งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

F = C - P + 2 Free Energy and Phase Equilibria The Phase Rule

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "F = C - P + 2 Free Energy and Phase Equilibria The Phase Rule"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 F = C - P + 2 Free Energy and Phase Equilibria The Phase Rule
C = จำนวน components P = จำนวน สถานะ (phase) f = จำนวนตัวแปรอิสระ (degree of freedom)

2 H2O c P a 1 atm b S L V 0.0006 atm T Triple point 273.16 K 373.15 K
T

3 c b a d S L V P T Degree of freedom ? T a: C=1, P=2, f = =1 How about T ? c: C=1, P=1, f = =2

4 C Phase diagram for Sulfur (S) P liquid F A E vapor B T ฎ orthorhombic
monoclinic 1 atm A E vapor B T ฎ

5 B (368.55 K) : Srhombic Smono Svapor C P F vapor A E B B T ฎ
orthorhombic liquid F monoclinic vapor A E B B T ฎ

6 E (392.15 K) : Smono Sliq Svapor C P F vapor A E E B T ฎ orthorhombic
liquid F monoclinic vapor A E E B T ฎ

7 C (424 K) : Srhombic Smono Sliq C C P F vapor A E B orthorhombic
liquid F monoclinic vapor A E B

8 Gl = Gv Liquid Vapor Equilibria นั่นคือ ดังนั้น DG = 0
มีสมดุลระหว่างเฟส liq กับ vapor ดังนั้น DG = 0 Gl = Gv นั่นคือ

9 Gl + dGl = Gv + dGv dGl = dGv ถ้าอุณหภูมิและความดันเปลี่ยนแปลง
แต่ยังเกิดสมดุลตลอดเวลา จะได้ Gl + dGl = Gv + dGv dGl = dGv

10 Vl dP - Sl dT = Vv dP - Sv dT (Vl - Vv )dP = (Sl - Sv ) dT
แทนค่า dG = VdP - SdT Vl dP - Sl dT = Vv dP - Sv dT (Vl - Vv )dP = (Sl - Sv ) dT

11 dP = (Sl - Sv ) dT (Vl - Vv ) V ฎ l dP = (Sv - Sl ) dT (Vv - Vl ) l ฎ V Vaporization

12 dP = DSvap dT DVvap dP = DHvap dT TDVvap
ที่สมดุล : DG = 0 = DHvap - TDSvap dP = DHvap dT TDVvap

13 dP = DHvap dT TDVvap Dvvap = Vv = RT P Vv >> Vl

14 สำหรับกระบวนการการกลายเป็นไอ
(Vaporization) dP = DHvap P dT RT2

15 dP = DHvap P dT RT2 P1 P2 T1 T2

16 ln P2 = DHvap (T2 - T1) P1 T1T2 ln P2 - ln P1 = DHvap - DHvap RT2 RT1
หรือ ln P2 - ln P1 = DHvap - DHvap RT1 RT2

17 ln P = - DH + constant RT log P = - DH + constant 2.303RT
เขียนเป็นสมการทั่วไปได้ดังนี้ ln P = - DH + constant RT log P = - DH + constant 2.303RT

18 Plot ln P & 1/T ln P Slope = - DHvap R 1/T

19 Vl < Vs Vl > Vs Liquid - Solid Equilibria dP = DHfus dT TDVfus
กรณีของน้ำ: Vl < Vs DVfus < 0 กรณี CO2: Vl > Vs DVfus > 0

20 P S L V T

21 Solid - Vapor Equilibria
dP = DHsub dT TDVsub Vg > Vs DVsub > 0

22 P S L V Slope เป็นบวกเสมอ T


ดาวน์โหลด ppt F = C - P + 2 Free Energy and Phase Equilibria The Phase Rule

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google