งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Theory of Firm.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Theory of Firm."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Theory of Firm

2 Government Business Household Tax Service Good / Service Expense

3 Concept Transaction Cost Efficiency and Synergy Measuring and Reward Policy Types Objective of Firm

4 Transaction Cost ต้นทุนในการสืบทราบข้อมูลคุณภาพ ราคา ปริมาณ บริการความคงทน ความปลอดภัย ของสินค้าและบริการ ต้นทุนที่เกิดจากการต่อรองเพื่อการแลกเปลี่ยน ต้นทุนในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาแลกเปลี่ยน ต้นทุนสารสนเทศ

5 Efficiency and Synergy
What is Synergy? , Synergy come from ? ผลผลิตที่เกิดขึ้นอาจไม่เท่ากับกรณีที่มีการแยกกันผลิตแล้วเอามารวมกัน จะเกิดการรวมกันก็ต่อเมื่อรวมกันให้ผลผลิตที่มากกว่าแต่ละคนแยกกันทำ ภายใต้ต้นทุนที่ไม่มากกว่าเดิม

6 สมมติมีผู้ทำงาน 3 คน Firm No Firm

7 Team Production มีการใช้ปัจจัยการผลิตหลายชนิดรวมกัน
ผลผลิตรวมของทีมมีมากกว่าผลรวมของผลผลิตที่ต่างคนต่างทำ ปัจจัยที่มาร่วมกันในทีมไม่จำเป็นต้องเป็นคนคนเดียว

8 การวัดประสิทธิภาพและแบ่งผลตอบแทน
การวัด ( Metering ) คือ การวัดผลผลิตหรือการวัดประสิทธิภาพและการจ่ายผลตอบแทนตามประสิทธิภาพ แสดงว่าผู้ประกอบการสามารถควบคุมปริมาณผลผลิตได้ ต้นทุนในการวัด คือ ค่าใช้จ่ายในการสังเกตการทำงานของลูกจ้าง ควบคุม การทำงาน สั่งการเพื่อให้ทราบถึงความสามารถ ( ประสิทธิภาพส่วนเพิ่ม ) ของลูกจ้าง อาจเกิดการอู้งาน แล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร?

9 เงื่อนไขในการเกิดบริษัท
การทำงานเป็นทีมต้องสร้างประสิทธิภาพที่สูงกว่ากรณีที่ต่างคนต่างทำแล้วนำมารวมกัน ต้องมีการควบคุม ตรวจสอบ วิธีการทำงาน และประสิทธิภาพในการผลิตที่มีความเหมาะสม โดยมีต้นทุนที่สามารถรับได้

10 บริษัท กลุ่มเจ้าของทรัพยากรที่มีสัญญาร่วมกัน
มีการนำปัจจัยการผลิตที่เป็นของเจ้าของร่วมกันหลายคนมาใช้ร่วมกัน เพื่อผลิตสินค้าและบริการ มีคนเป็นแกนกลางในการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับสัญญา ข้อตกลงต่างๆที่มีต่อเจ้าของปัจจัยอย่างเป็นอิสระไม่ผูกพันต่อกัน นายจ้างผู้เป็นแกนกลางจะได้รับผลตอบแทนในรูปของผลกำไรหรือส่วนที่เหลือจากการหักค่าตอบแทนแก่ปัจจัยอื่นตามที่มีการระบุไว้ในสัญญา นายจ้างต้องสามารถโอนโยกย้ายหรือขายสิทธิของตนตามที่มีอยู่ในสัญญาเหล่านั้น

11 QF ผลผลิตรวมจากการทำงานเป็นบริษัท
Qi ผลผลิตจากการทำงานแบบต่างคนต่างผลิตของเจ้าของปัจจัย i IC ต้นทุนในการจัดองค์กร ต้นทุนในการตรวจตราการทำงาน ต้นทุน ในการวัดประสิทธิภาพ ต้นทุนในการทำสัญญา และต้นทุนในการบังคับสัญญา TC ต้นทุนในการติดต่อรวบรวมปัจจัยการผลิตให้มาผลิตร่วมกัน ต้นทุนที่เสียไปเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน

12 บริษัทประเภทต่างๆ Individual Proprietorship
Partnership and Profit Sharing Firm  ( Shirking Case ) Corporation Non Profit Organization

13 Objective of Firm Sale Maximization Staff Maximization Growth Maximization Satisfaction Behavior Value Maximization

14 Sale Maximization Profit Margin เส้นอัตรากำไร เส้นอัตรากำไรขั้นต่ำ

15 Staff Maximization Profit Staff S*

16 Control Mechanism Internal Control Mechanism
Board of Director  Monitoring + Authorization Profit Sharing Performance – Based Compensation Reward in Ownership External Control Mechanism Takeover


ดาวน์โหลด ppt Theory of Firm.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google