งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่อง ปปัญจธรรม3และการกระทำของวัยรุ่น เสนอ อาจารย์ ทัศนีย์ ไชยเจริญ อาจารย์ ศราวุธ ไชยเจริญ โดย ด.ช.ภาณุพงศ์ รักเชื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่อง ปปัญจธรรม3และการกระทำของวัยรุ่น เสนอ อาจารย์ ทัศนีย์ ไชยเจริญ อาจารย์ ศราวุธ ไชยเจริญ โดย ด.ช.ภาณุพงศ์ รักเชื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่อง ปปัญจธรรม3และการกระทำของวัยรุ่น เสนอ อาจารย์ ทัศนีย์ ไชยเจริญ อาจารย์ ศราวุธ ไชยเจริญ โดย ด.ช.ภาณุพงศ์ รักเชื้อ

2 ปปัญจธรรม 3 ก่อนที่เราจะพิจารณาว่าต้นทางของเส้นทาง การปฏิบัติธรรมอยู่ที่ตรงไหน ผู้เขียนขอเสนอให้เพื่อนนักปฏิบัติขจัดสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 3 ประการ เรียกว่า ปปัญจธรรม อันเป็นกิเลสเครื่องเนิ่นช้า เป็นตัวการทำให้คิด ปรุงแต่งยืดเยื้อพิสดาร ทำให้เขวห่างออกไปจากความเป็นจริงที่ง่ายๆ และเปิดเผย ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ และขัดขวางไม่ให้เข้าถึงความจริง กิเลส 3 ประการนี้ ได้แก่

3 1.มานะ คือความถือตัวว่าเรารู้ดีแล้ว เราเก่งแล้ว หรือผู้แสดงธรรมท่านอื่นก็รู้พอๆ กันกับเรา หรือเรามันโง่เขลาเบาปัญญาไม่มีทางที่จะเรียนรู้ธรรมได้เลย

4 ทิฏฐิ คือการมีความเชื่อมั่นหรือปักใจเชื่อในแนวทางปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดที่มีอยู่เดิม คิดว่าแนวทางของเราที่ทำอยู่นี้เท่านั้นถูกต้อง แนวทางอื่นๆ ไม่ถูกต้อง ความรู้สึกอย่างนี้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างมาก พอได้ฟังสิ่งใดที่ขัดแย้งหรือแตกต่างจากความเชื่อเดิมก็เกิดโทสะเสียแล้ว

5 ตัณหา ตัณหา คือความอยาก ในที่นี้หมายถึงความอยากที่จะปฏิบัติธรรม และความอยากที่จะบรรลุธรรม เมื่อมีความอยากก็เกิดการกระทำตาม อำนาจของความอยากต่างๆ นานา ตรงกับคำสอน ของพระพุทธเจ้าที่ว่า "ตัณหาเป็นผู้สร้างภพ" คือสร้างความปรุงแต่งหรือการงานทางใจที่เรียกว่า "กรรมภพ' ขึ้นมา

6 มานะต่อการกระทำของวัยรุ่น
วัยรุ่นส่วนใหญ่มักคิดว่าเราเก่งแล้วข้าเก่งที่สุดแม้บิดามารดาเตือนก็ไม่ฟัง เพราะคิดว่าเราเก่งแล้วจึงทำให้เกิดบาปขึ้นโดยไม่รู้ตัวและไม่สามารถเรียนรู้เรื่องใดๆได้อีก

7 ทิฏฐิต่อการกระทำของวัยรุ่น
วัยรุ่นถ้าเชื่อในสิ่งใดแล้วก็จะเชื่อในเส้นทางนั้นตลอดแม้จะมีสิ่งอื่นเข้ามาใหม่ก็อยากนักที่จะเปลี่ยนใจเขาได้

8 ตัณหาต่อการกระทำของวัยรุ่น
วัยรุ่นอยากได้สิ่งใดก็จะพยายามทำสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะถูกหรือผิดเพื่อให้ได้สิ่งนั้น

9 คำคม ชีวิตก็เหมือนนาฬิกาไม่มีวันถอยหลังกลับ

10 อ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษาเรื่อง ปปัญจธรรม3และการกระทำของวัยรุ่น เสนอ อาจารย์ ทัศนีย์ ไชยเจริญ อาจารย์ ศราวุธ ไชยเจริญ โดย ด.ช.ภาณุพงศ์ รักเชื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google