งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DRG & AUDIT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DRG & AUDIT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DRG & AUDIT

2 องค์ประกอบของ DRG รหัสการวินิจฉัยโรค (ICD-10 (WHO))
รหัสหัตถการ (ICD-9-CM) อายุ เพศ น้ำหนักตัวในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี ชนิดของการจำหน่ายจากหน่วยบริการ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น

3

4 แฟ้มข้อมูลมาตรฐาน

5 Main condition (ICD-10) โรคที่ได้รับการวินิจฉัยแน่ชัดเมื่อสิ้นสุดการรักษาในครั้งนั้น และเป็นโรคที่เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยต้องมารับการรักษา ถ้ามีมากกว่า 1 โรค ให้เลือกโรคที่สิ้นเปลือง ทรัพยากรในการรักษามากที่สุด ถ้าไม่สามารถวินิจฉัยได้ชัดเจน อาจใช้อาการหรือ อาการแสดงที่ผิดปกติมาใช้เป็นโรคหลักแทน

6 Comorbidity & complication
Other diagnosis (ICD-10 second edition) การวินิจฉัยร่วม อาจมีได้หลายการวินิจฉัย เกิดก่อนหรือระหว่างรับไว้ แต่ไม่สำคัญเท่าการวินิจฉัยหลัก Affect management ถ้าไม่ affect management ไม่ต้องบันทึก

7 หัตถการ

8 หัตถการ ไม่มีคำจำกัดความที่ชัดเจน ใช้คำย่อหรือคำเฉพาะที่หลากหลาย
จัดลำดับความสำคัญของหัตถการไม่ถูก ไม่เข้าใจในหนังสือ ICD-9-CM Omit code Code also

9 ปัญหาที่พบในการสรุปเวชระเบียน
Principal diagnosis Ambiguous 2.9% Incorrect Non specific % Additional diagnosis Incorrect 44% Missing % Non specific 6.56% Over diagnosis 7.6% พ.ศ.2547

10 ปัญหาที่พบในการสรุปเวชระเบียน
Incorrect procedure 10.54% Missing 7% Incorrect 0.99% Non specific 2.56% Unjustified 0.58% พ.ศ.2547

11 หัตถการ ไม่ลงวันและเวลาในการทำหัตถการ ไม่มีข้อมูลสนับสนุนการทำหัตถการ
ไม่มี progress note ไม่มี operative note ไม่บรรยายสิ่งที่ตรวจพบหรือตัดออก

12 ปัญหาที่พบในระบบ เบิกค่าใช้จ่ายไม่ตรงกับโรค
เบิกค่าผ่าตัดสมองในโรคหัวใจ เบิกค่าใช้จ่ายไม่ตรงกับหัตถการ เบิกค่าเหล็กดามกระดูกแขน แต่หัตถการเป็นตำแหน่งของขา มีการเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการทางด้านศัลยกรรม

13 ไส้ติ่งอักเสบที่มีการผ่าตัด
รวม รพ.ศ. รพ.ท. รพ.ช. รพ.เอกชน 2547 76,962 18,460 23,491 17,131 1,800 2548 83,569 20,983 27,163 17,359 1,782 2549 89,169 24,088 29,610 16,086 1,866

14

15 ไส้ติ่งอักเสบที่ส่งต่อโดยไม่ได้ผ่าตัด
Refer รวม รพ.ศ. รพ.ท. รพ.ช. รพ.เอกชน 2547 8,571 16 73 8,473 9 2548 9,324 19 119 9,172 14 2549 10,655 28 163 10,447 17

16

17 Appendectomy without complication in regional hospital 2549
จำนวน 21,239 ราย Mean SD Min Max ค่าใช้จ่าย 12,074 6,666 8 211,169 วันนอน 3.4 2.1 47 adjrw 1.0022 0.0902 0.3813 3.29

18 Appendectomy without complication in regional hospital 2549

19 Appendectomy without complication in regional hospital 2549
แสดงเฉพาะกลุ่มให้เห็นรายละเอียดที่ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 2000 บาท จำนวน 109 ราย

20 Appendectomy without complication in rural hospital 2549
จำนวน 13,946 ราย Mean SD Min Max ค่าใช้จ่าย 11,116 5,202 5 218,603 วันนอน 3.6 2.4 0.0 134.0 adjrw 1.0032 0.0833 0.3813 3.2900

21 Appendectomy without complication in rural hospital 2549

22 Appendectomy without complication in rural hospital 2549
แสดงเฉพาะกลุ่มให้เห็นรายละเอียดที่ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 2000 บาท จำนวน 121 ราย

23 จำนวนการเจาะคอในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศรีษะ
รพ.ศ. รพ.ท. รพ.ช. รพ.เอกชน 2547 557 208 5 13 2548 639 214 6 16 2549 588 250 4 7

24 จำนวนการเจาะคอในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ & LOS < 14 days
รพ.ศ. รพ.ท. รพ.ช. รพ.เอกชน 2547 155 38 2 5 2548 142 41 3 2549 154 63 1

25 อัตราการเจาะคอในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ & LOS < 14 days
รพ.ศ. รพ.ท. รพ.ช. รพ.เอกชน 2547 27.8% 18.3% 40.0% 38.5% 2548 22.2% 19.2% 33.3% 18.8% 2549 26.2% 25.2% 25.0% 28.6%

26

27 จำนวนผู้ป่วย head injury ที่ส่งต่อ
รพ.ศ. รพ.ท. รพ.ช. รพ.เอกชน 2547 747 1,195 4,313 100 2548 909 1,581 5,588 73 2549 976 1,626 6,187 80

28

29 Tracheostomy in CVA รพ.ศ. รพ.ท. รพ.ช. รพ.เอกชน 2547 531 337 18 51 2548
705 406 28 70 2549 740 463 31 83

30 Tracheostomy in CVA and LOS <14 days
รพ.ศ. รพ.ท. รพ.ช. รพ.เอกชน 2547 81 28 6 4 2548 102 35 5 3 2549 121 63 10 13

31 Tracheostomy in CVA and LOS <14 days
รพ.ศ. รพ.ท. รพ.ช. รพ.เอกชน 2547 15.3% 8.3% 33.3% 7.8% 2548 14.5% 8.6% 17.9% 4.3% 2549 16.4% 13.6% 32.3% 15.7%

32

33 การดำเนินงานในปัจจุบัน
ผลักดันให้ใช้ DRG version 4.0 แทน version ปัจจุบัน หารูปแบบการจ่ายเงินผู้ป่วยนอกที่มี high price procedure หารูปแบบการจ่ายเงินผู้ป่วยในที่มี high price procedure and short stay

34 การดำเนินงานในปัจจุบัน
ขยายจำนวนและอัตราค่าอุปกรณ์อวัยวะเทียมให้เทียบเท่ากรมบัญชีกลาง

35 การดำเนินงานในปัจจุบัน
จัดให้มีการจ่ายตามคุณภาพการสรุปเวชระเบียนโดยเพิ่มเหมาจ่ายรายหัวให้ในกรณีที่มีข้อผิดพลาด 3 ข้อนี้น้อย 2b = Invalid principal diagnosis 4d = Unjustified additional diagnosis 6 = Unjustified operation summary จัดให้มีการจ่ายเพิ่มในกรณีส่งข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา (30 วัน)

36 การดำเนินงานในอนาคต พัฒนาตัวชี้วัดด้านคุณภาพ
อัตราการตัดขาในผู้ป่วยเบาหวาน หาความสัมพันธ์ระหว่างวันเวลาที่รับผู้ป่วยกับเวลาที่เข้าห้องผ่าตัด Acute appendicitis Open fracture Neurosurgery


ดาวน์โหลด ppt DRG & AUDIT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google