งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GST-gang Sarthit Toolthaisong 7. Virtual Work. Chapter Outline 7-1 Work 7-2 Equilibrium 7-3 Potential Energy and Stability GST-gang Sarthit Toolthaisong.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GST-gang Sarthit Toolthaisong 7. Virtual Work. Chapter Outline 7-1 Work 7-2 Equilibrium 7-3 Potential Energy and Stability GST-gang Sarthit Toolthaisong."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GST-gang Sarthit Toolthaisong 7. Virtual Work

2 Chapter Outline 7-1 Work 7-2 Equilibrium 7-3 Potential Energy and Stability GST-gang Sarthit Toolthaisong

3 3-1 Work Work of a Force GST-gang Sarthit Toolthaisong

4 3-1 Work Work of a Force GST-gang Sarthit Toolthaisong

5 3-1 Work Work of a Couple GST-gang Sarthit Toolthaisong

6 3-1 Work Virtual Work The work done by any force F acting on the particle during the virtual displacement δr is called Virtual Work GST-gang Sarthit Toolthaisong

7 3-2 Equilibrium Equilibrium of a Particle GST-gang Sarthit Toolthaisong

8 3-2 Equilibrium Equilibrium of a Rigid Body The work done by P is The work done by R is Therefore, the principle give GST-gang Sarthit Toolthaisong

9 3-2 Equilibrium Principle of Virtual Work The virtual work done by external active forces on an ideal mechanical system in equilibrium is zero for any and all virtual displacements consistent with the constraints. GST-gang Sarthit Toolthaisong

10 3-2 Equilibrium Degree of Freedom The number of degree of freedom of a mechanical system is the number of independent coordinates needed to specify completely the configuration of the system GST-gang Sarthit Toolthaisong

11 7-3 Potential Energy Elastic Potential Energy Change in elastic potential energy Virtual work done on spring For torsion spring GST-gang Sarthit Toolthaisong

12 7-3 Potential Energy Gravitational Potential Energy Gravitational Potential Energy Change GST-gang Sarthit Toolthaisong

13 7-3 Potential Energy Energy Equation งานเสมือนที่กระทำโดยแรงภายนอกทั้งหมด ( ไม่รวมน้ำหนักและแรงสปริง ) บนระบบของวัตถุเกร็งภายใต้สภาวะสมดุลย่อมมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลง ของพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานศักย์ยืดหยุ่น เมื่อสมมติให้มีการ เคลื่อนที่ด้วยการกระจัดเสือนของแต่ละชิ้นส่วนหรือตัวรองรับในระบบของวัตถุ แข้งเกร็งดังกล่าว GST-gang Sarthit Toolthaisong

14 7-3 Potential Energy Energy Equation ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา ด้วยสมการพลังงาน 1) เขียนแผนภาพของแรงภายนอก ( ไม่ รวมน้ำหนักและแรงสปริง ) ของระบบ ของวัตถุแข็งเกร็งทั้งระบบ 2) กำหนดการกระจัดเสมือนและการ เปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์ 3) ใช้หลักการของสมการพลังงาน GST-gang Sarthit Toolthaisong

15 7-3 Potential Energy Stability of Equilibrium GST-gang Sarthit Toolthaisong

16

17

18

19


ดาวน์โหลด ppt GST-gang Sarthit Toolthaisong 7. Virtual Work. Chapter Outline 7-1 Work 7-2 Equilibrium 7-3 Potential Energy and Stability GST-gang Sarthit Toolthaisong.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google