งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Stock Exchange of Thailand ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 30 มิถุนายน 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2120 – 2122,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Stock Exchange of Thailand ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 30 มิถุนายน 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2120 – 2122,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Stock Exchange of Thailand ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 30 มิถุนายน 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2120 – 2122, 2128 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2553 หมายเหตุ : บริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ในที่นี้ไม่รวมบริษัทที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือปรับโครงสร้างบริษัท ช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2553 มีบริษัทเข้าจด ทะเบียนใหม่ 3 บริษัท และมี 1 บริษัทที่เพิกถอน ทำให้ จำนวนบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 537 บริษัท Number of new and existing listed companies (SET and mai) (YTD) Newly-listed companies Listed companies

4 Points Billion Baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2553 SET Index mai Index และ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมปรับเพิ่มขึ้น เมื่อ เทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2552 Market Capitalization and Index (End period value) ~Bn. USD 200

5 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2553 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรและธุรกิจการเงินมีสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 50 ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai Other Instrument ประกอบด้วย หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) Total Market Cap = 6,482 billion bahtTotal number of listed companies = 537 Share by Number of Listed CompaniesShare by Market Capitalization

6 ช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2553 มูลค่าการซื้อขาย เฉลี่ยต่อวันของทั้งตลาดและของนักลงทุนต่างประเทศ ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 Average daily turnover Unit: Million Baht ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

7 ในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2553 นักลงทุน ต่างประเทศเป็นผู้ขายสุทธิ 17.5 พันล้านบาท เทียบกับใน ปี 2552 ที่เป็นผู้ซื้อสุทธิที่ 38.01 พันล้านบาท ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai Foreign net buy Unit: Billion baht

8 ช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2553 นักลงทุนในประเทศยังคงมี สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด รองลงมา คือ นักลงทุน ต่างประเทศ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) และ นักลงทุนสถาบัน ตามลำดับ ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2553 หมายเหตุ : รวมข้อมูลของ SET และ mai Transactions by investor type Unit: Percent

9 อัตราเงินปันผลตอบแทน (Market dividend yield) ของ SET ใน เดือนมิถุนายน 2553 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2552 ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของ mai ปรับตัวลดลง Market dividend yield (%) (End period value) ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2553 หมายเหตุ : ข้อมูลของ SET และ mai

10 เค้าโครง • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

11 Source: SETSMART และ NESDB, ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2553 หมายเหตุ : * ผลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนสะสม 4 ไตรมาสย้อนหลัง ( ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2553 SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.25 จากเดือนก่อนหน้าเป็น 797.31 จุด ขณะที่ตัวเลขอัตราการเติบโต ทางเศรษฐกิจในไตรมาส 1/2553 ปรับดีขึ้นอย่างมาก SET Index, Earning and GDP

12 Foreign net buy and SET Index ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2553 SET Index ปิดที่ 797.31 จุด เพิ่มขึ้นจากสิ้น เดือนพฤษภาคม 2553 ที่ 750.43 จุด โดยนักลงทุนต่างประเทศมีฐานะ เป็นผู้ซื้อสุทธิ 2,873 ล้านบาทในเดือนมิถุนายน ขณะที่มีฐานะเป็นผู้ขาย สุทธิเฉลี่ยต่อเดือนที่ 20,003 ล้านบาทในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ที่มา : SETSMART, ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2553 * หมายเหตุ : *3mma ย่อมาจาก 3 month moving average ข้อมูลของสามเดือน ล่าสุดจะถูกเฉลี่ยเข้าด้วยกัน โดยข้อมูลรวมของทั้ง SET และ mai


ดาวน์โหลด ppt The Stock Exchange of Thailand ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 30 มิถุนายน 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2120 – 2122,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google