งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางพัฒนาการกำหนดมาตรฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางพัฒนาการกำหนดมาตรฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางพัฒนาการกำหนดมาตรฐาน
สำนักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตุลาคม ๒๕๕๒

2 ประโยชน์ของมาตรฐาน 1. ทำให้เกิดการประหยัดทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2. ทำให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขายและการแข่งขันทางการค้า 3. ทำให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4. ลดความหลากหลายของแบบขนาด 5. ทำให้มีการสับเปลี่ยนทดแทนกันได้ ใช้ร่วมกันได้ 6. ทำให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 7. ทำให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการทำอุตสาหกรรม

3 วิเคราะห์สภาวการณ์ที่มีผลกระทบต่อการกำหนดมาตรฐาน
1. เทคโนโลยีพัฒนารวดเร็วมาก 2.

4 จำนวนนักวิชาการมาตรฐาน (รวม ผก.)
ข้อมูลการกำหนด มอก. จำนวนนักวิชาการมาตรฐาน (รวม ผก.) สบ คน (ไม่ได้แยกกลุ่มกำหนด) สบ คน (ใช้คนกลุ่มอื่นช่วย) สบ คน สบ คน สพค คน (ทำภารกิจอื่นด้วย) รวม คน

5 รายชื่อมาตรฐานเรียงตามเลข มอก.
รายชื่อมาตรฐานเรียงตามชื่อ

6 สรุปข้อปัญหา 1.

7 ระดมสมอง


ดาวน์โหลด ppt แนวทางพัฒนาการกำหนดมาตรฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google