งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของอีเมล์ อีเมล์ ( ) ย่อมาจาก Electronics Mail

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของอีเมล์ อีเมล์ ( ) ย่อมาจาก Electronics Mail"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสมัครและใช้งาน e-mail

2 ความหมายของอีเมล์ อีเมล์ (e-Mail) ย่อมาจาก Electronics Mail
อีเมล์ หมายถึง จดหมาย อีเล็กทรอนิกส์ เป็นการส่งจดหมายระหว่างกันได้ใน เวลาไม่กี่วินาที เร็วกว่าการส่ง จดหมายปกติ และเป็นที่นิยมอย่า แพร่หลาย

3 ที่อยู่ของผู้รับจดหมาย
อีเมล์แอดเดรส ในการใช้งานอีเมล์จะต้องกรอกชื่อของ ผู้รับไว้ เรียกว่า อีเมล์แอดเดรส ( address) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ ชื่อของผู้รับจดหมาย ที่อยู่ของผู้รับจดหมาย เครื่องหมาย ‘at’

4 การบริการอีเมล์บนอินเทอร์เน็ต
บนอินเทอร์เน็ตมีหลายเว็บไซต์ที่ ให้บริการอีเมล์ฟรี อีเมล์ฟรีทำให้ได้รับความสะดวก และ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร มีทั้งอีเมล์ของไทยและต่างประเทศ

5

6 mail.yahoo.com

7 gmail.com

8 การสมัครเข้าใช้งาน gmail.com

9 บรรณานุกรม กรภัทร์ สุทธิดารา, ดนุพล กิ่งสุคนธ์ และจีราวุธ วารินทร์. รวมเครื่องมือสื่อสาร ทางอินเทอร์เน็ต. กรุงเทพฯ: อินโฟเพรส, หน้า พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และอัมรินทร์ เพ็ชรกุล. Internet ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย, 2550. Marangraphic. Teach yourself the Internet and World Wild Web Visually เรียนการใช้งาน Internet และ World Wild Web ด้วยตนเอง. แปลโดย ปกรณ์ พาณิชย์กิจ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, หน้า.


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของอีเมล์ อีเมล์ ( ) ย่อมาจาก Electronics Mail

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google