งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสระบุรี
ทบทวนข้อมูลการใช้ยา กลุ่มที่ใช้รักษา pain in osteoarthritis (OA) of the knee ปี 2552 (7 เดือน) 1 ต.ค – 30 เม.ย. 2552 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสระบุรี

2 ยาที่ใช้ใน รพ. มี 2 รายการ
Synvisc (hylan G-F 20 ) Hyalgan (sodium hyaluronate)

3 ข้อมูลทั่วไปเปรียบเทียบยาทั้ง 2 ชนิด
Synvisc, 2 ml Hyalgan, 2 ml ED/NED NED การบริหารยา intra-articular Once weekly for 3 weeks (total of 3 injections) Once weekly for 5 weeks (some patient may benefit with a total of 3 injections) ราคาต่อหน่วย 5,000.- บาท/amp 2, บาท/amp ราคาต่อ course 15,000.- บาท 6, , บาท บริษัทผู้จำหน่าย Genzyme Fidia/TRB Chemedica

4 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา 3 ปี (ปี 2550 - 2552)

5 เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยที่ใช้ยาปี 2552 (7 เดือน)
เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยที่ใช้ยาปี (7 เดือน)

6 เปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยาปี 2552 (7 เดือน)
448,620.- 1,468,600.-

7 จำนวนผู้ป่วยที่ใช้ยา แยกตาม Principal diagnosis

8 %การสั่งใช้ยาทั้ง 2 ชนิด ตาม principal diagnosis

9 จำนวนผู้ป่วยที่ใช้ยาแยกตามสิทธิ

10 % ผู้ป่วยที่ใช้ยาทั้ง 2 ชนิด แยกตามสิทธิการรักษา

11 จำนวนผู้ป่วยที่ใช้ยาแยกตามแพทย์ที่สั่งใช้

12 % ผู้ป่วยที่ใช้ยาทั้ง 2 ชนิด แยกตามแพทย์ผู้รักษา

13 สรุปผลปี 2552 (7 เดือน) เป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติทั้ง 2 ชนิด
ค่าใช้จ่ายต่อ course การรักษาของยา Hyalgan ถูกกว่ายา Synvisc ประมาณ 4,500 บาท (10, บาท, 15,000 บาท ตามลำดับ) ผู้ป่วยที่ใช้ยาในกลุ่มรักษา pain in osteoarthritis (OA) of the knee มีจำนวน 159 คน แพทย์เลือกที่จะสั่งใช้ยา Synvisc มากกว่า Hyalgan.....WHY??? (ผู้ป่วย 123 คน, 36 คน ตามลำดับ) Principal diagnosis คือ Other primary gonarthrosis %, Primary gonarthrosis bilateral 20.63%, Pain in limb 5%, Myalgia 3.75% แพทย์ที่สั่งใช้ยาทั้งสองชนิดส่วนใหญ่เป็นแพทย์แผนกศัลยกรรมกระดูก โดย นพ.K สั่งใช้ยาทั้ง 2 ชนิดมากที่สุด (29.56%) รองลงมาคือ นพ.W(27.67%) และ นพ.T (18.87%)

14 แนวทางการจัดการปัญหา
เชิญบริษัททั้งสองบริษัทเพื่อต่อรองราคา จัดทำแนวทางการใช้ยาให้เกิดความสมเหตุสมผล กรณีไม่สามารถบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสมภายใน 3 เดือน จะพิจารณาดำเนินการ....ตัดยาออกจาก รพ. ให้เหลือยาเพียงรายการเดียวและดำเนินการ e-auction..... โดยผ่านความเห็นชอบจาก ผอ.


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google