งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบควบคุมวัตถุเสมือน Augmented Reality Object Manipulation System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบควบคุมวัตถุเสมือน Augmented Reality Object Manipulation System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบควบคุมวัตถุเสมือน Augmented Reality Object Manipulation System
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดทำโครงงาน นายดิษพงศ์ ธชทรงธรรม ID นายคมกรณ์ อัศวเมฆี ID อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง อาจารย์ ดร.นัทที นิภานันท์

2 บันทึกการแก้ไขชื่อโครงงาน
เปลี่ยนชื่อโครงงานจากเดิมคือ การควบคุมแบบจำลองสามมิติด้วยการแสดงท่าทางมือ 3D Model Manipulation with Hand Gesture

3 หลักการและเหตุผล

4 หลักการและเหตุผล

5 หลักการและเหตุผล

6 วัตถุประสงค์ ทำให้มือสามารถ จับ, ผลัก, บิด กับแบบจำลองวัตถุเสมือนใน Augmented realityได้

7 System Environment

8 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง Stereopsis Hand Feature Extraction

9 Stereopsis การสร้างภาพสามมิติ โดยใช้ภาพสองมิติหลายภาพที่มาจากมุมมองต่างกัน โดยเลียนแบบการทำงานของสมอง

10 การทำงานของ Stereopsis
Correspondence Reconstruction

11 Correspondence Reconstruction

12 Hand Feature Extraction
การวิเคราะห์หาตำแหน่งของจุดสำคัญบนมือได้แก่ จุดกลางฝ่ามือ และปลายนิ้วทั้งหมด

13 การทำงานของ Hand Feature Extraction
Hand Segmentation หาจุดสำคัญของมือ

14 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

15 Hand with marker(gloves)
Real Time Hand Tracking and 3D Gesture Recognition for Interactive Interfaces using HMM (C.Keskin,A.Erkan,L.Akarun) Hand with marker(gloves) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

16 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Real Time Hand Tracking and 3D Gesture Recognition for Interactive Interfaces using HMM (C.Keskin,A.Erkan,L.Akarun) gestures งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

17 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Fast Hand Feature Extraction Based on Connected Component Labeling, Distance Transform and Hough Transform (Le Dung and Makoto Mizukawa) Skin color detection งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

18 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Fast Hand Feature Extraction Based on Connected Component Labeling, Distance Transform and Hough Transform (Le Dung and Makoto Mizukawa) Connected component labeling งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

19 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Fast Hand Feature Extraction Based on Connected Component Labeling, Distance Transform and Hough Transform (Le Dung and Makoto Mizukawa) Distance transform งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

20 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Fast Hand Feature Extraction Based on Connected Component Labeling, Distance Transform and Hough Transform (Le Dung and Makoto Mizukawa) Extract Finger(s) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

21 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Fast Hand Feature Extraction Based on Connected Component Labeling, Distance Transform and Hough Transform (Le Dung and Makoto Mizukawa) Result งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

22 ขอบเขตของโครงการ พัฒนาระบบวัตถุเสมือนจริงที่มี Physical Interaction กับมือในลักษณะของ Augmented Reality ต้องการสภาวะแวดล้อมในการใช้งานที่มีแสงสว่างเพียงพอ เนื่องจากเว็บแคมในการพัฒนา

23 ขอบเขตของโครงการ Physic Engine
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างมือกับวัตถุเสมือน ไม่พิจารณาการชนของกันของวัตถุเสมือน วัตถุเสมือนเป็นรูปลูกบาศก์

24 แนวทางการพัฒนา

25 (Left camera) (Right camera) แนวทางการพัฒนา

26 แนวทางการพัฒนา

27 แนวทางการพัฒนา

28 แนวทางการพัฒนา รับภาพจากกล้องเว็บแคม วิเคราะห์หาจุดสำคัญบนมือ
โมเดลวัตถุเสมือนสามมิติ Physic engine ทำการคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างมือและโมเดล แสดงภาพวัตถุเสมือนซ้อนลงไปบนภาพจากกล้องเว็บแคม แนวทางการพัฒนา

29 Functional Specification
Hand Recognition Unit Physic Engine Unit Graphic Display Unit

30 โครงสร้างซอฟต์แวร์ Hand Recognition Unit Physic Engine Unit
Graphic Display Unit

31 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
Webcam OpenCV OpenGL Microsoft Visual Studio 2008 Express

32 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
กำหนดขอบเขต เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงงาน วางแผนการดำเนินงาน แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้ ส่วนตรวจหามือ ส่วน Physic Engine ส่วนสำหรับแสดงผลสามมิติ ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมในแต่ละส่วน รวมระบบย่อยทั้งสามเข้าด้วยกัน

33 Gantt Chart

34 Q&A ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ระบบควบคุมวัตถุเสมือน Augmented Reality Object Manipulation System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google