งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cleaning with Fire test ช่วงที่ผ่านมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cleaning with Fire test ช่วงที่ผ่านมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Cleaning with Fire test ช่วงที่ผ่านมา
ชีวิตของท่านกับพระเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง กรุณาให้คะแนน สำรวจตนเองตามจริง 1 เมื่อเข้าเฝ้าพระเจ้า Hsนำฉันให้ย้อนระลึกถึงการบาปผิดของตน และฉันสำนึกผิด สารภาพกลับใจอย่างแท้จริง มิใช่เพียงสารภาพบาปตามปกติตามที่เคยปฏิบัติมาเท่านั้น 2 ฉันสัมผัสถึงพระคุณเมตตาและแช่ตัวในความรักของพระองค์ผ่านประสบการณ์ชีวิตอย่างอิ่มเอิบใจ มิใช่เพียงคิดหรือมองตามความรู้จากBBที่ตนรู้เท่านั้น 3 ฉันทูลวิงวอนพระเจ้าแต่ละเรื่อง โดยผ่านการสำแดง การเร้าใจจาก Hs มิใช่เพียงตามหัวข้อที่มีอยู่ จากภาระใจหรือความต้องการของตนเท่านั้น 4 ฉันถามพระเจ้าเสมอว่า จะเรียกให้ข้าพระองค์ทำอะไรอีกบ้างในฤดูกาลนี้ มิใช่เพียงรับใช้พระเจ้าตามที่เป็นอยู่ก็ Ok แล้วละ เท่านั้น 5 เมื่ออธิษฐานฉันเชื่อมั่นใจว่าพระเจ้าตอบแล้ว และฉันจะเห็นผลในไม่ช้านี้ มิใช่เพียงหวังว่าพระเจ้าจะทรงฟังและแล้วแต่พระองค์เท่านั้น 6 ที่ฉันรับใช้ขณะนี้ เป็นHs ทำงานในชีวิตฉัน ผ่านชีวิตฉัน เพื่อพระประสงค์พระองค์สำเร็จ มิใช่เพียงรับใช้อย่างเต็มกำลังที่ตนมีอยู่เท่านั้น จริงที่สุด 9-10 ค่อนข้างจริง 7-8 จริงบางครั้ง 5-6 ค่อนข้าง ไม่จริง 3-4 1-2

2 มีข้อใดที่ท่านตั้งใจจะพัฒนาตนเองบ้าง จะเริ่มอย่างไรดี?
7 ฉันเกลียดบาป และทิ้งทำลายสิ่งทำให้ลื่นไถลสู่บาป และปฏิเสธช่องทางล่อลวงทั้งสิ้น อย่างเด็ดขาด มิใช่เพียงรู้หรือคิดว่าเอาชนะบาปด้วยวิธีใดเท่านั้น 8 ฉันพึ่ง Hs และสัมผัสฤทธิ์อำนาจ Hs ในการรับใช้ที่แตกต่างจากเดิม มิใช่เพียงทำตามเป้าหมายและแผนการที่ตนคิดไว้เท่านั้น 9 ฉันพึ่งพา Hs ในการเอาชนะการล่อลวง ทดลองใจต่างๆ ในชีวิตแบบก้าวต่อก้าว มิใช่เพียงเคร่งครัดทำตามธรรมบัญญัติเท่านั้น 10 แม้ดูเหมือนงานรับใช้จะเพิ่มขึ้นมาก แต่ฉันกลับรู้สึกว่าพระเจ้าเป็นผู้กระทำ ฉันเพียงร่วมมือ จึงไม่เป็นภาระหนักอีกต่อไป 11 ฉันค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน เพราะอยากรู้มากๆ ว่าพระเจ้าว่าอย่างไรในเรื่องต่างๆ และเพื่อพูดคุยกับ Hs ว่าฉันจะมีส่วนได้อย่างไร 12 ขณะนี้ ฉันรับใช้พระเจ้ามิใช่เพราะหน้าที่อีกต่อไป แต่เพราะรักพระองค์และเห็นคุณค่าการทรงเรียก 13 ฉันใช้จ่ายเงินและเวลาในชีวิตต่างไปจากเดิมอย่างมาก หลังจากพระเจ้ามาสัมผัสฉัน มิใช่เพียงเพราะทำตามข้อคำสอนที่ดีเท่านั้น 14 กับคนที่ฉันไม่ชอบ หรือ เคยมีเรื่องกัน เดี๋ยวนี้ฉันให้อภัยและสวัสดีทักทายได้ มีข้อใดที่ท่านตั้งใจจะพัฒนาตนเองบ้าง จะเริ่มอย่างไรดี? คะแนน 70-148 14-69 แปลผล ดีมาก: ให้เป็นแบบอย่าง ดีพอใช้: ให้พัฒนาบางข้อ ปรับปรุง: รีบปรึกษาหารือ

3 การชำระด้วยไฟแห่ง Hs (Cleaning with fire) นั้นเป็นไฉน?
ทำให้เกิดการสำนึกผิด สารภาพบาป กลับใจอย่างแท้จริง และชำระมลทินบาป (อสย6:5-7; ยน15:25-26) อันเป็นการสัมผัสพระคุณและฤทธิ์เดชของพระเจ้า นำมาซึ่งการถวายตัว (อสย6:8) ด้วยใจร้อนรนกล้าหาญ (กจ4:31), รับฤทธิ์เดชแห่งของประทาน Hs (กจ1:8; กจ2:16-18; กจ10:38; กจ13:9-11), สัมผัสการสำแดงการทรงนำอย่างชัดเจน (ฉธบ1:33; กจ8:29-30) และมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิต (อฟ5:18-19; กท5:22-23) เติมเต็มล้นด้วย Hs (3,5,11) สำนึกบาป กลับใจ (1,7,9) สัมผัสพระคุณ& ถวายตัว (2,8,10,12,13) รับใช้ด้วยฤทธิ์เดช Hs (4,6,10,12) ชีวิตจำเริญด้วย ผล Hs (9,11,13,14) ทักษะชำระด้วยไฟ Hs (Cleaning with fire) ©2009 Youthana Paranan.

4 ©2009 Youthana Paranan. www.HowAreYou.co.th
มธ3:11-12เราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำ แสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริง แต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังเรา ทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีก ซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถอดฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลาย รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ 12พระหัตถ์ของพระองค์ถือพลั่วพร้อมแล้ว และจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่ว พระองค์จะทรงเก็บข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉาง แต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับ” มลค3:2-3 แต่ใครจะทนอยู่ได้ในวันที่ท่านมา และใครจะยืนมั่นอยู่ได้เมื่อท่านปรากฏตัว “เพราะว่าท่านเป็นประดุจไฟถลุงแร่ และประดุจสบู่ของช่างซักฟอก 3ท่านจะนั่งลงอย่างช่างหลอมและช่างถลุงเงิน และท่านจะชำระบุตรหลานของเลวีให้บริสุทธิ์ และถลุงเขาอย่างถลุงทองคำและถลุงเงิน จนกว่าเขาจะนำเครื่องบูชาอันถูกต้องถวายแด่พระเจ้า อสย6:5-8 และข้าพเจ้าว่า “วิบัติแก่ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าพินาศแล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาด และข้าพเจ้าอยู่ในหมู่ชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาด เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์ คือพระเจ้าจอมโยธา” 6แล้วตนหนึ่งในเสราฟิมบินมาหาข้าพเจ้า ในมือมีถ่านเพลิง ซึ่งเขาเอาคีมคีบมาจากแท่นบูชา 7และเขาถูกต้องปากของข้าพเจ้าพูดว่า “ดูเถิด สิ่งนี้ได้ถูกต้องริมฝีปากของเจ้าแล้ว กรรมชั่วของเจ้าก็ถูกยกเสีย และเจ้าก็จะรับการลบมลทินบาปและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เราจะใช้ผู้ใดไป และผู้ใดจะไปแทนเรา” แล้วข้าพเจ้าทูลว่า “ข้าพระองค์อยู่นี่ พระเจ้าข้า ขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิด” ©2009 Youthana Paranan.

5 ©2009 Youthana Paranan. www.HowAreYou.co.th
ยน15:25-26 ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เป็นจริงตามที่เขียนไว้ในพระธรรมของเขาที่ว่า เขาได้เกลียดชังเราโดยไม่มีสาเหตุ 26แต่เมื่อองค์พระผู้ช่วยที่เราจะใช้มาจากพระบิดาหาท่านทั้งหลาย คือพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ทรงมาจากพระบิดานั้นได้เสด็จมาแล้ว พระองค์ก็จะทรงเป็นพยานให้แก่เรา กจ4:31 เมื่อเขาอธิษฐานแล้ว ที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นได้หวั่นไหว และคนเหล่านั้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ ฉธบ 1:33 ผู้ได้ทรงนำทางข้างหน้าท่าน เพื่อจะหาที่ให้ท่านทั้งหลายตั้งเต็นท์ของท่าน เป็นไฟในกลางคืน เพื่อโปรดให้ท่านทั้งหลายเห็นทางที่ควรจะไป และเป็นเมฆในกลางวัน กจ8:29-30 ฝ่ายพระวิญญาณตรัสสั่งฟีลิปว่า “จงเข้าไปให้ชิดรถนั้นเถิด” 30ฟีลิปจึงวิ่งเข้าไปใกล้ และได้ยินท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะ จึงถามว่า “ซึ่งท่านอ่านนั้นท่านเข้าใจหรือ” อฟ5:18-19 และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ 19จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญ คือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่าน ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า กท5:22-23 ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ 23ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน ©2009 Youthana Paranan.

6 ช่วงไหนที่ทำให้ท่านสำนึกบาปกลับใจ มากกว่ากัน ระหว่าง ขณะอ่านพระคัมภีร์ กับ ขณะนมัสการ
ข้าพเจ้าพินาศแล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาด และข้าพเจ้าอยู่ในหมู่ชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาด เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์ คือพระเจ้าจอมโยธา Source: Adapted from Isaiah 6:6. Biblica (2009). Retrieved Sep23, from

7 ทักษะชำระด้วยไฟแห่ง Hs: Fire
1 Fill ขอเติมเต็ม ขอพระบิดาประทาน Hs (ยน 14:16,26) โดยนามพระเยซู ให้เต็มล้น ให้ระลึกรู้ในความจริง ความผิดบาป (ยน15:26) 2 Recall & Repent สำนึก กลับใจ อธิษฐานใน Hs เบาๆ ให้ Hs เปิดเผยสำแดง สำนึกผิด สารภาพบาป กลับใจ ต่อ G ที่อยู่ตรงหน้า ร้องสารภาพบอกพระเจ้าจากส่วนลึกในใจ ให้ชำระโดยฤทธิ์พระโลหิต (1ยน1:9) 3 Eradicate by Word ชำระด้วยพระคำ พูดพระวจนะด้วยจิตอธิษฐาน ด้วยยำเกรงGที่อยู่ต่อหน้า ให้ Hs แตะใจผ่านพระวจนะ (Rhema) อธิษฐานชำระชีวิตเก่า และสร้างเสริมชีวิตใหม่ (2คร5:17) ด้วยสิทธิอำนาจแห่งพระคำ (ยน17:17) Visualization: Freedom prayer ทักษะชำระด้วยไฟ Hs (Cleaning with fire) ©2009 Youthana Paranan.

8 ยน14:16-17 เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไป 17คือพระวิญญาณแห่งความจริง ยน14:26 แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้น จะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว ยน15:26 26แต่เมื่อองค์พระผู้ช่วยที่เราจะใช้มาจากพระบิดาหาท่านทั้งหลาย คือพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ทรงมาจากพระบิดานั้นได้เสด็จมาแล้ว พระองค์ก็จะทรงเป็นพยานให้แก่เรา 1ยน1:9 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น 2คร5:17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น ยน17:17 ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง The passion0010; Visualization: Freedom prayer ©2009 Youthana Paranan.

9 อย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลก ถ้าผู้ใดรักโลก ความรักต่อพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้น เพราะว่าสารพัดซึ่งมีอยู่ในโลก คือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตา และความทะนงในลาภยศไม่ได้เกิดมาจากพระบิดา แต่เกิดมาจากโลก... 1ยน2:15-16 อย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนัง... กท5:13

10 การงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัด คือการล่วงประเวณี การโสโครก การลามก
การงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัด คือการล่วงประเวณี การโสโครก การลามก การนับถือรูปเคารพ การถือวิทยาคม การเป็นศัตรูกัน การวิวาทกัน การริษยากัน การโกรธกัน การใฝ่สูง การทุ่มเถียงกัน การแตกก๊กกัน การอิจฉากัน การเมาเหล้า การเล่นเป็นพาลเกเร... กท5:19-21

11 อย่าถือตัว อย่ายั่วโทสะกัน และอย่าอิจฉาริษยากัน... กท5:22-26
ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้เอาเนื้อหนังกับความอยาก และตัณหาของเนื้อหนังตรึงไว้ที่กางเขนแล้ว จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน อย่าถือตัว อย่ายั่วโทสะกัน และอย่าอิจฉาริษยากัน... กท5:22-26

12 ด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวล
และเพราะความโลภนี่แหละ จึงทำให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อ และตรอมตรมด้วยความทุกข์ ... 1ทธ6:10

13 ซึ่งโดยเราจัดแจก จะให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้า ... 2คร9:11
บุคคลที่ใจกว้างขวางย่อมได้รับความมั่งคั่ง บุคคลที่รดน้ำ เขาเองจะรับการรดน้ำ ... สภษ11:25 โดยทรงให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์ขึ้น เพื่อให้ท่านมีแจกจ่ายอย่างใจกว้างขวาง ซึ่งโดยเราจัดแจก จะให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้า ... 2คร9:11

14 และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เพราะชนชาตินี้เข้ามาใกล้ด้วยปากของเขา และให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขา แต่เขาให้จิตใจของเขาห่างไกลจากเรา เขายำเกรงเราเพียงแต่เหมือนเป็นบัญญัติของมนุษย์ ที่ท่องจำกันมา... อสย29:13

15 พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่
เพื่อเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงตรากตรำทำงานด้วยความอุตสาหะ เข้มแข็งด้วยพลังที่พระองค์ทรงดลใจข้าพเจ้าอยู่... คส 1:29 พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์... ทต3:5 อย่าดับพระวิญญาณ... 1ธส5:19

16 ทุกคนล่อลวงเพื่อนบ้านของตัว ไม่มีใครพูดความจริงสักคนเดียว เขาได้สอนลิ้นของเขาให้พูดมุสา เขาได้กระทำบาปชั่ว... ยรม 9:5

17 รักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้า... 2 ทธ 3:2-4
เพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัว เห็นแก่เงิน เย่อหยิ่ง ยโส ชอบด่าว่า ไม่เชื่อฟังคำบิดามารดา อกตัญญู ไร้ศีลธรรม ไร้มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกัน ใส่ร้ายกัน ไม่ยับยั้งชั่งใจ ดุร้าย เกลียดชังความดี ทรยศ มุทะลุ หัวสูง รักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้า... 2 ทธ 3:2-4

18 เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน
เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น... ยน 13:34 จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า... จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง... มธ 22:37-39

19 เหตุฉะนั้น มนุษย์เอ๋ย ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร เมื่อท่านกล่าวโทษผู้อื่นนั้น ท่านไม่มีข้อแก้ตัวเลย เพราะเมื่อท่านกล่าวโทษผู้อื่น ท่านก็ได้กล่าวโทษตัวเองด้วย เพราะว่าท่านที่กล่าวโทษเขา ก็ยังประพฤติอยู่อย่างเดียวกับเขา...รม2:1

20 จงมีใจถ่อมลงทุกอย่าง และใจอ่อนสุภาพอดทนนาน
จงมีใจถ่อมลงทุกอย่าง และใจอ่อนสุภาพอดทนนาน และอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรัก...อฟ4:2 อย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดี แต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว...ฟป2:3

21 เขาร้องทุกข์ ณ ที่นั่น แต่พระองค์มิได้ทรงตอบ เหตุความเย่อหยิ่งของคนชั่ว... โยบ 35:12

22 พระองค์ทรงนำคนใจถ่อมไปในสิ่งที่ถูก และทรงสอนมรรคาของพระองค์แก่คนใจถ่อม
พระองค์ทรงนำคนใจถ่อมไปในสิ่งที่ถูก และทรงสอนมรรคาของพระองค์แก่คนใจถ่อม... สดด 25:9

23 คือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอม
และทิฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า และน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงรับฟังพระคริสต์ ...2คร10:5

24 จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น...สภษ3:5-6 เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น...อสย55:9

25 แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ยกความผิด พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์
แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ยกความผิด พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกัน... มก 11:26

26 และถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงยกโทษให้กันและกัน
จงสวมใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ ใจอดทนไว้นาน จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกัน และถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงยกโทษให้กันและกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใด ท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกัน แล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด เพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์... คส 3:12-14

27 ทำไมข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถ่อมตัวลง และพระองค์มิได้ทรงสนพระทัย'
ดูเถิด ในวันที่เจ้าอดอาหาร เจ้าทำตามใจของเจ้า และบีบบังคับคนงานของเจ้าทั้งหมด... อสย58:3

28 ผู้ใดที่มีบัญญัติของเรา และประพฤติตามบัญญัตินั้น
ผู้ใดที่มีบัญญัติของเรา และประพฤติตามบัญญัตินั้น ผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเรา... ถ้าผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเรา... ยน 14:21,23

29 เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เรา
แต่ได้ทรงประทานจิตที่กอปรด้วยฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเองให้แก่เรา ... 2ทธ 1:7

30 เพราะเหตุที่เจ้าเป็นแต่อุ่นๆ ไม่เย็นและไม่ร้อน
เพราะเหตุที่เจ้าเป็นแต่อุ่นๆ ไม่เย็นและไม่ร้อน เราจะคายเจ้าออกจากปากของเรา...วว3:16

31 เพราะวันเวลาจะให้เห็นได้ชัดเจน เพราะว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟ
บนรากนั้นถ้าผู้ใดจะก่อขึ้นด้วยทองคำ เงิน เพชรพลอย ไม้ หญ้าแห้งหรือฟาง การงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็น เพราะวันเวลาจะให้เห็นได้ชัดเจน เพราะว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟ ไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร... 1คร 3:12-13

32 พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์”
พระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรว่า “ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย เจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือ” เขาทูลพระองค์ว่า “เป็นความจริงพระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์” พระองค์ตรัสสั่งเขาว่า “จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด”... ยน 21:15

33 ชำระ VS สร้าง(การประพฤติ การแสดงออก Hand)
ชำระตัวเก่า BB การเล่นกับตัณหาเนื้อหนัง กินเติบ ล่วงประเวณี (กาย&ใจ) กท5:13,19-21; 1ยน2:15-16 การปล่อยตัวไปกับความโลภ ตัณหาของตา 1ทธ6:10; 1ยน2:16 การเคร่งครัดในรูปแบบปฏิบัติจนทำให้ยาก ต่อการเคลื่อนไหวของ Hs อสย29:13; 2ทธ3:5 การรับใช้ G ด้วยความคิด กำลังมนุษย์จนเบียดบังการทรงนำของ Hs สภษ21:30, 1คร3:19-20 การปล่อยตัวตามเนื้อหนัง รักสบาย ไม่อธิษฐานจนห่างไกล G กท5:13 การพูดที่ไม่ถวายเกียรติ G เช่น พูดไม่จริง ไม่พูดด้วยใจรัก... ยรม9:5 การกระทำที่เห็นแก่ตัว เอาเปรียบผู้อื่น 2ทธ3:2-4 การทำเลียนแบบภายนอกโดยไม่เข้าใจหลักการเบื้องหลัง 2ทธ3:5 การควบคุมคนอื่นแทนที่จะเอื้ออำนวยให้ Hs ทรงทำงานในชีวิตของเขา กท2:3-4 การต่อต้าน ดูแคลน การเคลื่อนไหวใหม่ๆ ที่มาจาก Hs ที่ข้าพระองค์ไม่เข้าใจ 1ธส5:19 การแสดงความก้าวร้าวด้วยคำพูดและการกระทำต่อผู้อื่น 2พกษ19:28 ทักษะชำระด้วยไฟ Hs (Cleaning with fire) ©2009 Youthana Paranan.

34 ชำระ VS สร้าง (การประพฤติ การแสดงออก Hand)
สร้างชีวิตใหม่ BB ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ, ด้วยผลของพระวิญญาณ กท5:22-26 ใจกว้างขวาง สภษ11:25; 2คร9:11 ใจรักพระเยซู อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน รักพี่น้อง รักคริสตจักร มธ22:37; ยน14:21 การใช้ชีวิตโดยพึ่งพระคุณและความรักของ G แทนการเคร่งครัดตามธรรมบัญญัติด้วยตนเอง กท3:5; ยน4:24, 1ธส5:19 ,ทต3:5 รับใช้โดยพึ่งพาHs ตามการทรงนำG กจ8:26-27 การดำเนินชีวิตในความร้อนรนต่อ G ความเปรมปรีดิ์ การลิงโลด โดยHs ดลใจ คส1:29 การมีวินัยเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยใจที่แสวงหา มธ7:7-8 ยึดความจริง, ดำเนินชีวิตอย่างถวายเกียรติG อฟ4:15; 1คร10:31 ยน13:34; มธ22:37-39 ประพฤติตามคำสอนจากพระโอษฐ์G, การฝึกใช้ของประทานในชีวิตจริง สดด32:8; มธ25:28-29 การอยู่ในศูนย์กลางน้ำพระทัย G และร่วมมือกับG กระทำแผนการให้สำเร็จ กจ13:2-4 การใช้ชีวิตด้วยฤทธิ์อำนาจ Hs อย่างเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ กจ2:4,17,38 การรับใช้พระเจ้าอย่างสุดกำลังในสถานภาพของตน มธ22:37

35 ชำระ VS สร้าง (อารมณ์ความรู้สึก Heart)
ชำระตัวเก่า BB ใจเห่อเหิมเย่อหยิ่ง โยบ35:12; 2ทธ3:2 ใจขมขื่น ใจขัดเคือง ใจมักโกรธหงุดหงิดง่าย มก11:25-26; 2ทธ3:3 การเอาแต่ใจตนเอง อสย58:3 รู้สึกเกรงใจมนุษย์มากกว่าเกรงใจG กท1:10 รู้สึกขลาดกลัวในการประกาศตัวเรื่องพระเจ้า มก14:66-68 การรับใช้บนแรงจูงใจที่ผิดๆ เช่น กลัวเสียหน้า กลัวถูกปฏิเสธ กลัวพระเจ้าไม่อวยพร กลัวการขมขู่จากมนุษย์ และอื่นๆ... 1คร3:12; ฟป2:3 การมักกล่าวโทษ จับผิด ไม่ให้เกียรติหรือมองข้ามความสำคัญของผู้อื่น มองแต่ตนเองว่าเหนือกว่าเก่งกว่า รม2:1 ใจที่หลอกลวง การไม่จริงใจ สดด32:2; ยรม9:5 ทักษะชำระด้วยไฟ Hs (Cleaning with fire) ©2009 Youthana Paranan.

36 ทักษะชำระด้วยไฟ Hs (Cleaning with fire)
ชำระ VS สร้าง (อารมณ์ความรู้สึก Heart) สร้างชีวิตใหม่ BB ใจถ่อม สดด25:9; สภษ16:9 วิถีชีวิตแห่งการยกโทษ การคืนดี การไม่ถือโกรธ การมีเมตตาแก่คนที่ได้ทำผิดต่อข้าพระองค์ได้แก่... มธ18:35, คส3:12-14 การเชื่อฟังตอบสนองจริงจังทันที มธ12:50; ยน14:21,23 การยำเกรงGในอิริยาบถแห่งชีวิต มธ10:28; ฉธบ 8:6 การใช้ชีวิตโดยพึ่งพระคุณและความรักของ G แทนการเคร่งครัดตามธรรมบัญญัติด้วยตนเอง 2ทธ 1:7; กท3:1-3 การใช้ชีวิตด้วยฤทธิ์อำนาจ Hs อย่างเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์, ด้วยใจที่รักพระเจ้า ยน21:15; กจ2:4,17,38 ใจถ่อม อ่อนสุภาพ อดทนไว้นาน อฟ4:2, ฟป2:3 ยึดความจริง ด้วยใจรัก อฟ4:15 ใจรักพระเยซู อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน รักพี่น้อง รักคริสตจักร ยน13:34; มธ22:37-39 ทักษะชำระด้วยไฟ Hs (Cleaning with fire)

37 ชำระ VS สร้าง (จิตวิญญาณ Human Soul)
ชำระตัวเก่า BB การผิดบาปที่เกาะแน่น & ถ่วงอยู่ อสย59:2; สดด66:18 ถูกหน่วงรั้งจากการล่อลวงของวิญญาณชั่ว, การปิดใจโดยมาร ปฐก3:3-6, 2คร4:4 การเชื่อถือในรูปเคารพ (วัตถุ, เทพเจ้า, คาถา, คนทรง, ความสัมพันธ์ใดๆที่สำคัญกว่าG) อพย23:24; ลนต20:6 การหล่นจากความรักดั้งเดิม อยู่แบบอุ่นๆ วว2:4, วว3:16 ผลทุกอย่างของบาปที่ข้าพระองค์กลับใจและปฏิเสธตัดขาดแล้ว ยน1:15 คำแช่งสาปจากบรรพบุรุษทุกอย่าง ในข้าพระองค์และเชื้อสายของข้าพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับบาปเหล่านี้ อพย20:5 สร้างชีวิตใหม่ BB การรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์ มธ5:8 การยำเกรงGในอิริยาบถแห่งชีวิต สภษ9:10 การมีชัยชนะในสงครามฝ่ายวิญญาณ อฟ6:10,13 การหิวกระหายฝ่ายวิญญาณ ยรม29:12-13 การคาดหวังและรู้จักรอคอยอย่างสงบ ฮบก2:1 การมีความสนิทสนมกับ Hs อพย20:6, คส2:12-14; ยน14:21 ทักษะชำระด้วยไฟ Hs (Cleaning with fire) ©2009 Youthana Paranan.


ดาวน์โหลด ppt Cleaning with Fire test ช่วงที่ผ่านมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google