีอยู่จริง จะพยายามสร้าง file ใหม่ขึ้นมา 'a+' เปิดเพื่ออ่านและเขียน, file pointer ชี้ไปยังตำแหน่งสุดท้ายของ file (EOF:end of file) หาก file ใหม่ขึ้นมา

4 ตัวอย่าง $FILE = fopen(“config.inf”, “r”); //ตรวจสอบถ้ามีข้อผิดพลาด
if (!$FILE) { echo “<H1> ERROR, file not found </H1>” ; } else { print (“File Found”); }

5 การปิดไฟล์ ใช้คำสั่ง fclose ปิด file pointer ที่เปิดอยู่ ซึ่งจะ return ค่าเป็นจริงหากสามารถเปิด file pointer ได้มีรูปแบบคือ int fclose(int fp) ตัวอย่าง $FILE = fopen(“config.inf”, “r”); ….. fclose($FILE)

6 การอ่านข้อมูลจากไฟล์ทีละข้อความ
string fread (ตัวแปรไฟล์, ความยาวที่จะอ่านเข้ามา) string fgets (ตัวแปรไฟล์, ความยาวที่จะอ่านเข้ามา) string fgetss (ตัวแปรไฟล์, ความยาวที่จะอ่านเข้ามา) รูปแบบการใช้ทั้ง 3 ฟังก์ชันจะคล้ายกัน

7 ตัวอย่าง <? $FILE = fopen( "info.txt" , "r" );
$text =fread($FILE, 20 ); print (“$text <BR>”); fclose( $FILE ); ?>

8 การใช้ fgets, fgetss Fgets จะอ่านไปจนถึงท้ายบรรทัดจึงถือว่าเป็นการอ่าน 1 ครั้ง <? $FILE = fopen( "info.txt" , "r" ); echo “Each time read 20 characters” ; $text =fgets($FILE, 20 ); print (“data = $text <BR>”); fclose( $FILE ); ?>

9 การใช้ fgets, fgetss fgetss ทำงานเหมือน fgets แต่จะตัดแท็ก HTML ออกไป
<? $FILE = fopen( ”bookmark.htm" , "r" ); while (!feof($FILE)) { $text =fgetss($FILE, 255 ); print (“$text <BR>”) ; } fclose( $FILE ); ?>

10 การอ่านข้อมูลจากไฟล์ทีละตัวอักษร
ใช้ฟังก์ชัน fgetc ตัวอย่าง <? $FILE = fopen( "info.txt" , "r" ); $char = fgetc($FILE); print (“Character is $char”); fclose( $FILE ); ?>

11 การอ่านข้อมูลจากไฟล์ทีละตัวอักษรทั้งไฟล์
<? $FILE = fopen( "info.txt" , "r" ); while (!feof($FILE)) { $char = fgetc($FILE); print (“$char”) ; } fclose( $FILE ); ?>

12 ตัวอย่างการประยุกต์ ตรวจสอบว่ามีอักษร a กี่ตัวในไฟล์ <?
$FILE = fopen( "info.txt" , "r" ); while (!feof($FILE)) { print (“$char”) ; $char = fgetc($FILE); if(($char == “a”) ||($char ==“A” )){ $a++ } fclose( $FILE ); print “<BR><BR> Have ‘a’ = $a”; ?>

13 การเขียนไฟล์ Int fwrite(ตัวแปรไฟล์,ข้อมูลที่ต้องการเขียน,ความยาว)
Int fputs(ตัวแปรไฟล์,ข้อมูลที่ต้องการเขียน,ความยาว) ตัวอย่าง <? $FILE = fopen( ”myinfo" , ”w" ); fputs( $FILE, “My name is Oh”); echo “write file” ; fclose( $FILE ); ?>

14 การเขียนไฟล์ $fname =“somsak” ; $lname=“sansook”;
fputs($FILE, “My name is $fname.\r\n”); fputs($FILE, “My name is $lname.\r\n”);

15 <? $data = file("info.txt"); $FILE = fopen( "info.htm" , "w" ); fputs( $FILE , "<html><body>" ); fputs( $FILE , "<font color=blue>" ); for ( $i=0; $i<count($data) ; $i++ ) { fputs( $FILE , $data[$i] . "<br>" ); } fputs( $FILE , "</html></body>" ); fclose( $FILE ); echo "write info.htm in HTML format"; ?>

16 ฟังก์ชัน rewind ใช้ย้ายfile pointer กลับมาต้นไฟล์ <?
$FILE = fopen( "info.txt" , ”r" ); $text =fgets($FILE, 50); print “text is $text <BR>”; rewind( $FILE ); print “ Again text is $text <BR>”; fclose( $FILE ); ?>

17 ฟังก์ชัน fseek ใช้ย้ายfile pointer กลับไปยังตำแหน่งที่ต้องการ เช่นต้องการอ่านอักขระตัวที่ จากไฟล์info.txt <? $FILE = fopen( "info.txt" , ”r" ); fseek($FILE, 101); $text =fgets($FILE, 50); print “text is <U>$text </U>”; fclose($FILE); ?>

18 ฟังก์ชัน ftell ใช้บอกตำแหน่งของ file pointer ว่าอยู่ในตำแหน่งใด <?
$FILE = fopen( "info.txt" , ”r" ); $pos = ftell($FILE); print “Position is <U>$pos </U>”; fclose(($FILE); ?>

19 การตรวจสอบไฟล์ file_exits ใช้ในการตรวจสอบว่ามีไฟล์อยู่หรือไม่
file_size ใช้ในการตรวจสอบขนาดของไฟล์ <? $f = "info.txt” ; if ( file_exits( $f ) ) { print “Found $f” ; } else { print “Not found $f” ; } ?>


ดาวน์โหลด ppt การใช้ PHP ติดต่อกับ Text File

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google