งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถนักกีฬาและบุคลกร กีฬาที่เกิดความมั่นคงในการยึดกีฬาเป็นอาชีพได้ ความเสี่ยง ไม่สามารถพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาและบุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถนักกีฬาและบุคลกร กีฬาที่เกิดความมั่นคงในการยึดกีฬาเป็นอาชีพได้ ความเสี่ยง ไม่สามารถพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาและบุคลากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถนักกีฬาและบุคลกร กีฬาที่เกิดความมั่นคงในการยึดกีฬาเป็นอาชีพได้ ความเสี่ยง ไม่สามารถพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาและบุคลากร กีฬาได้เต็มศักยภาพ ขีดความสามารถ ปัจจัยเสี่ยง 1. ความสามารถของบุคลากรกีฬาไม่เพียงพอ 2. มีงานประจำที่ต้องรับผิดชอบทำให้ไม่สามารถฝึกซ้อมได้ อย่างต่อเนื่อง 3. รายการแข่งขันน้อยและไม่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง รายการ แข่งขันที่จัดยังไม่ได้มาตรฐานระดับสากล 4. นำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้อย่างไม่เหมาะสม 5. รายได้ ( ยึดเป็นอาชีพ )

2 ปัจจัยเสี่ยง 1. ขาดผู้สนับสนุน 2. รายการแข่งขันน้อยไม่ครอบคลุม ทั้งปี 3. ไม่ได้ทำสัญญาอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ไม่สามารถฟ้องร้องให้ ดำเนินการตามกฎหมายได้ 4. ความจูงใจของจำนวนเงินรางวัล 5. ความสามารถของนักกีฬาและ บุคลากรกีฬามีความสามารถไม่สูง พอ

3 กลยุทธ์ที่ 10 สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากร ทางการกีฬาให้ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิด ประโยชน์สูงสุด ความเสี่ยง ไม่สามารถสร้างรายได้จากการใช้ทรัพยากร ทางการกีฬาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ สูงสุด ปัจจัยเสี่ยง 1. นโยบายการหารายได้และการให้บริการ ยังไม่สมดุลกัน 2. ไม่มีการบูรณาการเพื่อจัดทำแผนการหา รายได้และการประชาสัมพันธ์เชิงธุรกิจที่ ชัดเจน 3. บุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญและขาด แรงจูงใจในการดำเนินงานทางธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถนักกีฬาและบุคลกร กีฬาที่เกิดความมั่นคงในการยึดกีฬาเป็นอาชีพได้ ความเสี่ยง ไม่สามารถพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาและบุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google