งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงาน
(จุฬาฯ ก้าวใหม่) รุ่นที่ ๑๒

2 TRIPLE DATABASE ประธานกลุ่ม : นายสมปอง ไทยานนท์

3 การเพิ่มประสิทธิภาพของ การทำข้อมูลหนังสือใหม่
โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพของ การทำข้อมูลหนังสือใหม่

4 ประเภทโครงการ CROSS FUNCTION

5 แผนกวิเคราะห์และบริหารฐานข้อมูล แผนกพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

6 กระบวนการที่นำมาพัฒนา (VSM) โปรแกรมสร้างข้อมูลสินค้าใหม่
จากไฟล์ EXCEL

7 ที่มาของโครงการ การนำเอานวัตกรรมสมัยใหม่มาช่วยจัดการกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น เนื่องจากปัจจุบันปริมาณสินค้าที่เกิดขึ้นมีความหลากหลาย ทำให้ขั้นตอนการทำงานที่ปฏิบัติอยู่นั้น ล่าช้า ไม่ทันกับความต้องการของลูกค้า

8 เหตุจูงใจของโครงการ 1. ข้อมูลสินค้ามีความหลากหลาย
2. ปริมาณข้อมูลสินค้าใหม่มีมาก 3. ขั้นตอนการทำงานมีความซับซ้อนหลายขั้นตอนทำให้ผู้ใช้บริการได้ข้อมูลไม่ทันต่อเวลา

9 เป้าหมายและตัวชี้วัด ลดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลสินค้าใหม่
๔๐๐ รายการ จาก ๑ สัปดาห์ เหลือเพียง ๑ ชั่วโมง

10 VSM ก่อนทำ LEAN

11 ได้ข้อมูลสินค้าใหม่ 1 รายการ
แหล่งที่มาของข้อมูล กระบวนการจัดการ นำเอาข้อมูลต่างๆที่ได้มากรอกเข้าระบบซึ่งมีขั้นตอนการทำมากกว่า 25 ขั้นตอน ผลสำเร็จ ได้ข้อมูลสินค้าใหม่ 1 รายการ ใช้เวลา 7 นาที

12

13 สรุปผลวิเคราะห์สาเหตุ
2 1 การบันทึกข้อมูลสินค้าเข้าระบบใช้เวลานาน ปริมาณข้อมูล สินค้ามีมาก ข้อมูลหนังสือใหม่ในแต่ ละวันไม่สามารถนำเข้าระบบ ได้ทันเวลา 3 โปรแกรมที่มีอยู่ยังไม่ถูกพัฒนา

14 สรุปการแก้ไขปรับปรุง ที่ได้ดำเนินการ
พัฒนาโปรแกรมโยนข้อมูลสินค้าใหม่จากไฟล์ EXCELให้ประสิทธิภาพมากขึ้น

15 ผลลัพธ์ของการพัฒนา ผลการปรับปรุง
เดิมการสร้างข้อมูลสินค้าใหม่ใน 1 สัปดาห์มีรายการสินค้าใหม่ที่ต้องสร้างประมาณ 400 รายการใช้เวลาสร้างประมาณ 40 ชั่วโมง ใช้พนักงานทำ 4 คน

16 ผลลัพธ์ของการพัฒนา ผลการปรับปรุง
หลังปรับปรุง 400 รายการ ใช้เวลาเพียงแค่ 40 นาที เฉลี่ยรายการละไม่เกิน 0.66 วินาที ใช้พนักงานเพียง 1 คน เท่านั้น

17 ผลลัพธ์ของการพัฒนา VSM (หลังทำ)
จากขั้นตอนการสร้างข้อมูลสินค้าใหม่ที่มากกว่า 25 ขั้นตอน เมื่อโปรแกรมพัฒนาและผ่านการทดลองแล้ว เหลือ 8 ขั้นตอน

18 25 ขั้นตอน เราตัด เหลือ 8 ขั้นตอน

19

20 ๑. ไฟล์ EXCEL ที่สำนักพิมพ์ส่งมาให้

21 ๒.นำข้อมูลไฟล์ EXCEL ที่สำนักพิมพ์ส่งมาให้จัดเข้าฟอร์มที่จัดทำไว้แล้วเพื่อนำเข้าระบบโอน

22 ๓. หน้าโปรแกรมโอนข้อมูลสินค้า โดยดึงไฟล์ EXCEL ที่ได้จัดทำไว้แล้วเข้าระบบและใส่รหัสผู้จัดจำหน่ายของสินค้าแล้วกดบันทึกรายการ

23 ๔. เมื่อโปรแกรมโอนข้อมูลสินค้าเข้าระบบแล้วจะขึ้นแถบสีฟ้า เป็นอันเสร็จสิ้นการโอน

24 ผลลัพธ์ของการพัฒนา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 400 รายการให้เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ตัวชี้วัดคือ 400 รายการให้เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง แต่เมื่อทำตามโปรแกรมนี้ รายการทั้งหมด 400 รายการ สามารถเสร็จภายใน 10 นาที เฉลี่ยรายการละไม่เกิน 0.66 วินาที ใช้เวลาน้อยกว่าตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ 400 รายการให้เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง 400 รายการ เสร็จภายใน 10 นาที

25 ความสำเร็จของโครงการ
ได้ทำการเก็บสถิติ การโอนสินค้าเข้าระบบตั้งแต่ เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2554 - มีการโอนข้อมูลสินค้าเข้าระบบทั้งหมด 5 ครั้ง - จำนวนรายการที่โอนทั้งหมด 1,152 รายการ

26 ผู้ที่ได้รับประโยชน์
1. บริหารสินค้าต่างประเทศ : สามารถออกใบสั่งซื้อได้รวดเร็ว ทันความต้องการของลูกค้า 2. ฝ่ายขายทุกช่องทาง : สามารถนำข้อมูลสินค้าไปเสนอขายลูกค้า เพื่อยอดขาย 3. ผู้ใช้บริการ(ลูกค้า) : ได้สินค้าใหม่ที่เร็วขึ้นกว่าร้านอื่น

27 ขอบคุณครับ จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google