งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาทรงชีวิต พระวาจาทรงชีวิต มกราคม 2012 มกราคม 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาทรงชีวิต พระวาจาทรงชีวิต มกราคม 2012 มกราคม 2012."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจาทรงชีวิต พระวาจาทรงชีวิต มกราคม 2012 มกราคม 2012

3 ทุกปีระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม จะมี การจัดงานสัปดาห์ภาวนาเพื่อความเป็น หนึ่งเดียวของคริสตชนขึ้นในหลายๆ ส่วนของโลก บางส่วนจะจัดงานนี้ในวัน พระจิตเจ้า หัวข้อสำหรับปีนี้เลือกมา จากบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึง ชาวโครินทร์ฉบับที่ 1 ที่ว่า “เราจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเพราะชัยชนะ ของพระคริสตเยซู องค์พระผู้เป็น เจ้าของเรา" (1คร.15:51-58) พระวาจาทรงชีวิตของเราเดือนนี้ ใช้เนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน จากจดหมาย ของนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสีบทที่ 3 ข้อที่ 1 ที่เคียร่ากล่าวถึงว่า สัปดาห์ภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของคริสตชน

4 “ถ้าท่านทั้งหลายกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเจ้าแล้ว ก็จงใฝ่หาแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบนเถิด ณ ที่นั้นพระคริสตเจ้า ประทับเบื้องขวาของพระเจ้า ” (คส. 3,1)

5

6 เป็นโลกของพระเยซูเจ้า และพระองค์ทรงเปิดโลกเช่นนี้สำหรับ เรา ด้วยการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ โดยทรงผ่าน การทดลองที่รุนแรงแห่งพระมหาทรมานของพระองค์

7 “ถ้าท่านทั้งหลายกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเจ้าแล้ว ก็จงใฝ่หาแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบนเถิด ณ ที่นั้นพระคริสตเจ้า ประทับเบื้องขวาของพระเจ้า”

8 นักบุญเปาโลบอกเราว่า เราไม่ได้ถูกเรียกให้อยู่ในโลก ของพระเยซูเจ้าเท่านั้น แต่เราเป็นของโลกนั้น

9 ด้วยความเชื่อบอกเราว่า โดยทางศีลล้างบาป เราถูกนำเข้าไปในองค์ พระเยซูเจ้า และมีส่วน ร่วมในชีวิตพระองค์ ในพระหรรษทาน ของพระองค์

10 แต่เรายังมิได้เป็นเหมือน วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายที่ได้บรรลุ เป้าหมายแล้ว โลกของ พระเยซูเจ้าของเรายังไม่ สมบูรณ์ ไม่สามารถ มองเห็นได้อย่างชัดแจ้ง และที่สำคัญยังไม่มั่นคง สม่ำเสมอและจริงจัง

11 ตราบเท่าที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ เรามีโอกาสที่จะตกอยู่ใน อันตรายมากมาย ทั้งความทุกข์ยากลำบาก และการผจญล่อลวง ต่างๆที่ทำให้เราชะงักลังเล ชักช้าไม่ก้าวหน้า หรือไม่ก็นำเราไป ยังเป้าหมายที่ไม่ถูกต้อง

12 “ถ้าท่านทั้งหลายกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเจ้าแล้ว ก็จงใฝ่หาแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบนเถิด ณ ที่นั้นพระคริสตเจ้า ประทับเบื้องขวาของพระเจ้า”

13 ด้วยเหตุนี้นักบุญเปาโลจึงขอให้เรา "ใฝ่หาแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบน"

14 ใฝ่หาที่จะจากโลกนี้ แน่นอน ไม่ใช่ด้านวัตถุ แต่เป็นด้านชีวิตจิต เลิกที่จะประพฤติตัว ตามกฎและความนิยม ของโลก ยอมให้ตัวเรา ได้รับการชี้นำ ด้วยความนึกคิด และความรู้สึกของ พระเยซูเจ้าในทุก ๆ สถานการณ์

15 "สิ่งที่อยู่เบื้องบน" เป็นกฎของอาณาจักรที่สูงกว่า เป็นกฎ ของอาณาจักรสวรรค์ ที่พระเยซูเจ้าทรงนำลงมายังโลกนี้ และมีพระประสงค์ให้เราทำให้เกิดผลบนโลกนี้ตั้งแต่บัดนี้

16 “ถ้าท่านทั้งหลายกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเจ้าแล้ว ก็จงใฝ่หาแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบนเถิด ณ ที่นั้นพระคริสตเจ้า ประทับเบื้องขวาของพระเจ้า”

17 เราจะเจริญชีวิตพระวาจานี้ได้อย่างไร

18 พระวาจาตอนนี้หนุนใจเรา ไม่ให้รู้สึกพึงพอใจกับชีวิตธรรมดาๆ ครึ่งๆกลางๆ แต่หนุนใจให้จัดชีวิตของเราให้ตรงกับพระหรรษ ทานของพระเป็นเจ้า ตรงกับกฎของพระเยซูคริสตเจ้า

19 พระวาจานี้กระตุ้นให้เรา เจริญชีวิตด้วยความ กระตือรือร้นที่จะเป็น ประจักษ์พยานในสังคมถึง คุณค่าต่าง ๆที่พระเยซูเจ้า ทรงนำมาในโลกนี้ ไม่ว่าจะ เป็นจิตตารมณ์ที่สร้าง ความสามัคคี สันติภาพ การรับใช้เพื่อนพี่น้อง ความเห็นอกเห็นใจ การให้อภัย ความสุจริต ความยุติธรรม ความปรองดอง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในหน้าที่การงาน ความซื่อสัตย์ ความบริสุทธิ์ การให้ความเคารพต่อชีวิต ฯลฯ

20 แนวปฏิบัติดังกล่าวนี้ เราก็เห็นแล้วว่ากว้างขวางมาก แต่เพื่อมิให้เรา สับสนในเดือนนี้ เราจะพยายามถือตามกฎเกณฑ์ของพระเยซูเจ้าที่ เป็นบทสรุปของกฎเกณฑ์อื่นๆ นั่นคือ จงมองว่าพี่น้องของเราแต่ละ คนนั้นเป็นพระคริสต์อีกองค์หนึ่ง ดังนั้น เราจึงต้องให้บริการรับใช้

21 มิใช่เรื่องนี้ดอกหรือที่เราจะต้องถูกซักถาม เมื่อเราสิ้นชีพไปแล้ว

22 “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เมื่อเดือนมิถุนายน 1988 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org “ถ้าท่านทั้งหลายกลับคืนชีพพร้อมกับ พระคริสตเจ้าแล้ว ก็จงใฝ่หาแต่สิ่งที่อยู่ เบื้องบนเถิด ณ ที่นั้นพระคริสตเจ้า ประทับเบื้องขวาของพระเจ้า” (คส. 3,1)


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาทรงชีวิต พระวาจาทรงชีวิต มกราคม 2012 มกราคม 2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google