งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมความก้าวหน้าโครงการ (Monthly Report) เดือน กรกฎาคม 2550 ในงวดงานที่ 1 โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมความก้าวหน้าโครงการ (Monthly Report) เดือน กรกฎาคม 2550 ในงวดงานที่ 1 โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมความก้าวหน้าโครงการ (Monthly Report) เดือน กรกฎาคม 2550 ในงวดงานที่ 1 โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 สิงหาคม 2550 โดย กลุ่มบริษัทธุรกิจค้าร่วม (Consortium) บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท จีไอเอส ดาต้า จำกัด บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด

2 กำหนดการประชุม รายงานความก้าวหน้าโครงการ
System Administrator และ Network and Hardware Integration Development และ Application Development กระบวนการธุรกิจ และบริหารการเปลี่ยนแปลง การจัดการข้อมูล รายละเอียดเรื่องที่จะประชุมกับคณะทำงานย่อย

3 System Administrator และ Network and Hardware

4 สถานะและความคืบหน้าของงาน
การจัดเตรียมสถานที่ (Site Preparation) อยู่ระหว่างเสนอแบบห้องแม่ข่ายให้ กฟภ. พิจารณาเห็นชอบ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (HW/SW) กำลังจัดทำเอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีการเปลี่ยนรุ่นเพื่อเสนอให้ กฟภ. เห็นชอบ กำลังพิจารณาแก้ไขปรับปรุงจำนวนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จะส่งมอบในแต่ละงวดเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง ระบบเครือข่าย (Network) กำลังดำเนินการออกแบบการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายเดิมของสำนักงานใหญ่ กฟภ.

5 เรื่องขอความเห็นชอบจาก กฟภ.
สรุปจำนวนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จะส่งมอบในแต่ละงวด พิจารณาการเปลี่ยนรุ่นของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ Internet Map Server IBM eServer X346  IBM system X 3650 Notebook IBM ThinkPad R52  IBM ThinkPad R61 Pocket PC with GPS PowerMap  Garmin Mobile XT UPS 15 KVA PowerCom ONL 15K-LCD Single Phase  3 Phases

6 เรื่องขอความร่วมมือจาก กฟภ.
การจัดเตรียมสถานที่ มีความล่าช้าในเรื่องของการส่งมอบพื้นที่ในการสร้างห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สำนักงานใหญ่ ปิดระบบ sprinkle เหนือห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สำนักงานใหญ่ ระบบไฟฟ้าเมน  ควรจะมี emergency line ระบบแอร์  ควรจะมี digital temperature control และ timer ระบบไฟแสงสว่าง ระบบรักษาความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น ระบบเครือข่าย จัดเตรียมแผนผังระบบเครือข่ายเดิมที่ กฟภ. มีอยู่ จัดเตรียมการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายเดิมที่ กฟภ. มีอยู่ จัดเตรียม IP Address/Subnet/Gateway สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ของโครงการ

7 แผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2550
การจัดเตรียมสถานที่ กฟภ. ส่งมอบพื้นที่ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สำนักงานใหญ่ กฟภ. ปิดระบบ sprinkle เหนือห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สำนักงานใหญ่ กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้างห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบจาก กฟภ. กลุ่มบริษัทฯ ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณเครือข่าย กฟภ. ติดตั้งระบบไฟฟ้าเมน ระบบแอร์ และไฟแสงสว่าง ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (HW/SW) กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการสั่งซื้อ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่จะต้องส่งมอบในงวดที่ 1

8 Integration Development และ Application Development

9 สถานะและความคืบหน้าของงาน
งานด้านโปรแกรมประยุกต์ – 20% ทบทวนความต้องการโปรแกรมประยุกต์ – 30% จัดทำสัญลักษณ์ และแผนที่ต้นแบบ – 0% ปรับโครงสร้างฐานข้อมูลสำหรับโปรแกรมประยุกต์ – 5%

10 ทบทวนความต้องการโปรแกรมประยุกต์
เริ่มออกแบบโปรแกรมประยุกต์โดยอ้างอิงกับ TOR & Proposal สาธิตโปรแกรม Benchmark ให้คณะทำงาน

11 การเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ในกฟภ.
ศึกษาความต้องการในด้านการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ของกฟภ. ขอข้อมูลรายละเอียดการเชื่อมต่อจาก Integration Team ทั้ง ERP (TIBCO), SCADA และ OMS

12 แผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2550
นำเสนอเอกสารโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบในช่วง ส.ค. 50 นำเสนอเรื่องการจัดทำสัญลักษณ์ และแผนที่ต้นแบบ

13 กระบวนการธุรกิจ และ บริหารการเปลี่ยนแปลง

14 กระบวนการธุรกิจ

15 สถานะและความคืบหน้าของงาน
ศึกษากระบวนการทางธุรกิจ – 10% นำเอกสาร PDD ของกฟภ. ไปศึกษา สำรวจกระบวนการทางธุรกิจที่ กฟภ. นครปฐม สรุปแผนสำรวจกระบวนการทางธุรกิจที่ กฟภ. อื่น ๆ อีก 13 แห่ง

16 แผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2550
สำรวจกระบวนการทางธุรกิจที่สำนักงานกฟภ. 13 แห่ง พร้อมสรุปกระบวนการทางธุรกิจ เป็นระยะๆ

17 การบริหารการเปลี่ยนแปลง การสร้างการรับรู้ (Awareness)

18 สถานะและความคืบหน้าของงาน
การสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ (Awareness) -- 10% จัดเตรียมแผนและช่องทางที่คาดว่า กฟภ. ควรจะใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ เตรียมข้อมูลจากการ Kick Off โครงการเพื่อให้ กฟภ. นำไปประชาสัมพันธ์ภายใน

19 แผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2550
ประชุมร่วมกับ กฟภ. เพื่อจัดเตรียมหน้า Intranet Web Page เพื่อการประชาสัมพันธ์ภายใน ประชุมร่วมกับประชาสัมพันธ์ของ กฟภ. เพื่อเตรียมแผนงานอย่างชัดเจนร่วมกัน ช่วยทำการประชาสัมพันธ์ โครงการเบื้องต้นให้กับสำนักงานการไฟฟ้าที่จะออกไปสำรวจกระบวนการธุรกิจ

20 การบริหารการเปลี่ยนแปลง การฝึกอบรม (Training)

21 สถานะและความคืบหน้าของงาน
การอบรมสำหรับงวดที่ 1 (30%) ส่งหนังสือขออนุมัติแผนการอบรมงวดที่ 1-6 ส่งแผนการอบรมงวดที่ 1 ประสานงานเรื่องห้องอบรม (ห้อง 303) ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการอบรม (ห้อง 303) ประสานงานเรื่องการจัดอาหารว่างและกาแฟ สถานที่สำหรับการสร้างห้องอบรม อยู่ระหว่างการทำเรื่องราคา

22 เรื่องขอความร่วมมือจาก กฟภ.
หนังสือตอบกลับการอนุมัติแผนการอบรมงวดที่ 1 ของทาง กฟภ. และจำนวนผู้เข้าอบรม หนังสือตอบกลับยืนยันการใช้ห้อง 303 ของ กฟภ. ในการฝึกอบรมในงวดที่ 1

23 แผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2550
ส่งหนังสือยืนยันการอบรมสำหรับเดือนสิงหาคม 2550 ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการฝึกอบรมที่ห้อง 303 ของ กฟภ. จัดฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร เริ่มก่อสร้างห้องฝึกอบรมในพื้นที่ของ กฟภ.

24 การจัดการข้อมูล

25 สถานะและความคืบหน้าของงาน
รับข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมิได้รับข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้มีหนังสือเลขที่ อ.0623/50 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550 เรื่องขอรับข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี การทบทวนแหล่งที่มาของข้อมูลต้นฉบับ (Data Source Catalogue) ยังไม่ได้ดำเนินการ จัดทำแผนที่ลายเส้น งานจัดทำ Metadata งานจัดทำรายงานคุณภาพ

26 เรื่องขอความร่วมมือจาก กฟภ.
เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ยังไม่ได้รับข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสีงวดที่ 1 จากทั้งหมด 5 งวด ซึ่งมีผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดทำแผนที่ลายเส้นได้ทันตามแผนดำเนินการ ทั้งนี้กลุ่มบริษํทฯ ได้มีหนังสือที่ อ.0799/50 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 เรื่อง เร่งรัดการส่งมอบข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี ให้กฟภ.ทราบแล้ว

27 แผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2550
รับข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะได้รับข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี 86 % การทบทวนแหล่งที่มาของข้อมูลต้นฉบับ (Data Source Catalogue) ดำเนินการนัดประชุมเสร็จเรียบร้อยคิดเป็น 100% จัดทำแผนที่ลายเส้น ดำเนินการแล้วเสร็จ 16% งานจัดทำ Metadata ยังไม่ได้ดำเนินการ งานจัดทำรายงานคุณภาพ

28 QUESTION?


ดาวน์โหลด ppt ประชุมความก้าวหน้าโครงการ (Monthly Report) เดือน กรกฎาคม 2550 ในงวดงานที่ 1 โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google