งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดองค์กรฝ่ายขาย Sales Management การบริหารงานขาย Department of Marketing Bangkok University- MK329 by A. Treetip.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดองค์กรฝ่ายขาย Sales Management การบริหารงานขาย Department of Marketing Bangkok University- MK329 by A. Treetip."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดองค์กรฝ่ายขาย Sales Management การบริหารงานขาย Department of Marketing Bangkok University- MK329 by A. Treetip

2 เมื่อคุณได้เป็นผู้บริหารงานขาย
วางแผน พยากรณ์การขาย จัดทำงบประมาณ สรรหา + คัดเลือกพนักงานขาย ฝึกอบรม จ่ายผลตอบแทน การจูงใจ กำหนดเขตการขาย ประเมินผลงาน MK329 by A. Treetip

3 ความหมายของการจัดองค์การ
เป็นกระบวนการกำหนดความสัมพันธ์ ระหว่างพนักงาน และงานกลุ่มหนึ่ง กับพนักงานและงานกลุ่มอื่นๆ ภายในองค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดโครงสร้างของสายการบังคับบัญชา ความรับผิดชอบ และสายการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ MK329 by A. Treetip

4 Management Functions MK329 by A. Treetip

5 Importance of Management Functions by Management Level
17.6% 24.7% 36.5% Plan Organize 4.2% 34.7% 5.2% 22.7% Staff 7.9% 10.1% 23.0% 21.4% 21.1% Direct 24.4% 24.1% 22.4% Control 1st Line Managers 2nd Line Managers General Managers MK329 by A. Treetip

6 Importance of Management Functions by Industry (1st Line Managers)
15.2% 23.0% 21.2% Plan Organize 3.2% 6.1% 37.2% 5.9% 27.2% 32.8% Staff 22.3% 21.3% 18.8% Direct 23.0% 19.0% 23.2% Control Pharma- ceutical Office Supplies Clothing Manuf. MK329 by A. Treetip

7 Management Functions Combining roles that must be performed
to accomplish specific objectives. MK329 by A. Treetip

8 Management Functions MK329 by A. Treetip

9 ควรมีแผนภูมิองค์การ (Organization Chart) หรือไม่ ???
ทำไม (องค์การ) ไม่ต้องมีแผนภูมิ ? องค์การมีขนาดเล็ก หน้าที่งานไม่สลับซับซ้อน ทุกคนมีอำนาจหน้าที่/ความรับผิดชอบเหมือนกัน การปกครองเป็นระบบครอบครัว ไม่เข้าใจการสร้างแผนภูมิ MK329 by A. Treetip

10 ทำไม (องค์การ) ต้องมีแผนภูมิ ?
เพื่อให้ทุกคนรับทราบถึงโครงสร้างภายในองค์กร เพื่อแสดงหน้าที่/ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อทราบว่าใครทำงานอยู่ที่ไหน ? ขึ้นอยู่กับใคร ? เพื่อหาผู้รับผิดชอบได้เมื่อเกิดปัญหาในงาน MK329 by A. Treetip

11 รูปแบบแผนภูมิองค์กรฝ่ายขาย
มีแบบแผน ไม่มีแบบแผน MK329 by A. Treetip

12 Sales Organizational Structure
MK329 by A. Treetip

13 รูปแบบแผนภูมิองค์การฝ่ายขาย (มีแบบแผน)
สามารถ จำแนกออกได้เป็น 5 รูปแบบใหญ่ ๆ การจัดองค์การฝ่ายขายตามอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ การจัดองค์การฝ่ายขายตามผลิตภัณฑ์ การจัดองค์การฝ่ายขายตามลูกค้าหรือตลาด การจัดองค์การฝ่ายขายตามหน้าที่ การจัดองค์การฝ่ายขายแบบผสม MK329 by A. Treetip

14 การจัดองค์การฝ่ายขายตามอาณาเขตทางภูมิศาสตร์
ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย เขตกรุงเทพฯ ผู้จัดการฝ่ายขาย เขตภาคเหนือ ผู้จัดการฝ่ายขาย เขตภาคอีสาน ผู้จัดการฝ่ายขาย เขตภาคกลาง พนักงานขาย พนักงานขาย พนักงานขาย พนักงานขาย เขตเยาวราช เขตดอนเมือง เขตธนบุรี ฯ MK329 by A. Treetip

15 การจัดองค์การฝ่ายขายตามผลิตภัณฑ์
ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย เคมีภัณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย วัสดุก่อสร้าง ผู้จัดการฝ่ายขาย อุปกรณ์สื่อสาร ผู้จัดการฝ่ายขาย ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า พนักงานขาย พนักงานขาย พนักงานขาย พนักงานขาย MK329 by A. Treetip

16 การจัดองค์การฝ่ายขายตามลูกค้าหรือตลาด
ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่าย ขายปลีก ผู้จัดการฝ่าย ขายส่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย อุตสาหกรรม ผู้จัดการฝ่ายขาย ส่วนราชการ พนักงานขาย พนักงานขาย พนักงานขาย พนักงานขาย MK329 by A. Treetip

17 การจัดการองค์การขายตามหน้าที่
MK329 by A. Treetip

18 การจัดการองค์การขายตามหน้าที่
อาจแบ่งสายงานออกเป็น 2 ระดับ คือ 1. แบบสายงานระดับเดียว ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย One man one boss พนักงานขาย พนักงานขาย พนักงานขาย 2. แบบสายงาน 2 ระดับ ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย หัวหน้างาน หัวหน้างาน หัวหน้างาน พนักงานขาย พนักงานขาย พนักงานขาย MK329 by A. Treetip

19 การจัดองค์กรขายแบบผสม
MK329 by A. Treetip

20 โครงสร้างองค์การฝ่ายขายที่เหมาะสมที่สุด ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยภายนอก เทคโนโลยี ลูกค้าหรือตลาด การแข่งขัน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ปัจจัยภายใน ต้นทุน จำนวนพนักงานขาย คุณสมบัติของพนักงานขาย ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ MK329 by A. Treetip

21 งานที่มอบหมายภายให้ทำส่งในครั้งหน้า
ให้จับคู่ และเขียนข้อดี – ข้อเสีย ของแต่ละวิธีที่คาดว่าเกิดขึ้นในแต่ละรูปแบบโครงสร้างองค์กรต่างๆ ให้นักศึกษาองค์กร 1 องค์กร ว่าใช้วิธีการจัดองค์กรขายอย่างไร และทำให้เกิดข้อดี-ข้อด้อยอย่างไร (ส่งในสัปดาห์ที่ 5) :Paper + Present MK329 by A. Treetip


ดาวน์โหลด ppt การจัดองค์กรฝ่ายขาย Sales Management การบริหารงานขาย Department of Marketing Bangkok University- MK329 by A. Treetip.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google