งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KC 1 เหนือโรงแต่งแร่ประมาณ 0.5 กม. ชนิด ตัวอย่างปริมาณตะกั่ว ผ่าน เกณฑ์ น้ำ <0.01√ ตะกอนดิน ท้องน้ำ 212- ปลาเวียน 0.02194√ กุ้ง 0.24790√ ปู 2.7721√ หอย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KC 1 เหนือโรงแต่งแร่ประมาณ 0.5 กม. ชนิด ตัวอย่างปริมาณตะกั่ว ผ่าน เกณฑ์ น้ำ <0.01√ ตะกอนดิน ท้องน้ำ 212- ปลาเวียน 0.02194√ กุ้ง 0.24790√ ปู 2.7721√ หอย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KC 1 เหนือโรงแต่งแร่ประมาณ 0.5 กม. ชนิด ตัวอย่างปริมาณตะกั่ว ผ่าน เกณฑ์ น้ำ <0.01√ ตะกอนดิน ท้องน้ำ 212- ปลาเวียน 0.02194√ กุ้ง 0.24790√ ปู 2.7721√ หอย 9.8921√ KC 2 ใต้โรงแต่งแร่ประมาณ 0.1 กม. ชนิด ตัวอย่างปริมาณตะกั่ว ผ่าน เกณฑ์ น้ำ <0.01√ ตะกอนดิน ท้องน้ำ 5,427- ปลาเวียน 0.12384 – 0.16080√ ปลาช่อน 3.5350× กุ้ง 0.73366√ หอย 81.843× พืชผักสวน ครัว 0.00457 – 14.360× พืชไร่ 0.17121 – 0.54457√ ดินธรรมชาติ 135 – 12,245× KC 3 ใต้โรงแต่งแร่ประมาณ 2.5 กม. ชนิด ตัวอย่างปริมาณตะกั่ว ผ่าน เกณฑ์ น้ำ 0.032√ ตะกอนดิน ท้องน้ำ 146,100- ปลาเวียน 0.19525√ กุ้ง 12.4918× ปู 320.21× หอย 743.71× KC 4 ใต้โรงแต่งแร่ประมาณ 4.5 กม. ( ฝายหินทิ้งแห่งที่ 1) ชนิด ตัวอย่างปริมาณตะกั่ว ผ่าน เกณฑ์ น้ำ 0.034√ ตะกอนดิน ท้องน้ำ 82,770- กุ้ง 0.46941√ ปู 32.420× KC 4/1 เหนือโรงแต่งแร่ประมาณ 8 กม. ( ฝายหินทิ้งแห่งที่ 2) ชนิดตัวอย่างปริมาณตะกั่วผ่านเกณฑ์ น้ำ 0.051× ตะกอนดินท้อง น้ำ 39,671- ปลาเวียน 0.213√ ปลาเข็ม 0.5837√ กุ้ง 4.5883× ปู 20.649× ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ ต. ชะแล อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี (3 - 8 มิถุนายน 2556) KC 5 เหนือโรงแต่งแร่ประมาณ 12 กม. ( บ้านคลิตี้ล่าง ) ชนิดตัวอย่างปริมาณตะกั่วผ่านเกณฑ์ น้ำ 0.031√ ตะกอนดินท้อง น้ำ 27,732- ปลาเวียน 0.18498- 0.11732√ กุ้ง 8.7299√ ปู 22.129√ พืชผักสวนครัว 0.05103 – 21.609× พืชไร่ 0.52721√ ดินธรรมชาติ 17,510 – 34,209× KC 6 เหนือโรงแต่งแร่ประมาณ 15 กม. ชนิดตัวอย่างปริมาณตะกั่วผ่านเกณฑ์ น้ำ 0.031√ ตะกอนดินท้อง น้ำ 43,650- ปลาเวียน 0.07178 – 0.14020√ กุ้ง 23.004× ปู 3.1619× KC 8 เหนือโรงแต่งแร่ประมาณ 19 กม. ( น้ำตกคลิตี้ล่าง ) ชนิดตัวอย่างปริมาณตะกั่วผ่านเกณฑ์ น้ำ 0.026√ ตะกอนดินท้อง น้ำ 18,084- ปลาเวียน 0.57559√ กุ้ง 6.7795× หอย 58.873× หมายเหตุ - เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน กำหนดให้มีค่าตะกั่ว ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ตาม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ( พ. ศ. 2535) - ยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานตะกั่วในตะกอนดินท้องน้ำ - เกณฑ์มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ( น้ำหนักเปียก ) ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 ( พ. ศ. 2529) - เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม ไม่เกิน 400 มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัม ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 ( พ. ศ.2547 - พืชผักสวนครัว ได้แก่ ตำลึง กระถิน พลู ตะไคร้ กระเพรา ยี่หร่า ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ พริก ใบ มะกรูด ชะอม ยอดฝักทอง ใบมะกรูด มะเขือพวง ผักชีฝรั่ง โหระพา มะนาว ข่า ผักกูด ยอดมะระหวาน มะเขือเทศ - พืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวไร่ KC 7 เหนือโรงแต่งแร่ประมาณ 18 กม. ( หน่วยดูแลอุทยาน ) ชนิด ตัวอย่าง ปริมาณ ตะกั่วผ่านเกณฑ์ น้ำ 0.024√ ตะกอนดิน ท้องน้ำ 8,812- ปลาเวียน 0.10514√ กุ้ง 3.1046× ปู 34.118× หอย 304.15× DK ห้วยดีกะ ( เหนือโรงแต่งแร่ ) ชนิด ตัวอย่างปริมาณตะกั่ว ผ่าน เกณฑ์ น้ำ <0.01√ ตะกอนดิน ท้องน้ำ 129- ปลาเวียน 0.14037 – 0.14330√ ปลาเข็ม 0.00386√ กุ้ง 0.06643√ ปู 0.52543√ หอย 2.7247× DKDK สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพน้ำส่วนใหญ่มีตะกั่วปนเปื้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพน้ำฯ และสัตว์น้ำประเภทปลาส่วนใหญ่มีตะกั่วสะสมอยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ ส่วนดินตั้งแต่บริเวณเหนือโรงแต่งแร่ ใกล้ โรงแต่งแร่ และใต้โรงแต่งแร่ลงมา พบว่าบางพื้นที่ยังมีปริมาณ ตะกั่วสะสมอยู่ในปริมาณสูง จึงทำให้พืชผักบางชนิดบริเวณดังกล่าวมี ปริมาณตะกั่วสะสมสูงเช่นเดียวกัน สำหรับตะกอนดินท้องน้ำตั้งแต่ใต้ โรงแต่งแร่ลงมา ยังคงมีตะกั่วสะสมสูงกว่าบริเวณที่ไม่ได้รับ ผลกระทบเหนือโรงแต่งแร่ ส่งผลให้สัตว์หน้าดินตั้งแต่บริเวณดังกล่าว ยังคงมีตะกั่วสะสมสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอาหารฯ


ดาวน์โหลด ppt KC 1 เหนือโรงแต่งแร่ประมาณ 0.5 กม. ชนิด ตัวอย่างปริมาณตะกั่ว ผ่าน เกณฑ์ น้ำ <0.01√ ตะกอนดิน ท้องน้ำ 212- ปลาเวียน 0.02194√ กุ้ง 0.24790√ ปู 2.7721√ หอย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google