งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิทธิมนุษยชน กับ ความหลากหลายทางเพศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิทธิมนุษยชน กับ ความหลากหลายทางเพศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิทธิมนุษยชน กับ ความหลากหลายทางเพศ

2 หลักการ “สิทธิมนุษยชน”
หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าเท่ากัน หลักความเสมอภาคเท่าเทียม การไม่เลือก ปฏิบัติ เพราะเหตุแห่งความแตกต่างใดๆ หลักสันติวิธี การไม่ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ

3 หน้าที่ของรัฐในเรื่องสิทธิมนุษยชน
ให้ความเคารพ (Respect) ให้การปกป้องคุ้มครอง (Protect) ให้การส่งเสริมเผยแพร่ (Fulfill)

4 “สิทธิมนุษยชน” มีกำกับไว้ในหลายระดับ
ในระดับนานาชาติ ในระดับภูมิภาค ในระดับประเทศ เช่น รัฐธรรมนูญ และกฏหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ ในระดับมลรัฐ หรือ จังหวัด และแม้แต่ระดับอำเภอและ ชุมชน

5 กฎหมาย “สิทธิมนุษยชน” ในระดับสากล
มี 3 สนธิสัญญา ได้แก่ UDHR ICCPR ESCR เพิ่มเติมคือ CEDAW

6 กฎหมาย“สิทธิมนุษยชน” ประเด็นเฉพาะ
เหตุที่ต้องเพิ่มเติมเพราะบางกลุ่มเผชิญวิธีการและรูปแบบการละเมิดสิทธิ ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะมีกฎหมายที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของกลุ่ม นั้น เช่น สนธิสัญญา CEDAW, MIGRANT WORKERS เอกสารที่ยังไม่เป็นสนธิสัญญา แต่เป็นการสร้างหลักการความเข้าใจ ปัจจุบัน มี Yogyakarta Principles ซึ่งคือการยึดหลักการ ปฏิญญาสากลนั่นเอง แต่เสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความ หลากหลายทางเพศ

7 ประเทศที่การรักเพศเดียวกันถือเป็นความผิดอาญา

8 สถานการณ์การละเมิดทั่วโลก
แตกต่างกันในแต่ละประเทศ บางประเทศ 1. มีกฎหมายห้าม โดยมีบทลงโทษ 2. ไม่มีการพูดถึงประเด็นนี้ในกฎหมาย 3. มีกฎหมายคุ้มครองห้ามการเลือกปฏิบัติ 4. มีกฏหมายรับรองชีวิตคู่ 5. มีกฎหมายให้เปลี่ยนเพศได้

9 สถานการณ์ในประเทศต่างๆ 2553

10 กลไก “สิทธิมนุษยชน”ในประเทศไทย
1. รัฐธรรมนูญ ปี 2550 มีเจตนารมย์ ของ มาตรา 30 แต่ไม่มีกฏหมายลูกที่นำไปสู่ระดับปฎิบัติ การ 2. มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 3. Ombudsman 4. กรมคุ้มครองสิทธิ 5. ความผูกพันธ์ของรัฐต่อกลไกระหว่างประเทศ

11 จดหมายกระทรวงสาธารณสุขรับรองว่าการรักเพศเดียวกันไม่ใช่ปัญหาสุขภาพจิต

12 เจตนารมย์รัฐธรรมนูญ มาตรา 30

13 มาทำความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศกัน
การที่คนในสังคมมีความหลากหลายในสองด้าน 1. ความรู้สึกผูกพันธ์ต้องการสร้างความสัมพันธฺกับคน เพศใด (Sexual Orientation ย่อว่า SO) 2. อัตตลักษณ์ หรือ ตัวตนของคนนั้น (Gender Identity ย่อว่า GI) 3. Sex – biology – intersex 4. สังคม vs Self identity


ดาวน์โหลด ppt สิทธิมนุษยชน กับ ความหลากหลายทางเพศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google