งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้การศึกษาและจริยธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้การศึกษาและจริยธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้การศึกษาและจริยธรรม
การศึกษา (Education) = a process of training and instruction which is designed to give knowledge and develop skills. กระบวนการฝึกอบรมและสอน ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะ

2 จุดมุ่งหมายของการศึกษา
บุคคล เพื่อพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สังคม รู้จักรักษาสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3 ความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อชีวิต
ช่วยให้มีความรู้ รู้จักรักษาสุขภาพให้แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะในการประกอบอาชีพสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม

4 ระบบการศึกษา ในระบบ เช่น ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย นอกระบบ เช่น การฝึกอบรมวิชาชีพต่าง ๆ ตามอัธยาศัย เรียนรู้ด้วยตนเอง

5 ความสำคัญของการศึกษาที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
ทำให้ทราบความจริงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทำให้มีการพัฒนาและเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้รู้จักคุณค่าของสิ่งแวดล้อม

6 รูปแบบการศึกษาเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมในอดีต
การสังเกต เช่น ก่อนฝนตก มดขึ้นสู่ที่สูง การบอกเล่า เช่น คำสอนของพระพุทธเจ้า การปฏิบัติสืบต่อกันมา เช่น การบูชาต้นไม้ การเลียนแบบ ประสบการณ์ส่วนตัว

7 รูปแบบของการศึกษาเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
การศึกษาอย่างเป็นทางการ ได้แก่ การเรียนการสอนในห้องเรียนและการศึกษาวิจัย

8 การศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ เช่น สื่อมวลชน วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งตีพิมพ์ หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรทางศาสนา

9 วีดิทัศน์ 8 ภาพยนตร์สารคดี เลสาบเรา 44 นาที youtu.be/yWc8phJ_U6U
บทบาทของตัวละคร กับ สิ่งแวดล้อมศึกษา เขน พี่ต้อย พี่โต้ง อุสมาน ปู่ ขวัญใจ

10 แนวทางการสร้างจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม
การอบรมสั่งสอนให้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม การปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน การทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม การปลูกฝังให้รู้จักประมาณ การใช้มาตรการที่เป็นบรรทัดฐานทางสังคม การพัฒนาไม่เน้นทางเศรษฐกิจมากเกินไป

11 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ (สิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม) บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน

12 มาตรา ๗๓ บุคคลมีหน้าที่รับราชการทหาร ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

13 ผลบังคับทางกฎหมาย อาญา ระบุความผิดและโทษ ปรับ จำคุก แพ่ง ศาลสั่งห้ามจำเลยมิให้กระทำการใด ๆ หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ปกครอง รัฐเข้าไปดำเนินการตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้

14 วีดิทัศน์ 9 สารคดีกบนอกกะลา ตอน ถ่าน..ไฟ..เก่า ตอน 2
youtu.be/uvA-55Awklk ถ่านไม้โกงกาง ยี่สาร อ.อัมพวา สมุทรสงคราม ข้อดีของถ่านไม้โกงกาง อุปสรรคในการปลูกโกงกาง ขั้นตอนการเผาถ่าน

15 บ้านยี่สาร : สวนป่าโกงกางเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย
ประมาณปี พ.ศ.2450 ราษฎรท้องถิ่นได้นำไม้โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) มาปลูกเพื่อใช้ในการเผาถ่านตามความต้องการและได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า แสม และ จาก จึงได้เปลี่ยนแปลงมาปลูกไม้โกงกางใบเล็กในพื้นที่ที่จับจองไว้จนถึงปัจจุบัน

16 สำหรับด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ทางราชการได้ออกหนังสือรับรองการครอบครอง (สค.1) ให้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 และปี พ.ศ.2504 จากนั้นได้สำรวจและออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3) ต่อมาปี พ.ศ.2516 ได้ออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (นส.4 หรือโฉนดที่ดิน) ซึ่งกล่าวได้ว่าชุมชนบ้านยี่สารเป็นชุมชนที่ต้องอยู่กับป่าชายเลน และเป็นสวนป่าชายเลนแห่งแรกของประเทศไทย

17


ดาวน์โหลด ppt การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้การศึกษาและจริยธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google