งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนา ผลกระทบของสารฆ่าแมลงต่อศัตรูธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนา ผลกระทบของสารฆ่าแมลงต่อศัตรูธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนา ผลกระทบของสารฆ่าแมลงต่อศัตรูธรรมชาติ
NR. สัมมนา ผลกระทบของสารฆ่าแมลงต่อศัตรูธรรมชาติ โครงสร้างและความหลากชนิดของอาร์โทรพอตในระบบนิเวศนาข้าว Impact of Insecticides on the Natural Enemies, Arthropod Guild Communities and Species Diversity in Rice Ecosystem

2 NR.

3 อาร์โทรพอตในนาข้าวและแมลงศัตรูข้าว
NR. อาร์โทรพอตในนาข้าวและแมลงศัตรูข้าว อาร์โทรพอต (Arthropod)

4 อาร์โทรพอตในนาข้าวและแมลงศัตรูข้าว
NR. อาร์โทรพอตในนาข้าวและแมลงศัตรูข้าว อาร์โทรพอตในนาข้าว

5 อาร์โทรพอตในนาข้าวและแมลงศัตรูข้าว
NR. อาร์โทรพอตในนาข้าวและแมลงศัตรูข้าว แมลงศัตรูข้าว

6 อาร์โทรพอตในนาข้าวและแมลงศัตรูข้าว
NR. อาร์โทรพอตในนาข้าวและแมลงศัตรูข้าว ระยะกล้า

7 อาร์โทรพอตในนาข้าวและแมลงศัตรูข้าว
NR. อาร์โทรพอตในนาข้าวและแมลงศัตรูข้าว ระยะข้าวแตกกอ

8 อาร์โทรพอตในนาข้าวและแมลงศัตรูข้าว
NR. อาร์โทรพอตในนาข้าวและแมลงศัตรูข้าว ระยะข้าวออกรวง

9 ศัตรูธรรมชาติในนาข้าว
NR. ศัตรูธรรมชาติในนาข้าว ศัตรูธรรมชาติ (Natural Enemies) แมลงตัวเบียน (Parasitoids) แมลงตัวห้ำ(Predators)

10 ศัตรูธรรมชาติในนาข้าว
NR. ศัตรูธรรมชาติในนาข้าว

11 สารฆ่าแมลงที่ใช้ในนาข้าว
NR. สารฆ่าแมลงที่ใช้ในนาข้าว carbofuran Fonofos Monocrotophos Mephosfolan Malataion Trizophos Fenitrothion Cartap Isophocarb Carbaryl

12 สารฆ่าแมลงที่ใช้ในนาข้าว
NR. สารฆ่าแมลงที่ใช้ในนาข้าว carbofuran Monocrotophos Malataion หนอนแมลงวันเจาะยอดข้าว หนอนแมลงวันเจาะยอดข้าว หนอนกระทู้กล้า เพลี้ยจักจั่น แมลงดำหนาม แมลงดำหนาม หนอนห่อใบข้าว แมลงหล่า แมลงหล่า ตั๊กแตนข้าว หนอนกอ หนอนกอ หนอนกระทู้คอรวง บั่วราดำ แมลงสิง เพลี้ยไฟ เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

13 เพิ่มระบาดของแมลงศัตรูข้าว
NR. ผลกระทบสารเคมีในนาข้าวต่อแมลงศัตรูธรรมชาติ และอาร์โทรพอตในระบบนิเวศนาข้าว ห่วงโซ่อาหาร Secondary vector การใช้สารเคมี ศัตรูธรรมชาติลดลง เพิ่มระบาดของแมลงศัตรูข้าว

14 Parasitoid Treated Untreated species Number %
ตารางที่ 1 สัดส่วนของชนิดของศัตรูทางธรรมชาติที่พบในการทดลองในนาที่ใช้สารเคมี และ ในนาที่ไม่ได้ใช้สารเคมี Parasitoid Treated Untreated species Number % Oligosita yasumatsui 1923 23.44 2656 25.61 Gonatocerus sp. 903 11.01 1188 11.45 Trichogramma spp. 1042 12.77 879 8.47 Mymar taprobanicum 674 8.21 842 8.12 Anagrus optabilis 528 6.44 800 7.71 Opius sp. 448 5.46 449 4.33 Telenomus rowani 443 5.40 554 5.34 Tetrastichus spp. 170 2.07 214 2.06 Obtusiclava oryzae 48 0.59 79 0.76 Goniozus sp. 35 0.43 49 0.47 Temelucha sp. 27 0.33 33 0.32 Others 1911 23.29 2592 24.99 Total 8205 100 10372

15 Cyrtorhinus lividipennis 2888 65.92 3225 67.23 Spiders 1188 27.11 1126
Predators Treated Untreated species Number % Cyrtorhinus lividipennis 2888 65.92 3225 67.23 Spiders 1188 27.11 1126 23.47 Damselflies 84 1.92 184 3.84 Conocephalus sp. 11 0.25 8 0.17 Micraspis discolor 36 0.82 71 1.48 Metioche vittaticolis 27 0.62 37 0.77 Ophionea spp. 24 0.55 59 1.23 Others 18 0.41 Total 4 0.08 ที่มา : สุวัฒน์ (2545)

16 NR. สรุป

17 นำเสนอโดย : นางสาว สุรีวรรณ เพชรรัตน์
NR. นำเสนอโดย : นางสาว สุรีวรรณ เพชรรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. สุรไกร เพิ่มคำ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร


ดาวน์โหลด ppt สัมมนา ผลกระทบของสารฆ่าแมลงต่อศัตรูธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google