งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแบ่งเซลล์ (Cell division.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแบ่งเซลล์ (Cell division.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแบ่งเซลล์ (Cell division.)

2 เราเกิดมาได้อย่างไร

3 การแบ่งเซลล์ (cell division) คือ กระบวนการซึ่งเซลล์เพิ่มจำนวนจากหนึ่งเซลล์
เป็นหลายเซลล์

4 สิ่งมีชีวิตต้องมีการแบ่งเซลล์ เพื่อ
  1. เพิ่มจำนวนเซลล์เมื่อมีการเจริญเติบโต  มีการเพิ่ม ปริมาณ   2. ทดแทนเซลล์เก่าที่ตายไป       3. เมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์

5 การนับชุดโครโมโซม(จำนวน n)
การนับจำนวนโครโมโซม ให้นับบริเวณที่เป็นรอยคอด หรือเซนโทรเมียร์ 1 โครโมโซม มี 2 โครมาทิด 1 โครโมโซม มี 1 โครมาทิด

6 โฮโมโลกัส โครโมโซม (homologous chromosome) 
 คู่ของโครโมโซมคู่เหมือนมาเข้าคู่กัน ซึ่งจะมียีนที่เหมือนกัน หรือคล้ายกันมาก มีขนาดเท่ากัน จะควบคุมลักษณะเดียวกัน ร่วมกันทำงาน

7 การนับชุดโครโมโซม(จำนวน n ) ให้ดูจาก homologous chromosome ว่า
เข้าคู่กันที่ละ 2 เขียนจำนวนได้คือ 2 n = 46

8 มี 1 โครโมโซม homologous ไม่เข้า คู่กันเลย จึงมี 1 n จะได้ว่า n = 3 มี 9 โครโมโซม homologous chromosome เข้ากันทีละ 3 โครโมโซม จะได้ว่า 3 n = 9

9 องค์ประกอบต่างๆ ที่ควรรู้
เส้นใยสปินเดอร์ เยื่อหุ้มเซลล์ นิวเครียส โครโมโซม

10 การแบ่งเซลล์  จะแบ่งเป็น 2 ช่วงด้วยกันคือ  ช่วงที่ 1  การแบ่งนิวเคลียส (Karyokinesis) มี 2 แบบคือ 1. การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโตซิส (Mitosis) 2. การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส (Meiosis) ช่วงที่ 2 การแบ่งไซโตพลาสซึม (Cytokinesis) เมื่อจบการแบ่งนิวเคลียส  มาเข้าสู่การแบ่งไซโตพลาสซึมเมื่อการแบ่งเรียบร้อยแล้ว  ถ้าเป็นการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโตซิสก็จะได้เซลล์ลูก 2 เซลล์  ถ้าเป็นการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส จะได้เซลล์ ลูก 4 เซลล์

11 ขั้นตอนโดยรวมของการแบ่งเซลล์
การแบ่งเซลล์ = การแบ่งนิวเครียส การแบ่งไซโตพลาซึม Cell division (karyokinesis) (cytokinesis) การเกิดร่องแบ่ง (furrow type) การเกิดผนังกั้นเซลล์ Cell playe type แบบไมโทซิส  (mitosis) แบบไมโอซิส  (meiosis)

12 การแบ่งนิวเคลียส (karyokinesis)   แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ  คือ
  1.  การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส  (mitosis)   2.  การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส  (meiosis)

13 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
เกิดที่ร่างกายเพื่อการเจริญเติบโต โดย เพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกายจาก 1 เซลล์เป็น 2 เซลล์ จำนวนชุดของโครโมโซมเท่าเดิม คือ 2n  2n - พบที่เนื้อเยื่อเจริญปลายยอด , ปลายราก , แคมเบียม ของพืชหรือเนื้อเยื่อบุผิว ไขกระดูกในสัตว์ , การสร้างสเปิร์ม และไข่ของพืช - มี 5 ระยะ คือ อินเตอร์เฟส ( interphase), โพรเฟส ( prophase), เมทาเฟส (metaphase), แอนาเฟส ( anaphase) และเทโลเฟส ( telophase)

14 วัฏจักรของเซลล์ ( cell cycle)
ระยะนี้เป็นระยะเตรียมตัว ที่จะแบ่งเซลล์ในวัฏจักรของเซลล์ แบ่งออกเป็น 3 ระยะย่อย คือ ระยะ G1 เป็นระยะก่อนการสร้าง DNA ซึ่งเซลล์มีการเจริญเติบโตเต็มที่ ระยะนี้ จะมีการสร้างสารบางอย่าง เพื่อใช้สร้าง DNA ในระยะต่อไป •  ระยะ S เป็นระยะสร้าง DNA (DNA replication) โดยเซลล์มีการเจริญเติบโต และมีการสังเคราะห์ DNA อีก 1 ตัว หรือมีการจำลองโครโมโซม อีก 1 เท่าตัว แต่โครโมโซมที่จำลองขึ้น ยังติดกับท่อนเก่า ที่ปมเซนโทรเมียร์ ( centromere) หรือไคเนโตคอร์ ( kinetochore) ระยะนี้ใช้เวลานานที่สุด •  ระยะ G2 เป็นระยะหลังสร้าง DNA ซึ่งเซลล์มีการเจริญเติบโต และเตรียมพร้อม ที่จะแบ่งโครโมโซม และไซโทพลาสซึมต่อไป

15 2. ระยะ M (M-phase) ระยะ M (M-phase) เป็นระยะที่มีการแบ่งนิวเคลียส และแบ่งไซโทพลาสซึม ซึ่งโครโมโซม จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายขั้นตอน ก่อนที่จะถูกแบ่งแยกออกจากกัน ประกอบด้วย 4 ระยะย่อย คือ โพรเฟส เมทาเฟส แอนาเฟส และเทโลเฟส วัฏจักรเซลล์

16 ขั้นตอนต่างๆของโมโทซิส
ไมโทซิส

17 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส
เกิดที่อวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ จาก 1 เซลล์ เป็น 4 เซลล์ เกิดในวัยเจริญพันธุ์ ของสิ่งมีชีวิต โดยพบในอัณฑะ ( testes), รังไข่ ( ovary), และเป็นการแบ่ง เพื่อสร้างสปอร์ ( spore) ในพืช ซึ่งพบในอับละอองเรณู ( pollen sac) และอับสปอร์ ( sporangium) หรือโคน ( cone) หรือในออวุล ( ovule) แต่จำนวนชุดของโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่ง คือ 1 n  n

18 ขั้นตอนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส

19 เมื่อกระบวนการแบ่งนิวเคลียสของระยะแบ่งเซลล์สิ้นสุดลง แล้วจะเริ่มมีกระบวนการแบ่งไซโทพลาซึม เกิดขึ้นทันที่ซึ่งมีความแตกต่างกัน ระหว่างเซลล์สัตว์กับเซลล์พืชดังนี้ คือ ในเซลล์สัตว์จะเริ่มจากไซโทพลาซึมตรงกลางของเซลล์จะคอดเข้าด้านใน มากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดขาดออกจากกัน เป็นสองเซลล์แต่ละเซลล์มีนิวเคลียส 1 อัน ในเซลล์พืชพบว่ามีการสร้างแผ่นกันเซลล์ขึ้น ตรงกึ่งกลางของเซลล์ กั้นระหว่างโครโมโซม 2 กลุ่ม และแยกออกเป็นสองเซลล์ในที่สุด ต่อมาแผ่นกั้นเซลล์ได้รับสารพวกเซลลูโลสเพคติน และสารอื่นๆ จากไซโทพลาซึมก็กลายเป็นชั้นของผนังเซลล์ต่อไป

20  ระยะเทโลเฟส I ของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีส I

21

22

23

24

25

26


ดาวน์โหลด ppt การแบ่งเซลล์ (Cell division.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google