งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Max - (u’ s+ v’ e) w.r.t.  Y  - Y = s (output slack) X – X  i = e (excess input)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Max - (u’ s+ v’ e) w.r.t.  Y  - Y = s (output slack) X – X  i = e (excess input)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Max - (u’ s+ v’ e) w.r.t.  Y  - Y = s (output slack) X – X  i = e (excess input)

2 Cost1: ต้นทุนบุคลากร หน่วย ล้านบาทต่อปี Cost2: ต้นทุนดำเนินการ หน่วย ล้านบาทต่อปี Cost3: ต้นทุนรวม หน่วย ล้านบาทต่อปี Op1: จำนวนผู้ป่วยนอกที่ให้บริการ หน่วย คนวัน ต่อปี Op2: จำนวนผู้ป่วยนอก ( กรณีส่งต่อ ) หน่วย คน วันต่อปี Op3: จำนวนผู้ป่วยนอก ( กรณีรับ ) หน่วย คนวันต่อ ปี

3 คำถาม คือ 1. การ specify model สอดคล้องกับความเป็นจริง ในทางปฏิบัติหรือไม่ 2. ควรนำตัวแปรที่มีผลต่อการ ผลิตบริการสุขภาพเข้ามา วิเคราะห์เพื่อสะท้อนต้นทุนที่ เกิดขึ้นหรือไม่

4 Model  Maximize OP / Minimize COST Practice  allocate resources responding to need OP มากๆ / COST ต่ำๆ อาจไม่ ตอบสนอง health need ได้ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพไม่ เกิดขึ้น

5 COST มีความเฉพาะเจาะจงกับ OP มาก หากไม่สามารถระบุ COST ที่ใช้ใน การผลิตบริการสุขภาพประเภท ต่างๆได้ จะก่อให้เกิด cross- subsidization ระหว่าง OP ได้ ในอดีต COSTING ใช้แบบ PER DIEM ( ดูรูปที่ 1)

6 ในปัจจุบัน ใช้วิธีการ COSTING ที่ ได้ OP สอดคล้องกับ COST เช่น activity-based costing ตัวอย่างเช่น  IPD ใช้ DRG, HRG, CMG  OPD ใช้ APC, ACCS ( ดูรูปที่ 2)

7 COSTING ที่สะท้อน RESOURCES ที่ใช้ในการผลิต OP ได้ต้องอาศัย การ allocate overhead costs หากทำให้ allocation มีความ ละเอียดมากเท่าไร จะสามารถระบุ และลด excess inputs ได้ รวมทั้งเพิ่ม output slack ได้ ( ดูรูปที่ 3)

8 เนื่องจาก demand for hospital services เป็น derived demand ของ demand for health OP ขึ้นอยู่กับตัวแปรที่กำหนด health ด้วย ในทางปฏิบัติ demand for health แทนด้วย utilization ซึ่งกำหนด โดย income, deprivation, age- sex structure

9 COST variation ในแต่ละพื้นที่ทำ ให้มี unit cost ที่ต่างกันได้ แต่ มิใช่เป็นการผลิตที่ด้อย ประสิทธิภาพ OP ของโรงพยาบาลบางประเภท ให้ผลต่างกัน เช่น preventive care และ health promotion จะ ทำให้ประชากรต้องการ curative care ลดลง จะ compromise อย่างไรระหว่าง รพ. ที่มีสัดส่วนบริการเหล่านี้ที่ ต่างกัน

10 DEA จะใช้ได้ดีกับการวิเคราะห์ โครงการบริการสุขภาพที่ ความสัมพันธ์ระหว่าง OP กับ COST ชัดเจน เช่น การผ่าตัดหัวใจ การควบคุมไขมันในเส้นเลือด ใน DEA model ควรเพิ่ม Constraints ที่เกี่ยวข้องกับการ ผลิตและ utilization ที่สะท้อน บริบทที่วิเคราะห์อยู่


ดาวน์โหลด ppt Max - (u’ s+ v’ e) w.r.t.  Y  - Y = s (output slack) X – X  i = e (excess input)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google