งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Serial : Check in, Holding, Item by Issues by bound.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Serial : Check in, Holding, Item by Issues by bound."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Serial : Check in, Holding, Item by Issues by bound

2 Checkin การลงทะเบียนวารสาร MARC
วารสารเปลี่ยนกำหนดออก กรณีที่สร้าง box ไว้ล่วงหน้าแล้ว

3 Checkin การลงทะเบียนวารสาร MARC
จะแก้ไขทีละ box ตามตัวเล่มขณะลงทะเบียน เช่น แต่เดิมเป็นวารสาราย เดือน แต่เปลี่ยนเป็นรายปี ในปีที่ 6 ใช้วิธีลบ Box ของ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

4 Checkin การลงทะเบียนวารสาร MARC
หลังจากนั้น เลือก Card Menu และ Edit card

5 Checkin การลงทะเบียนวารสาร MARC
เปลี่ยน Frequency จาก Semiannual เป็น annual

6 Checkin การลงทะเบียนวารสาร
MARC Checkin การลงทะเบียนวารสาร แก้ไข card เรียบร้อย แล้ว เพิ่ม box ตามจำนวน ที่ต้องการ เปลี่ยน ปีที่ และปีพิมพ์ให้ตรงกับตัวเล่ม

7 Checkin การลงทะเบียนวารสาร
MARC Checkin การลงทะเบียนวารสาร หากข้อมูลในแต่ละ box ที่สร้างใหม่ยังไม่ตรงกับตัวเล่มอีก จะแก้ไขทีละ box ขณะลงทะเบียน

8 Checkin การลงทะเบียนวารสาร
MARC Checkin การลงทะเบียนวารสาร วารสารเปลี่ยนกำหนดออกเป็นบางฉบับ เช่น เปลี่ยนจาก July/Aug เป็น July/September

9 Checkin การลงทะเบียนวารสาร
MARC Checkin การลงทะเบียนวารสาร ขณะลงทะเบียนในช่องMonth/Season ให้พิมพ์เดือนตามที่ปรากฏที่หน้าปก เช่น Jul/Sep หรือ 7/9 คลิก OK

10 Checkin Update Holdings อัตโนมัติขณะลงทะเบียน
MARC Update Holdings อัตโนมัติขณะลงทะเบียน Update Holding โดยอัตโนมัติ ขณะลงทะเบียน เลือก Edit Card จาก menu bar หรือคลิกขวาที่ box เลือก YES และ OK

11 Checkin Update Holdings อัตโนมัติขณะลงทะเบียน
MARC Checkin Update Holdings อัตโนมัติขณะลงทะเบียน ระบบจะเปลี่ยนการ Update Holding จาก NO เป็น Yes ใน Checkin Card โดยอัตโนมัติ

12 Checkin Update Holdings อัตโนมัติขณะลงทะเบียน
MARC Checkin Update Holdings อัตโนมัติขณะลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนบับใหม่ จะปรากฏรายการต่อท้ายรายการOPAC View ใน Holdings Tab โดยอัตโนมัติ

13 Checkin Update Holdings อัตโนมัติระหว่างลงทะเบียน
MARC Checkin Update Holdings อัตโนมัติระหว่างลงทะเบียน และปรากฏต่อท้ายรายการ LIB HAS ในหน้าจอ OPAC

14 รูปแบบการลงทะเบียนแบบ non-MARC
Holding Automatically formatted MARC เมื่อต้องการสร้างรายการแบบ MARCโดยอัตโนมัติ เลือก Add New Range จะปรากฏ caption เพื่อให้กำหนด levels ของ Enumeration (ปีที่ ฉบับที่) และ chronology (เดือน ปี) รูปแบบการลงทะเบียนแบบ non-MARC

15 Holding Automatically formatted MARC
caption แสดงระดับของ Enumeration (ปีที่ ฉบับที่) และ chronology (เดือน ปี) มีอย่างละ 6 ระดับ เลือกระดับตามต้องการ คลิก Submit ระดับที่ 2 ระดับที่ 1

16 Holding Automatically formatted MARC
จะปรากฏ Range เพื่อบันทึกข้อมูล Lib Has ในรูปแบบ MARC

17 พิมพ์ปีที่ ฉบับที่ และปีพิมพ์ คลิก Apply changes
Holding MARC Automatically formatted MARC พิมพ์ปีที่ ฉบับที่ และปีพิมพ์ คลิก Apply changes

18 ปรากฏข้อมูลต่อท้ายรายการของ issues ใน OPAC View
Holding MARC Automatically formatted MARC ปรากฏข้อมูลต่อท้ายรายการของ issues ใน OPAC View

19 Holding Advanced Tap ในส่วนของ Advanced Tap จะปรากฏรายการ ดังตัวอย่าง
MARC Holding Advanced Tap ในส่วนของ Advanced Tap จะปรากฏรายการ ดังตัวอย่าง Tag 853 field Tag 863 field 85X/86X Pair Holding data 853/863 Issues 854/864 supplement 855/865 indexes

20 Holding MARC Record Tap Tag 853 จะปรากฏ คำว่า v. , no. year ตามที่กำหนดไว้ใน caption โดยอยู่ในวงเล็บ Tag 863 เป็นตัวเลขของปีที่ ฉบับที่ และปีที่

21 Holding Automatically formatted MARC
ตัวอย่างการลงรายการใน 853, เช่น Holding : v.1, no.1 (Jan. 2010)-v.2, no.12 (Dec. 2011) |81 |av.|bno.|i(year)|j(month) |81.1 |a1-2|b1-12|i( )|j(01-12) Holding : Jan. 1, 1995-Dec. 31, 1995 |81 |a (year)|b (month)|c (day) |81.1 |a1995|b01-12|1-31 ระบบกำหนดให้เรียงลำดับปีไว้ก่อนเดือนและวัน หรือ ปีก่อนฤดูกาล

22 Holding MARC Gap break seperator วารสารไม่ได้รับอย่างต่อเนื่อง เช่น v. 77, no. 1-10, (2006) คลิกที่ Gap break seperator

23 Holding MARC Gap break seperator หน้าจอ Record Tap จะปรากฏ |wg หมายถึงมี Gap break ต่อท้าย Tag 863

24 Holding การแก้ไข Lib Has ที่แตกต่างกัน
MARC การแก้ไข Lib Has ที่แตกต่างกัน การลงรายการ Lib Has ในรูปแบบ non- MARC, MARC

25 Holding การแก้ไขรูปแบบ Lib Has ที่แตกต่างกัน ความต้องการ
MARC Holding การแก้ไขรูปแบบ Lib Has ที่แตกต่างกัน ความต้องการ แก้ไขข้อมูลรายการ Holdings ฉบับล่วงเวลา จาก non-MARC เป็น MARC แทรกข้อมูล holding ฉบับล่วงเวลา ในรูปแบบ MARC ไว้ก่อนหน้าฉบับปัจจุบันซึ่งลงรายการ

26 Holding การแก้ไขรูปแบบ Lib Has ที่แตกต่างกัน
MARC Holding การแก้ไขรูปแบบ Lib Has ที่แตกต่างกัน คลิก Add a Pattern เพื่อสร้างรูปแบบการลง lib Has ปีที่ ฉบับที่ ปีพิมพ์ ซึ่งแตกต่างจาก Pattern ที่มีอยู่เดิม คือมี ปีที่ ฉบับที่ ปีพิมพ์ และเดือน

27 Holding การแก้ไขรูปแบบ Lib Has ที่แตกต่างกัน ปัญหาที่พบ
MARC Holding การแก้ไขรูปแบบ Lib Has ที่แตกต่างกัน ปัญหาที่พบ คลิก Insert Range before selected เพื่อสร้าง Range ใหม่ แต่ ไม่ปรากฏ Range ว่างอันใหม่ให้คีย์ข้อมูล

28 Holding การแก้ไขรูปแบบ Lib Has ที่แตกต่างกัน ปัญหาที่พบ
MARC การแก้ไขรูปแบบ Lib Has ที่แตกต่างกัน ใน Record Tap ปรากฏ Tag 583 |82|a.|bno.|i(year) เป็น pattern ที่ 2 และ Tag 863 Subfields แต่อยู่ในรูปแบบของ Pattern 1 ปัญหาที่พบ Tag 863, Subfields ไม่มีข้อมูล

29 Holding การแก้ไขรูปแบบ Lib Has ที่แตกต่างกัน ปัญหาที่พบ
MARC การแก้ไขรูปแบบ Lib Has ที่แตกต่างกัน ปัญหาที่พบ เมื่อเปลี่ยนหน้าจอกลับมายัง Holdings Tap ปรากฏว่ามี วงเล็บเปล่า () ต่อท้ายรายการ ซึ่งไม่เป็นไปตามคำสั่ง Insert Range before select

30 Holding การแก้ไขรูปแบบ Lib Has ที่แตกต่างกัน การแก้ไข
MARC Holding การแก้ไขรูปแบบ Lib Has ที่แตกต่างกัน การแก้ไข หน้าจอ Record Tap 1. แก้ไขข้อมูล Tag 853 pattern ที่ 1 โดยลบ |j(month) 2. พิมพ์ข้อมูลในSubfields ของ Tag 863 ใหม่ ได้แก่ |81.3 แก้เป็น |81.1 |a ใส่เลขปีที่ |bใส่เลขฉบับที่ Iiใส่ปีพิมพ์ 3. แก้ไขข้อมูล Tag 853 pattern ที่ 2 โดยเพิ่ม |j(month) 4. ขยับบรรทัดให้เป็นไปตามลำดับ 1 2 3

31 Holding การแก้ไขรูปแบบ Lib Has ที่แตกต่างกัน
MARC Holding การแก้ไขรูปแบบ Lib Has ที่แตกต่างกัน หน้าจอ Holdings Tap หลังจากพิมพ์ข้อมูลรายการ Lib Has ในหน้าจอRecord Tab เรียบร้อยแล้ว

32 Item การสร้างItem Records for ARRIVED Issues by Issues
MARC การสร้างItem Records for ARRIVED Issues by Issues คลิก box ที่ต้องการสร้าง Item เลือก Tool Box Menu Create Item for box

33 Item การสร้างItem Records for ARRIVED Issues by Issues
MARC การสร้างItem Records for ARRIVED Issues by Issues ปรากฏ New Item ตามที่กำหนดไว้ใน Templates โดยระบบจะใส่ ปีที่ ฉบับที่ ปีพิมพ์ ให้โดยอัตโนมัติ ดำเนินการ Link Barcord

34 Item การสร้างItem Records for ARRIVED Issues by Issues
MARC การสร้างItem Records for ARRIVED Issues by Issues คลิก Save จากหน้าจอ Summary จะพบรายการ Item ที่สร้างไว้

35 Item การสร้างItem Records for ARRIVED Issues by Issues
MARC การสร้างItem Records for ARRIVED Issues by Issues ที่หน้าจอ Modifiy Boxes Individually จะปรากฏ Item Records i

36 Item การสร้างItem Records during Check in by Issues
MARC การสร้างItem Records during Check in by Issues เลือก edit Card card คลิกหน้า Create item during check- in OK

37 Item การสร้างItem Records during Check in by Issues
MARC การสร้างItem Records during Check in by Issues เมื่อได้รับวารสารฉบับใหม่ ดำเนินการ Check in คลิกOK

38 Item การสร้างItem Records during Check in by Issues
MARC การสร้างItem Records during Check in by Issues หลังจากคลิก OK จะปรากฏรายการ New Item โดยอัตโนมัติ พิมพ์ข้อความตามต้องการ กด SAVE

39 Item การสร้างItem Records during Check in by Issues
MARC การสร้างItem Records during Check in by Issues คลิก Save จากหน้าจอ Summary จะพบรายการ Item ที่สร้างไว้

40 Item การสร้างItem Records by bound by bound เลือก Item MARC
By Summary Tab เลือก Item

41 Item การสร้างItem Records by bound by bound เลือก Attach New Item MARC
By Summary Tab เลือก Attach New Item

42 Item การสร้างItem Records by bound by bound
MARC การสร้างItem Records by bound by bound By Summary Tab จากหน้าจอ New Item Option เลือก Single Item

43 Item การสร้างItem Records by bound by bound
MARC การสร้างItem Records by bound by bound By Summary Tab เลือก Insert v VOLUME พิมพ์ข้อมูลตามต้องการ แล้วคลิก OK และ Link Barcord คลิก SAVE

44 Item การสร้างItem Records by bound by bound
MARC การสร้างItem Records by bound by bound By Create item for box คลิกเลือก box ที่ต้องการสร้าง Item ระบบแจ้งว่าไม่สามารถสร้าง item ได้ เพราะมี status เป็น BOUND

45 Item การสร้างItem Records by bound by bound แก้ status เป็น ARRIVED
MARC การสร้างItem Records by bound by bound By Create item for box แก้ status เป็น ARRIVED ระบบสร้าง New Item และ ปีที่ ฉบับที่ กำหนดออกให้โดยอัตโนมัติ

46 Item การสร้างItem Records by bound by bound
MARC การสร้างItem Records by bound by bound By Create item for box แก้ status จาก ARRIVED เป็น BOUND ตามเดิม

47 Item การสร้างItem Records by bound by bound
MARC Item การสร้างItem Records by bound by bound By Summary Tab By Create item for box สร้างจากหน้าจอ Summary จะปรากฏรายการทีสร้างทันที สร้างโดย create item for box ต้องปิด bib แล้วเปิดใหม่จึงจะปรากฏรายการที่สร้าง

48 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Serial : Check in, Holding, Item by Issues by bound.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google