งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินราคาตราสารหนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินราคาตราสารหนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินราคาตราสารหนี้
ลักษณะที่สำคัญของตราสารหนี้ การหามูลค่าของตราสารหนี้ การวัดอัตราผลตอบแทน

2 School of Business Administration
ตราสารหนี้คืออะไร? ตราสารหนี้ระยะยาวที่ผู้กู้ (ผู้ออกตราสาร) ตกลงที่จะจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยตามวันที่กำหนดไว้ แก่ผู้ถือตราสารหนี้ Sansanee Thebpanya School of Business Administration

3 ลักษณะที่สำคัญของตราสารหนี้
ราคา par – มูลค่าหน้าตั๋วของตราสารที่ผู้ถือจะได้รับคืนเมื่อตอนครบกำหนดไถ่ถอน (สมมติให้เท่ากับ ฿1,000) อัตราดอกเบี้ยที่ตราไว้ – อัตราดอกเบี้ย (โดยทั่วไปจะคงที่) ที่ผู้ออกตราสารจะจ่ายให้แก่ผู้ถือตราสาร จำนวนดอกเบี้ยที่จ่ายคิดเป็นตัวเงินเท่ากับ มูลค่าหน้าตั๋ว คูณด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ตราไว้ วันไถ่ถอน – วันที่ตราสารหนี้ครบกำหนดไถ่ถอน Sansanee Thebpanya School of Business Administration

4 ลักษณะที่สำคัญของตราสารหนี้ (ต่อ)
วันที่ออก (Issue date) – วันที่ออกจำหน่ายตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทน (Yield to maturity) - อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการถือตราสารหนี้จนกระทั่งครบกำหนดไถ่ถอน Sansanee Thebpanya School of Business Administration

5 มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
1 2 n k CF1 CFn CF2 มูลค่า ... Sansanee Thebpanya School of Business Administration

6 School of Business Administration
จงหามูลค่าของตราสารหนี้ที่มีอายุ 10 ปี จ่ายดอกเบี้ยปีละครั้งที่อัตรา 10% ถ้า kd = 10% 1 2 10 k 100 ,000 VB = ? ... Sansanee Thebpanya School of Business Administration

7 ตัวอย่าง: ถ้า kd เพิ่มขึ้น
สมมติว่าเงินเฟ้อสูงขึ้น 4% ทำให้ kd = 14% เมื่อkd สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ตราไว้ มูลค่าของตราสารหนี้จะต่ำลงกว่ามูลค่าหน้าตั๋ว และขายที่ discount VB = ฿100[PVIFA14%, 10] + ฿1,000[PVIF14%, 10] = ฿100[5.2161] + ฿1,000[0.2697] = ฿791.31 Sansanee Thebpanya School of Business Administration

8 School of Business Administration
ตัวอย่าง: ถ้า kd ลดลง สมมติว่าเงินเฟ้อลดลง 3% ทำให้ kd = 7% เมื่อ kd ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ตราไว้ มูลค่าของตราสารหนี้จะสูงกว่ามูลค่าหน้าตั๋ว และขายที่ premium VB = ฿100[PVIFA7%, 10] + ฿1,000[PVIF7%, 10] = ฿100[7.0236] + ฿1,000[0.5083] = ฿1,210.66 Sansanee Thebpanya School of Business Administration

9 มูลค่าของตราสารหนี้ในแต่ละช่วงเวลา
ณ ตอนครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าของตราสารหนี้จะต้องเท่ากับมูลค่าหน้าตั๋ว ถ้า kd คงที่: มูลค่าของ premium bond จะลดลงตามเวลา จนกระทั่งเท่ากับมูลค่าหน้าตั๋วในตอนครบกำหนด มูลค่าของ discount bond จะสูงขึ้นตามเวลา จนกระทั่งเท่ากับมูลค่าหน้าตั๋ว เมื่อครบกำหนด มูลค่าของ par bond เท่ากับมูลค่าหน้าตั๋ว Sansanee Thebpanya School of Business Administration

10 School of Business Administration
หา YTM ของตราสารหนี้ประเภท 9% ซึ่งมีอายุ 10 ปี มูลค่าหน้าตั๋วเท่ากับ 1,000 บาท ออกขายที่ราคา 887 บาท ต้องหา kd จากสมการต่อไปนี้ Kd = 10.91% Sansanee Thebpanya School of Business Administration

11 School of Business Administration
หา YTM ของตราสารหนี้ประเภท 9% ซึ่งมีอายุ 10 ปี มูลค่าหน้าตั๋ว เท่ากับ 1,000 บาท ออกขายที่ราคา 1, บาท แก้สมการหาค่า YTM ของตราสารหนี้ได้เท่ากับ 7.08% ตราสารหนี้ขายที่ราคาpremium เนื่องจาก YTM < อัตราดอกเบี้ยที่ตราไว้ 1, = 90[PVIFAk, 10] + 1,000[PVIFk, 10] ที่ k = 7%; VB = $1,140.47 ที่ k = 8%; VB = $1,067.10 kd = 7.08% Sansanee Thebpanya School of Business Administration

12 ตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยปีละสองครั้ง (Semiannual bonds)
หาอัตราผลตอบแทนต่องวด = kd / 2 หารดอกเบี้ยรายปี (annual coupon) ด้วย 2 Sansanee Thebpanya School of Business Administration

13 School of Business Administration
จงหามูลค่าของตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยปีละสองครั้ง ตราสารหนี้มีอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี ถ้า kd = 14% VB = 50[PVIFA7%, 20] + 1,000[PVIF7%, 20] = 50[ ] + 1,000[0.2584] = บาท Sansanee Thebpanya School of Business Administration

14 School of Business Administration
หา YTM ของหุ้นกู้อายุ 10 ปี จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้งในอัตรา 8% ต่อปี ราคา par ฿1,000 ราคาตลาดเท่ากับ ฿875.38 1 19 20 kd=? ... 40 40 40 PV1 . PV19 PV20 1,000 875.38 หา kd !! Sansanee Thebpanya School of Business Administration

15 School of Business Administration
875.38 40 [PVIFAi, 20] + 1,000[PVIFi, 20] = i 5% = Kd = i  2 = 10% Sansanee Thebpanya School of Business Administration


ดาวน์โหลด ppt การประเมินราคาตราสารหนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google