งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“มาเช็คอุณหภูมิความสุขของชาวศาลายากันเถอะ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“มาเช็คอุณหภูมิความสุขของชาวศาลายากันเถอะ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “มาเช็คอุณหภูมิความสุขของชาวศาลายากันเถอะ”
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา เพื่อสำรวจดูสารทุกข์สุขดิบของน้องๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใน การเรียนทั้งหมด 5 ด้านที่มีผลต่อการเรียน และรับฟังข้อเสนอแนะ จากน้องๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการเรียน ด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น อย่างรู้แล้วใช่ไหมว่าอุณหภูมิความสุขของคุณภาพชีวิต ในการเรียนแต่ละด้านของพวกเราเป็นอย่างไรจากคะแนนเต็ม 5

2 1. คุณภาพชีวิตในการเรียนด้านกายภาพ : ห้องนู้นห้องนี้
4 5 3 2 3.45 X ผลการตรวจเช็คพบว่าน้องๆ พึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตด้านกายภาพ หรือ สถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.45) แต่ด้านสภาพ แวดล้อมและบรรยากาศที่ร่มรื่นของมหาวิทยาลัยได้คะแนนดีมาก ( = 3.82) X

3 2. คุณภาพชีวิตในการเรียนด้านการเรียนการสอน : เรียนสนุก
“คะแนนด้านการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดย 5 อันดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุดคือ” ดีมาก (3.71) ประเด็น ค่าเฉลี่ย 1. เราพร้อมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้า หมายติดอันดับ 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลก 4.40 2. มหาวิทยาลัยสามารถติดอันดับ 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลก 4.14 3. มหาวิทยาลัยมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 3.88 4. เรามีโอกาสได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 3.76 5. เนื้อหาวิชาที่ได้รับตรงกับความคาดหวังของท่าน

4 3. คุณภาพชีวิตในการเรียนด้านจิตใจ : สุขใจสบายจิต
“คะแนนด้านจิตใจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดย 5 อันดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุดคือ” ดีมาก (3.84) ประเด็น ค่าเฉลี่ย 1. เราภาคภูมิในที่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มหิดล 4.50 2. เราเชื่อมั่นว่าจะเรียนจบได้ในเวลาที่กำหนด 3.99 3. เมื่อเรียนจบเรามีโอกาสหางานที่ดีทำได้ 3.92 4. เราสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี 3.76 5. เราสามารถจัดการกับความเครียดของตนเองได้ อย่างเหมาะสม

5 4. คุณภาพชีวิตในการเรียนด้านสังคม : สายใยสัมพันธ์
1 4 5 3 2 3.62 X X ผลการตรวจเช็คพบว่าน้องๆ พึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตด้านสังคม หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.62) แต่ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( = 3.78) X X

6 5. คุณภาพชีวิตในการเรียนด้านสุขภาพ : อยู่ดีมีสุข
1 4 5 3 2 3.44 3.44 3.49 3.48 X ผลการตรวจเช็คพบว่าคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของน้องๆ น่าเป็นห่วงที่สุด เพราะได้คะแนนน้อยที่สุด ( = 3.44) ดังนั้นน้องๆ อย่าลืมให้ความสำคัญกับการ ดูแลเรื่องสุขภาพทั้งในเรื่อง อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ดี อนามัยดี ด้วยนะครับ X

7 ผลสำรวจอื่นๆ ที่น่าสนใจ วิธีที่เพื่อนๆ ใช้ในการคลายเครียดจากการเรียน

8 ผลสำรวจอื่นๆ ที่น่าสนใจ วิธีที่เพื่อนๆ จะช่วยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมหิดล บรรลุเป้าหมายติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยโลก

9 มาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุดของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
“หากเพื่อนๆ คนใดสนใจที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการวิจัยนี้ ขอเชิญ มาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุดของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีต้อนรับค่ะ”


ดาวน์โหลด ppt “มาเช็คอุณหภูมิความสุขของชาวศาลายากันเถอะ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google