งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
หลักการตลาด บทที่ 6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

2 New Product Innovation Product Improvement Product Modification
New Product/New Brand

3 การกลั่นกรองและประเมินผลความคิด (Screening Idea) การทดสอบความคิด
การสร้างความคิด (Idea Generation) การกลั่นกรองและประเมินผลความคิด (Screening Idea) การทดสอบความคิด (Concept Testing) การวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analysis) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) การทดสอบตลาด (Market Testing) การดำเนินธุรกิจ (Commercialization) ที่มา : ปรับปรุงจาก William J.Stanton Fundamentals of Marketing, 8th ed.,p.201.

4 New Product Adoption and Diffusion
Adoption process: The decision-making activity of an individual through which the new product is accepted. Stages in Adoption Process: Awareness  Interest  Evaluation  Trial  Adoption  Confirmation Diffusion: The process by which an innovation is spread through a social system over time.

5 Adopter Categories Researchers have identified five categories of individual adopters for new products: Innovators — 3% of the market. Early adopters — 13% of the market. Early majority — 34% of the market. Late majority — 34% of the market. Laggards — 16% of the market. In addition, some individuals — nonadopters — never accept the innovation.

6 Characteristics Affecting Adoption Rate
Five characteristics affect the adoption rate for new—especially truly innovative—products. Evaluation of new safer baseball for youngsters: 1. Relative advantage—superior to current balls in terms of safety but not tradition. 2. Compatibility—coincides with cultural values and experiences of parents but not of coaches. 3. Complexity—no problem understanding. 4. Trialability—ball can be easily tested. 5. Observability—can see a youngster who’s hit with the new ball dust off and trot to first base.

7 Organizing for Product Innovation
Types of Organization Product-planning committee Brand manager New product department Venture team

8 ความหมายและลักษณะของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle : PLC) หมายถึง ยอดขาย และ ผลกำไรของผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ ในแต่ละช่วงเวลา 1 2 3 4 แนะนำ เติบโต โตเต็มที่ ตกต่ำ ยอดขาย เงิน ยอดขาย กำไร กำไร เวลา วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle)

9 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 1.ขั้นแนะนำ (Introduction)
ยอดขาย ยอดขายต่ำ ต้นทุน ต้นทุนสูง กำไร กำไรติดลบ วัตถุประสงค์ทางการตลาด ทำให้คนรู้จักผลิตภัณฑ์ ราคา ต้นทุนบวกกำไรที่ต้องการ

10 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 2.ขั้นเจริญเติบโต(Growth)
ยอดขาย ยอดขายกำลังสูงขึ้น ต้นทุน ต้นทุนเฉลี่ยต่อลูกค้า กำไร กำไรกำลังสูงขึ้น วัตถุประสงค์ทางการตลาด ต้องการส่วนแบ่งตลาดมาก ราคา ราคาเจาะตลาด

11 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 3. ขั้นเติบโตเต็มที่ (Maturity)
ยอดขาย ยอดขายสูงสุด ต้นทุน ต้นทุนต่ำต่อลูกค้า กำไร กำไรสูงสุด วัตถุประสงค์ทางการตลาด รักษาส่วนแบ่งตลาด ราคา ราคาที่สามารถแข่งขันได้

12 วัตถุประสงค์ทางการตลาด ให้ผลิตภัณฑ์หายไปจากตลาด
ขั้นตกต่ำ (Decline) วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 4. ขั้นตกตํ่า (Decline) ยอดขาย ยอดขายตกลงมาก ต้นทุน ต้นทุนต่ำต่อลูกค้า กำไร กำไรตกต่ำลง วัตถุประสงค์ทางการตลาด ให้ผลิตภัณฑ์หายไปจากตลาด ราคา ตัดราคา,ราคาถูก

13 กลยุทธ์การต่ออายุผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์การต่ออายุผลิตภัณฑ์ จะมีการกำหนดกลยุทธ์กันในช่วงปลายของ ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ หรือขั้นตกต่ำ โดยจะมีอยู่ 2 กลยุทธ์ 1. กลยุทธ์การขยายตลาด 1.1 ขยายตลาดไปผู้บริโภคที่ ยังไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์มา ก่อน 1.2 ขยายตลาดโดยการดึงผู้ บริโภคหรือลูกค้ามาจาก คู่แข่ง 2. กลยุทธ์การเพิ่มปริมาณการ ใช้ในกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เดิม 2.1 การเพิ่มความถี่ในการใช้ 2.2 การให้ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ ต่อครั้งในปริมาณที่มากขึ้น 2.3 การหาอรรถประโยชน์ใหม่ ให้กับผลิตภัณฑ์

14 ความยาวของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
1. แสดงลักษณะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่มีช่วงแนะนำยาว เช่น คอมพิวเตอร์ ยอดขาย เวลา 2. แสดงลักษณะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่มีความยาวในแต่ละช่วงสั้น เช่น เทปเพลง ยอดขาย เวลา 3. แสดงลักษณะวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่มีช่วงเติบโตเต็มที่ยาว เช่น น้ำปลา สบู่ ยอดขาย เวลา

15 สไตล์ แฟชั่น สไตล์ (Style) คือ ลักษณะเฉพาะที่บ่งบอกถึงรูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น แนวเพลง แนวการแต่งกาย สไตล์ และ แฟชั่น ยอดขาย เวลา วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของสไตล์ และแฟชั่น แฟชั่น (Fashion) คือ สไตล์ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของบุคคล กลุ่มหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น การแต่ง กายแบบสายเดี่ยว

16 การแพร่กระจายของแฟชั่น
TRICKLE ACROSS TRIKLE UP TRICKLE ACROSS TRICKLE ACROSS TRIKLE DOWN

17 การล้าสมัยของผลิตภัณฑ์
ล้าสมัยจาก เทคโนโลยี ล้าสมัยจากสไตล์ V.S


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google