งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนกฟิล์มและแม่พิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนกฟิล์มและแม่พิมพ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนกฟิล์มและแม่พิมพ์
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนกฟิล์มและแม่พิมพ์

2 “ส่งแม่พิมพ์ให้แผนกพิมพ์ให้ทันเวลาที่กำหนด”
ชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพงาน “ส่งแม่พิมพ์ให้แผนกพิมพ์ให้ทันเวลาที่กำหนด” ชื่อกลุ่ม : แผนกฟิล์มและแม่พิมพ์ ประธานกลุ่ม : คุณวรรณธนา ยิ้มวิไล

3 ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ
ในปัจจุบันทางโรงพิมพ์ฯ ส่งมอบงานให้กับผู้รับบริการไม่ทันกำหนด มีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูง จากปัญหาดังกล่าวทางกลุ่มแผนกฟิล์มและแม่พิมพ์ โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ จึงได้กำหนดหัวข้อกิจกรรมโครงการ “ส่งแม่พิมพ์ให้แผนกพิมพ์ให้ทันเวลาที่กำหนด ” เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการพิมพ์ สามารถส่งงานพิมพ์ให้ผู้รับบริการได้ทันตามเวลาที่กำหนดมากขึ้น สร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้ผู้รับบริการ

4 กระบวนงานแผนกฟิล์มและแม่พิมพ์
หน้าที่หลัก คือ วางรูปแบบ (Layout) ออกฟิล์ม (Computer to Film) จัดทำแม่พิมพ์ - วางรูปแบบดิจิตัล - ตรวจสอบไฟล์แยก สี (VPS) - ออกฟิล์ม - ตรวจเช็คฟิล์ม - นำฟิล์มวางรูปแบบไปทำแม่พิมพ์ - ตรวจเช็คแม่พิมพ์ - แยกแม่พิมพ์เป็นสี และเป็นยก - แยกแม่พิมพ์ ตามเลขใบสั่งงาน (Order.)

5 เป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
% การส่งมอบแม่พิมพ์ ให้แผนกพิมพ์ ทันกำหนดไม่น้อยกว่า 85% (จากข้อมูลเดิมปีงบประมาณ 2553 ทันกำหนด = 82%)

6

7 ผลการวิเคราะห์สาเหตุ (จากผังก้างปลา)
สาเหตุหลัก คือ ปัญหาเรืองไฟล์งานที่ลูกค้าทำมาเอง Error ตัวอย่างงานไม่ตรงกับข้อมูลในไฟล์ ข้อมูลในใบสั่งงาน(Order)ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง

8 หัวข้อปัญหาที่ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
“ปัญหาไฟล์งานที่ลูกค้าทำมาเอง Error” เกิดปัญหาต่างๆ ในกระบวนการผลิต ดังนี้ เมื่อผ่านกระบวนการแยกสี (Rip.) ฟอนด์และสัญลักษณ์ไม่ออก หรือกลายเป็นสี่เหลี่ยม ดึงไฟล์ไปวางเลย์บนโปรแกรมวางเลย์ไม่ได้ %เม็ดสกรีนออกมาไม่ตรงกับไฟล์งาน

9 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
ปรับปรุงใบ Check list ภายในของแผนกฟิล์มและแม่พิมพ์ ที่ใช้ร่วมกับแผนกออกแบบ ให้สามารถตรวจเช็คความถูกต้องของไฟล์งานได้ถูกต้อง เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ ก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการผลิต ประชุมร่วมกับแผนกออกแบบ สรุปปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากไฟล์งานที่ผู้รับบริการทำมาเอง เพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดปัญหาในกระบวนการงานก่อนพิมพ์

10 ปรับปรุงใบ Check list ใหม่
After Before

11 ผลลัพธ์การดำเนินการ ข้อมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุงดำเนินการ ก่อนปรับปรุง : ข้อมูลเดิม ปีงบประมาณ 2553 ทันกำหนด = 82% หลังปรับปรุง : ยอดสรุปเดือนเมษายน 2554 – กันยายน ทันกำหนด = 88.68%

12 ขอบ คุณ ค่ะ รายชื่อสมาชิกโครงการ ทองบ่อ ธรรมนิยม : ที่ปรึกษา
วรรณธนา ยิ้มวิไล : ประธานกลุ่ม นิด สุภรัตน์ : เลขานุการ : สมาชิก สมนึก เพ็งอังคาร วรรณา บุตรทะยักษ์ วิโรจน์ ปรุงใจ เปี่ยมศักดิ์ แสงทรัพย์ วีระพล บัวเขียว อารีย์ คงพลัง


ดาวน์โหลด ppt แผนกฟิล์มและแม่พิมพ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google