งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการตลาด บทที่ 9 กลยุทธ์การตั้งราคา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการตลาด บทที่ 9 กลยุทธ์การตั้งราคา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการตลาด บทที่ 9 กลยุทธ์การตั้งราคา

2 นโยบายและกลยุทธ์ราคา
นโยบายและกลยุทธ์ราคา (Pricing Policies and Strategies) 1. นโยบายระดับความยืดหยุ่นของราคา (Flexible Level of Price) นโยบายราคาเดียว (One Price Policy) นโยบายราคายืดหยุ่นได้ (Flexible Price Policy)

3 นโยบายและกลยุทธ์ราคา
2. กลยุทธ์ราคาสำหรับการเข้าสู่ตลาด (Market Entry Strategies) กลยุทธ์ราคาสูง (Market – Skimming Pricing) กลยุทธ์ราคาต่ำ (Market – Penetration Price)

4 กลยุทธ์ราคาสูง กลยุทธ์ราคาต่ำ ผลิตภัณฑ์มีความต้องการขั้นต้นต่ำ ผลิตภัณฑ์มีความยืดหยุ่นของดีมานส์ต่ำ ผลิตภัณฑ์ถูกลอกเลียนแบบยาก ป้องกันการกำหนดราคาผิดพลาด เหมาะสำหรับกิจการที่มีความสามารถในกำลังการผลิตต่ำ เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีวงจรชีวิตสั้น ผลิตภัณฑ์มีความต้องการขั้นต้นสูง ผลิตภัณฑ์มีความยืดหยุ่นของดีมานส์สูง ผลิตภัณฑ์ถูกลอกเลียนแบบได้ง่าย เหมาะกับตลาดที่มีการแข่งขันสูง เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก เหมาะกับกิจการที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง

5 นโยบายและกลยุทธ์ราคา
3. กลยุทธ์การให้ส่วนลดและส่วนสนับสนุน (Discount and Allowances 3.1 ส่วนลดปริมาณ (Ouantity Discount) ส่วนลดปริมาณแบบไม่สะสม (Noncumulative Discount) ส่วนลดปริมาณแบบสะสม (Cumulative Discount) 3.2 ส่วนลดเงินสด (Cash Discount) 3.3 ส่วนลดการค้า (Trade Discount) 3.4 ส่วนลดตามฤดูกาล (Seasonal Discount) 3.5 ส่วนลดจากการสั่งซื้อล่วงหน้า (Forward Dating) 3.6 ส่วนสนับสนุนรายการส่งเสริมการตลาด (Promotional Allowances)

6 นโยบายและกลยุทธ์ราคา
4. กลยุทธ์การกำหนดราคาจากภาระค่าขนส่งตามภูมิศาสตร์ (Geogaphical Pricing) 4.1 การกำหนดราคาขาย ณ จุดผลิต (F.O.B. Point Of Production Pricing) 4.2 การกำหนดราคารวมค่าขนส่งราคาเดียว (Uniform Delieved Pricing) 4.3 การกำหนดราคารวมค่าขนส่งแยกตามเขตพื้นที่ (Zone Delivered Pricing) 4.4 การกำหนดราคาขายโดยผู้ขายรับภาระค่าขนส่งบางส่วน (Fright AbsorptionPricing)

7 นโยบายและกลยุทธ์ราคา
5. กลยุทธ์ราคาตามหลักจิตวิทยา (Psychological Pricing) 5.1 การกำหนดราคาสูงเพื่อแสดงภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์และผู้ใช้ (Prestige Pricing) 5.2 การกำหนดราคาเลขคี่ (Odd Pricing) 5.3 กลยุทธ์แนวระดับราคา (Price Lining) 5.4 กลยุทธ์ราคาล่อใจ (Loss Leader Pricing) 5.5 กลยุทธ์ราคาเหยื่อล่อ (Bait Pricing)

8 นโยบายและกลยุทธ์ราคา
6. การกำหนดราคาแบบแบ่งส่วนตลาด (Segmentation Pricing) 6.1 การกำหนดราคา แยกตามกลุ่มผู้บริโภค 6.2 การกำหนด ราคาแยกตามการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ 6.4 การกำหนดราคา ตามข้อผูกมัดของ สัญญา 6.3 การกำหนด ราคาตามทำเลที่ตั้ง

9 นโยบายและกลยุทธ์ราคา 7. กลยุทธ์ราคาชุดผลิตภัณฑ์ (Product Set Pricing)
- บัตรชุดสวนสนุก Dream World - อาหารชุด ของ KFC, แมคโดนัล - หนังสือ แฮรี่ พอตเตอร์ รวมชุดเล่ม 1-4

10 แนวทางการแข่งขันเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามราคา
Price War v.s ราคา ราคา Demand 2 Demand Demand 1 o ปริมาณ o ปริมาณ * กราฟแสดงระดับความต้องการที่ เปลี่ยนไปตามระดับราคา * กราฟแสดงระดับความต้องการที่ยกสูง ขึ้นด้วยแนวทางการแข่งขัน ที่ไม่ใช้ราคา


ดาวน์โหลด ppt หลักการตลาด บทที่ 9 กลยุทธ์การตั้งราคา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google