งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2553
เรื่อง : อบรมเทคนิคการออกแบบโลโก้ฉลากและบรรจุภัณฑ์และการใช้โปรแกรม สำเร็จรูปเบื้องต้น วันที่ : 7 สิงหาคม 2553 สถานที่ : ณ อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ผู้จัด : คณะนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อ.ธิดาใจ จันทนามศรี

2 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2553
เรื่อง : อบรมการตรวจสอบและบำรุงรักษาอาคารเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลอาคาร (งานคอนกรีต) วันที่ : 10 สิงหาคม 2553 สถานที่ : ณ วสท. ผู้จัด : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.พิเชษฐ์ อ่อนหวาน คุณสมชาย บุญก่อเกื้อ

3 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2553
เรื่อง : อบรมการใช้โปรแกรม OPM วันที่ : 16 สิงหาคม 2553 สถานที่ : - ผู้จัด : - อ.ประวงศ์ มณีเลิศรัตนา

4 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2553
เรื่อง : การเข้าร่วมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ : 17 สิงหาคม 2553 สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ผู้จัด : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด อ.บุญชอบ พรรณนิกร อ.เบญจวรรณ แซ่เตียว อ.พัชรี แก้วเกตุ อ.ศิวารินทร์ หมวดทิพย์ อ.สุนัน คงธงชัย

5 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2553
เรื่อง : สัมมนาการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย วันที่ : 21 สิงหาคม 2553 สถานที่ : ณ วสท. ผู้จัด : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณวิศรุต อารีชม คุณมาโนช อนันทสุข

6 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2553
เรื่อง : อบรมเรื่อง “การใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการออนไลน์” วันที่ : 26 สิงหาคม 2553 สถานที่ : ณ อาคาร 15 ชั้น 4 ห้อง 15406 ผู้จัด : ศูนย์คอมพิวเตอร์ อ.ศุภโชค พิริยะสกุล อ.เบญจวรรณ แซ่เตียว อ.บุญชอบ พรรณิกร อ.ไพบูลย์ นาสำราญ อ.ศิวารินทร์ จินตนา อ.สุนัน คงธงชัย

7 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2553
เรื่อง : รับฟังการแถลงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ : 27 สิงหาคม 2553 สถานที่ : ณ อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ โรงละคอน ชั้น 16 ผู้จัด : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา อ.เบญจวรรณ แซ่เตียว อ.บุญชอบ พรรณิกร อ.ประวงศ์ มณีเลิศรัตนา อ.ไพบูลย์ นาสำราญ อ.ธิดาใจ จันทนามศรี อ.ผอบ พลเมือง อ.สุนัน คงธงชัย


ดาวน์โหลด ppt บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google