งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHUKET IMMIGration ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHUKET IMMIGration ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHUKET IMMIGration ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต

2 นักท่องเที่ยวต่างชาติ TOP 5 ของภูเก็ต(ปี 53)
ออสเตรเลีย 458,679 คน จีน 435,742 คน เกาหลี 393,516 คน รัสเซีย 296,247 คน สวีเดน 221,738 คน จำนวนผู้ผ่านเข้า-ออกสนามบินภูเก็ตปีละประมาณ 6 ล้านคน / 3 หมื่นกว่าเที่ยวบิน ผ่านทางเรือ ปี 53 จำนวน 2.7 แสนคน แรงงานต่างชาติขึ้นทะเบียน 5 หมื่นคน

3 ประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ และภาระกิจของหน่อยงาน

4 ประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งหน่วยงาน
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ปรากฏตามหลักฐานตั้งขึ้นครั้งแรกเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๙๔ ตามประกาศกรมตำรวจ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๙๔ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๘ หน้า ๒๓๙๓ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๔๙๔ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต อยู่ในสังกัด กองตรวจคนเข้าเมือง ต่อมาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๕ กองตรวจคนเข้าเมืองปรับโครงสร้าง มีกองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองเขต ต่อมาวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๐๓ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ริมถนนภูเก็ต ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๐๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๗ หน้า ๑๖๗๓ วันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๐๓ อยู่ในสังกัด กองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองเขต และในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๐๕ มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้แก้ไขที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต จากริมถนนภูเก็ต ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นตั้งอยู่ที่ริมถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ต่อมาวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๐๘ กองตรวจคนเข้าเมืองปรับโครงสร้างจากกองตรวจคนเข้าเมืองเขตเป็นกองกำกับการ ๕ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต จึงอยู่ในสังกัด กองกำกับการ ๕

5 ประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งหน่วยงาน
ต่อมาวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๓๗ กองตรวจคนเข้าเมืองยกฐานะเป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และได้ปรับโครงสร้างแบ่งหน่วยงานในสังกัดใหม่มีกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ พร้อมกับเปลี่ยนชื่อด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต เป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต อยู่ในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ และวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ปรับโครงสร้างแบ่งหน่วยงานในสังกัดใหม่อีกครั้งหนึ่ง มีศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้ ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต จึงอยู่ในสังกัด ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้ มีสถานที่ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘๒ ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในปัจจุบัน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ปรับโครงสร้างใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นต้นมา เรียกชื่อเต็มว่า “ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต” ชื่อเดิม “ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต” ปัจจุบัน สังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๖ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปัจจุบันมี พันตำรวจเอก ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์ ผู้กำกับการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้บังคับบัญชา

6 อำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย
ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร

7 นโยบายในการปฏิบัติงาน
Security Service Mind Standard

8 พื้นที่รับผิดชอบ และ ช่องทางการอนุญาต
ตม.จว.ภูเก็ตมีพื้นที่รับผิดชอบ คือ จังหวัดภูเก็ตทั้งหมด ยกเว้นบริเวณเขตท่าอากาศยานภูเก็ต พื้นที่รับผิดชอบ

9 พื้นที่รับผิดชอบ และ ช่องทางการอนุญาต
ทำเลจอดเรือบริเวณอ่าวมะขาม อ.เมือง ต.วิชิต ทำเลจอดเรือบริเวณอ่าวฉลอง อ.เมือง ต.ฉลอง หาดป่าตอง อ.กะทู้ ต.ป่าตอง

10 การแบ่งงานภายในของ ตม.จว.ภูเก็ต
ภารกิจหน้าที่ การแบ่งงานภายในของ ตม.จว.ภูเก็ต ตม.จว.ภูเก็ต งานอำนวยการ งานธุรการ งานกำลังพล งานนโยบายและแผน งานคดีวินัย งานการเงินและพัสดุ งานบริการคนต่างด้าว งานเข้ามามีถื่นที่อยู่ งานขออนุญาตอยู่ต่อ งานสงวนสิทธิ วีซ่า งานตรวจลงตรา งานสืบสวนปราบปราม จับกุม ส่งกลับ ควบคุมแรงงานต่างด้าว งานเทคโนโลยีและสื่อสาร งานตรวจบุคคบแบะพาหนะ ตรวจบุคคลและยานพาหนะ

11 ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
งานขอยู่ต่อระยะสั้น ต่อวีซ่านักท่องเที่ยวประเภท ผ.30 Tr.15 ผผ.30 ผผ.90 รับคำร้องเพื่อนขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก(RE-ENTRYPERMIT) รับคำร้องและออก ใบรับรองถิ่นที่อยู่ของบุคคลต่างด้าวในราชอาณาจักร ต่อวีซ่าประเภท แรงงานต่างด้าว (NON-LA) บันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์

12 ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
งานขอยู่ต่อระยะสั้น ต่อวีซ่านักท่องเที่ยวประเภท ผ.30 Tr.15 ผผ.30 ผผ.90 รับคำร้องเพื่อนขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก(RE-ENTRYPERMIT) รับคำร้องและออก ใบรับรองถิ่นที่อยู่ของบุคคลต่างด้าวในราชอาณาจักร ต่อวีซ่าประเภท แรงงานต่างด้าว (NON-LA) บันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์

13 ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
งานขอยู่ต่อระยะยาว ต่อวีซ่าคนต่างด้าวประเภท NON ทั้งหมด ได้แก่ NON-O NON-ED NON-RE อื่นๆ บันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง PIBICS***

14 ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
งานอำนวยงาน จดบันทึกหนังสือรับ – ส่ง เดินหนังสือระหว่างหน่วยงานราชการและภายในหน่วยงาน

15 ปัญหาและอุปสรรค ระยะทางระหว่างที่พักและที่ทำงาน สิ่งแวดล้อมในการทำงาน
การมอบหมายหน้าที่การทำงานไม่ชัดเจน ไม่เข้าระบบในการทำงานของหน่วยงานในระยะเริ่มต้น สภาพอากาศ (ฝนตก) ปัญหาด้านสุขภาพ

16 ขอเสนอแนะ ควรที่จะทำความเข้าใจกับหน่วยที่จะส่งนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจ ให้เข้าใจ ก่อนที่จะให้นักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจควรชี้แจงในรายละเอียดการทำงานให้นักศึกษาได้เข้าใจอย่างชัดเจน ควรมีการบังคับให้นักศึกษาได้เรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษให้มากกว่าที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีโอกาสต้องใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบงานในการไปปฏิบัติสหกิจศึกษา และการปฏิบัติงานในอนาคต ควรเพิ่มบุคลากรที่ดูแลเรื่องสหกิจศึกษาเพื่อให้การติดต่อในทุกภาคส่วนมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt PHUKET IMMIGration ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google