งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อวิจัย “การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารงานของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะเวลา 12 ปี นับแต่เริ่มออกนอกระบบ” THE APPRAISALS OF MANAGEMENT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อวิจัย “การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารงานของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะเวลา 12 ปี นับแต่เริ่มออกนอกระบบ” THE APPRAISALS OF MANAGEMENT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อวิจัย “การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารงานของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะเวลา 12 ปี นับแต่เริ่มออกนอกระบบ” THE APPRAISALS OF MANAGEMENT EFFICIENCY OF MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE FOR THE PERIOD OF 12 YEARS SINCE BEING AUTONOMOUS ENTITY

2 การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยไทย
การปฏิรูประบบราชการ (Public sector reform) การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) การลดสภาพความเป็นราชการ (De-bureaucratization) ความไม่ยืดหยุ่นในเชิงจัดการ การสร้างอาณาจักรของตนเอง การรวมศูนย์อำนาจแต่ขาดเอกภาพในเชิงนโยบาย การไม่สนองตอบต่อประชาชน

3 การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยไทย (ต่อ)
การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยไทย (ต่อ) ระดับของเงินเดือนแตกต่างตามสาขา เสรีภาพทางวิชาการ การบริหารงานจบภายในมหาวิทยาลัย ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร พนักงานไม่ถูกรังแก

4

5

6

7 การวิเคราะห์อัตราส่วนจาก 6 ปัจจัยหลัก
1. อัตราส่วนร้อยละระหว่างหนี้สินต่อสินทรัพย์ 2. อัตราส่วนร้อยละระหว่างรายได้ต่อสินทรัพย์ 3. อัตราส่วนร้อยละระหว่างส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์ 4. อัตราส่วนร้อยละระหว่างต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 5. อัตราส่วนร้อยละ ระหว่างกำไรก่อนหักค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยและภาษีนิติบุคคลต่อรายได้ 6. อัตราส่วนร้อยละ ระหว่างกำไรต่อทุน

8 1. อัตราส่วนวัดความสามารถในการก่อหนี้
20.95%

9 2.อัตราส่วนความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
59.64% ดูตาราง

10 อัตราส่วนร้อยละระหว่างรายได้ต่อสินทรัพย์

11 3. อัตราส่วนร้อยละระหว่างส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์ (Equity : Assets, E:A)
91.12%

12 4. อัตราร้อยละระหว่างต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (Cost of goods sold : Income)
43.58%

13 5. อัตราส่วนร้อยละระหว่าง EBITDA ต่อ รายได้ (EBITDA:Income)
61.81%

14 6. อัตราส่วนร้อยละระหว่างกำไรต่อทุน (Income : Capital)
25.22%

15 ส่วนประกอบมุขสำคัญ (Principal Component Analysis) run by SPSS

16 ประสิทธิภาพการบริหารงานรายปี

17 เปรียบเทียบปีที่เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานสูงสุด (2551) กับปีอื่นๆ

18 ปีที่ดีที่สุดในรอบ 12 ปี เทียบกับปีอื่น

19 ลำดับปีที่มีประสิทธิภาพ
ทราบอะไรจากผลการวิจัย-ปัจจัยใดสำคัญ ลำดับปีที่มีประสิทธิภาพ 2551 2549 2550

20 ทราบอะไรจากผลการวิจัย-ปัจจัยใดสำคัญ
รายได้ต่อสินทรัพย์อยู่ในอันดับ 1 กำไรต่อทุนอยู่ในลำดับ 2 รายได้ต่อสินทรัพย์อยู่ในลำดับที่ 3 ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อรายได้อยู่ในลำดับที่ 5 (กำไรอันดับ 7) กำไรต่อทุนอยู่ในลำดับที่ 1 รายได้ต่อสินทรัพย์อยู่ในลำดับ 2 รายได้ต่อสินทรัพย์อยู่ในลำดับที่ 4 ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อรายได้อยู่ในลำดับที่ 8 (กำไรอันดับ 4

21 ทราบอะไรจากผลการวิจัย
ประสิทธิภาพการบริหารงานที่วัดออกมาเป็นตัวเลข เกิดจากการเพิ่มราคาค่าหน่วยกิตและ Major Fee นักศึกษารหัส 2547 เป็นต้นมา กำไรต่อรายได้ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ชี้ถึงประสิทธิภาพการบริหารงาน การบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดรายได้แม้จะมีผลกำไรต่ำลง ก็ชี้ถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้ ประสิทธิภาพที่วัดออกมา บรรลุวัตถุประสงค์การออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยไทยแล้วหรือไม่ ?

22 ออกนอกระบบ ? ความไม่ยืดหยุ่นในเชิงจัดการ
การสร้างอาณาจักรของตนเอง การรวมศูนย์อำนาจแต่ขาดเอกภาพในเชิงนโยบาย การไม่สนองตอบต่อประชาชน ระดับของเงินเดือนแตกต่างตามสาขา เสรีภาพทางวิชาการ การบริหารงานจบภายในมหาวิทยาลัย ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร พนักงานไม่ถูกรังแก/เจริญก้าวหน้า

23 Thank You


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อวิจัย “การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารงานของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะเวลา 12 ปี นับแต่เริ่มออกนอกระบบ” THE APPRAISALS OF MANAGEMENT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google