งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office

2 วัตถุประสงค์ Smart Office
เพื่อให้งานส่งเสริมการเกษตรเกิดประสิทธิผลครอบคลุมเป้าหมายได้ตรงประเด็นและยั่งยืน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การให้บริการเกษตรกรและประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

3 ปี ที่ตั้ง smart Office 115 แห่ง

4 องค์ประกอบ Smart Office 4 มิติ
1.สถานที่ 4.นักส่งเสริมการเกษตร (Smart Extension Officer) 3. ระบบงาน 2.อุปกรณ์

5 ผู้บริหารจัดการในพื้นที่
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง นักส่งเสริมการเกษตร M Mapping R Remote sensing C Community Participation F Specific Field Service MRCF พื้นที่ คน สินค้า

6 การจัดการข้อมูล Mapping
zoning M เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปลี่ยนกิจกรรม S1,S2 S3,N ข้อมูลการบริหารพื้นที่ ข้อมูลการบริหารสินค้า Supply Demand ทิศทางการพัฒนา การติดต่อสื่อสาร Remote sensing R เกษตร ชุมชน ภาคี Community Participatory C พื้นที่เป้าหมาย Specific Field Service F


ดาวน์โหลด ppt ระบบการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google