งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

General Management & Leadership

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "General Management & Leadership"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 General Management & Leadership
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + Learning Session #1 General Management & Leadership 30 Jan 2010 Tanunchanoke Dounglomchunt

2 Tanunchanoke Dounglomchunt, HR Parter
Business Paradigm 1st Wave 2nd Wave 3rd Wave 4th Wave Fluid & Flow Open System Human Realm Natural System Structural Dry View Rational System The Power of Spirituality Information Technology Industrialization Source: The Fourth Wave: Business in 21st Century, Maynard Jr., H.B. & Mehetens S.E., 1993 The World in 2020, McRae H., 1994 Megatrend 2010, Aburdene P., 2005 Agricultural Revolution 4/3/2017 Tanunchanoke Dounglomchunt, HR Parter

3 Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2
Brain Map The Organizer The Analyzer The Fine-Print Expert The Visionary The Searcher The Creator I-Control I-Explore Certainty Center Creative Center Purpose & Whole Brain Left Brain Right Brain Logic Imagination The Doer The Super-Achiever The Competitor Result Center Relationship Center The Believer The Belonger The Guardian I-Pursue I-Preserve Source: Brain Technologies Corporation, 2005 4/3/2017 Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2

4 Tanunchanoke Dounglomchunt, HR Parter
Business Management 4/3/2017 Tanunchanoke Dounglomchunt, HR Parter

5 Management Key Concepts
Organizations: People working together and coordinating their actions to achieve specific goals. Goal: A desired future condition that the organization seeks to achieve. Management: The process of using organizational resources to achieve the organization’s goals by... Planning, Organizing, Leading, and Controlling

6 Four Functions of Management
Planning Choose Goals Controlling Organizing Monitor & measure Working together Leading Coordinate

7 Organizational Levels
Top managers – organization-wide decisions and establishing the plans and goals that affect the entire organization Non-managerial Employees Top Managers Middle First-line Middle managers - between the first-line level and the top level of the organization manage the first-line managers First-line managers - the production or creation of the organization’s products

8 Efficiency and Effectiveness
Resource Usage Efficiency (Means) Goal Attainment Effectiveness (Ends) Low Waste High Attainment Management Strives For: Low resource waste (high efficiency) High goal attainment (high effectiveness)

9 Manager’s Roles Figurehead role Leader role Liaison role
Interpersonal Roles Informational Roles Decisional Roles Managerial Skills Conceptual skills Human skills Technical skills Monitor role. Disseminator role Spokesperson role Entrepreneur role Disturbance handler role Resource allocator role Negotiator role

10 Skill Type Needed by Manager Level
Top Managers Middle Managers Line Managers Conceptual Human Technical

11 Tanunchanoke Dounglomchunt, HR Parter
Team Dynamic 4/3/2017 Tanunchanoke Dounglomchunt, HR Parter

12 Stages Of Group Development
Prestage Stage I Forming Stage II Storming Stage III Norming Stage IV Performing Stage V Adjourning 4/3/2017 Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2

13 Stages Of Group Development
4/3/2017 Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2

14 Characteristics of Effective Teams
4/3/2017 Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2

15 Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2
Team Management Putting the Pieces Together ... Coaching Team Charter Decision Making Meeting Effectiveness Decision Making Problem Solving Project Team Diversity Communication Conflict Resolution 4/3/2017 Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2

16 Conflict & Group Performance
4/3/2017 Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2

17 Conflict-Resolution Techniques
Assertiveness Unassertive Assertive Forcing Resolving conflicts by satisfying one’s own needs at the expense of another’s Collaborating Rewarding conflict by seeking an advantageous solution for all parties Compromising Resolving conflict by each party giving up something of value Accommodating Resolving conflicts by placing another’s needs and concerns above your own Avoiding Resolving conflicts by withdrawing from or suppressing them Uncooperative Cooperative Cooperativeness 4/3/2017 Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2

18 Tanunchanoke Dounglomchunt, HR Parter
Leadership 4/3/2017 Tanunchanoke Dounglomchunt, HR Parter

19 Early Developed Leadership Theories
The Road of Leadership Trait Characteristics Internal qualities of leaders Emergent Importance of followers Servant leadership Style & Behavior More scientific way Leave out situation Exchange Leaders Followers Relationship Situation There is no one best way Contingency Early Developed Leadership Theories The linear approach is no longer applicable. Linear Approach Source: Organization Culture and Leadership, Schien, E.H., 1992 Leadership Style, Organizational Culture and Performance, Ogbonna, E. & Harris, L.C., 2000 Theory and Practice of Leadership, Gill, R., 2006 4/3/2017 Tanunchanoke Dounglomchunt, HR Parter

20 New Leadership Theories
The Road of Leadership Trans-formational Higher-order needs Self-actualization Visionary Transform culture Vision lead Charismatic Inspire followers Goal-oriented Solutions providing Value-based Recognize needs of members IQ, EQ, SQ Holistic Vision Values Strategy Empower Influence New Leadership Theories >> Non-linear Approach << Dynamic social processes, Engage shared values, Sense of direction, Corporate culture, and Environmental context Source: Organization Culture and Leadership, Schien, E.H., 1992 Leadership Style, Organizational Culture and Performance, Ogbonna, E. & Harris, L.C., 2000 Theory and Practice of Leadership, Gill, R., 2006 4/3/2017 Tanunchanoke Dounglomchunt, HR Parter

21 Holistic Leadership Model
1. Vision and Mission 5. Influence, Motivation and Inspiration 2. Values and Culture Leadership 4. Empowerment 3. Strategy 4/3/2017 Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2

22 Tanunchanoke Dounglomchunt, HR Parter
Motivation 4/3/2017 Tanunchanoke Dounglomchunt, HR Parter

23 Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2
Understand People People are looking for something to believe in someone to believe in someone to believe in them 4/3/2017 Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2

24 ยุทธวิธีในการจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตาม
พยายามหลีกเลี่ยงการโต้เถียงโต้แย้ง อย่าสร้างศัตรู ถ้าเราทำผิด ต้องสารภาพอย่างจริงใจและกล้าหาญ จะเข้าถึงเหตุผลของผู้อื่นได้ ต้องเริ่มต้นด้วยไมตรีจิต หาทางให้ฝ่ายตรงข้ามตอบรับในทางเห็นด้วยหรือคล้อยตาม จะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ต้องปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้พูด ยิ่งพูดมากยิ่งดี ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความรู้สึกว่านัยความคิดที่เราเสนอไปนั้นเป็นความคิดของเขาเอง การพยายามมองสิ่งต่าง ๆ ด้วยมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างสุจริตใจ ให้ความเห็นอกเห็นใจต่อความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาของอีกฝ่ายหนึ่ง มนุษย์ทุกคนชอบการขอร้อง การนำเสนอและการแสดงความคิดเห็นต้องมีลักษณะเร้าใจ 4/3/2017 Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2

25 เทคนิคง่าย ๆ ในการจูงใจ D-R-I-V-E
D – Development: การพัฒนาและฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถจูงใจลูกน้องให้ทำงานได้ R – Relation: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับและลูกน้องเป็นสิ่งที่หัวหน้างานไม่ควรเพิกเฉย I - Individual Motivation: ลูกน้องแต่ละคนมีหลากหลายสไตล์ ดังนั้นในฐานะของหัวหน้างานจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์ลูกน้องแต่ละคน V - Verbal Communication: คุณรู้ไหมว่าคำพูดเปรียบเสมือนดาบสองคมที่ส่งผลทั้งด้านบวกและด้านลบกับตัวคุณเอง E - Environment Arrangement: เพื่อมิให้ลูกน้องรู้สึกจำเจหรือเบื่อหน่ายกับสภาพแวดล้อมแบบเดิม ๆ มีหลากหลายวิธีที่คุณสามารถเลือกใช้เพื่อสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศที่ดีในการทำงาน 4/3/2017 Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2

26 กุญแจ 3 ดอก สู่ความสำเร็จ
พลังแห่งการตัดสินใจ ภายใต้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ การยืดอกแสดงความรับผิดชอบ และการมีจิตสำนึกส่วนบุคคล การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการชี้ชัดถึงเป้าหมาย ระบุตัวปัญหา ทำรายการทางเลือกสถานการณ์ เก็บข้อมูล เสาะหาทางเลือก วิเคราะห์ความน่าจะเป็น ลงมือทำ แล้วก็เกาะติด ร่วมด้วยช่วยกัน ตามบันได 7 ขั้นได้แก่ กางปมปัญหา สื่อสารให้เกิดการรับรู้ เผชิญหน้า หาแนวทางสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบประนีประนอม มุ่งมั่นจริงจัง และร่วมไม้ร่วมมือสุดใจขาดดิ้น 4/3/2017 Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2

27 Motivation: From Theory To Practice
Recognize individual differences Ensure that goals are perceived as attainable Check the system for equity Individualize rewards Link rewards to performance Suggestions for Motivating Employees Use goals Don’t ignore money Match people to jobs 4/3/2017 Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2

28 Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2
How to Spot Gen Y: Laptop Designer coffee iPod Yoga mat BB Hipster clothes Big headphones Digi Cam 4/3/2017 Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2

29 Leadership in real!! VDO Mission to the Everest!! 4/3/2017
Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2

30 Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2
H4’s Heart: Always love what you do Head: Search for real/deep knowledge in what you do Hand: Just do it Hope: Fight with any barriers and believe you can do it! 4/3/2017 Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2

31 Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2
ข้อคิด..จากพี่หนึ่ง ครูผู้ยืนอยู่...ไม่ได้ให้ปัญญาแก่ศิษย์ แต่ให้ความรักและความเชื่อมั่น จิตใจที่เข้มแข็งจะทำให้เราเอาชนะอุปสรคทั้งปวง...ต้องมีความรัก ความเชื่อมั่น และศรัทธา รู้แจ้งในสิ่งนั้น ปรารถนาที่จะมอบสิ่งดีๆ สร้างสิ่งที่สวยงาม พระจันทร์ยังคงส่องแสงเหมือนเดิม แม้มีเมฆมาบัง จงรีบโง่ตั้งแต่วันนี้ เพื่อวันหน้าจะได้รู้ว่าเราโง่ 4/3/2017 Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2

32 Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2
Song: A Time : ) A time to be happy is now A place to be happy is here And the way to be happy …is to make others happy And to bring a little heaven down here 4/3/2017 Tanunchanoke & Thanasarn, DMOD#2


ดาวน์โหลด ppt General Management & Leadership

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google