งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE โปรแกรมบริหารจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ iGarage

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE โปรแกรมบริหารจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ iGarage"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2009-25 โปรแกรมบริหารจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ iGarage
นายทรรศนชัย ดวงงอก นายภัทรกิติ ไชยสิงห์ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.วิโรจน์ ทวีปวรเดช อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน รศ.วนิดา แก่นอากาศ ผศ.อนัตต์ เจ่าสกุล

2 หัวข้อนำเสนอ เกี่ยวกับโครงการ แผนการดำเนินงาน ความก้าวหน้าของโครงการ
การใช้งานระบบ DEMO ปัญหาและอุปสรรค Q&A

3 เกี่ยวกับโครงการ การบริหารจัดการภายในอู่ซ่อมรถยนต์
การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ความยุ่งยากในการจัดทำรายการงานซ่อมต่างๆ ระบบสามารถรองรับการใช้งานของอู่ซ่อมรถยนต์ในสมาคมอู่กลางการประกันภัย ขอบเขตของโครงการ ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลที่ใช้จัดเก็บข้อมูลงานซ่อมได้ ระบบสามารถประเมินราคาอะไหล่และราคาซ่อมได้ ระบบสามารถตรวจสอบสถานะการซ่อมได้ ระบบสามารถจัดเตรียมข้อมูลในการเคลมประกันได้

4 แผนการดำเนินงาน 1 หัวข้อเสนอโครงการ 2 ศึกษาความรู้เบื้องต้น 3
# แผนการดำเนินงาน 2552 2553 มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ 1 หัวข้อเสนอโครงการ 2 ศึกษาความรู้เบื้องต้น 3 ออกแบบระบบ 4 พัฒนาระบบ 5 ทดสอบและปรับปรุงระบบ 6 จัดทำคู่มือและรายงาน

5 ความก้าวหน้าของโครงการ

6 หลังจาก Login เข้าสู่ระบบ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 ปัญหาและอุปสรรค การดำเนินงานล้ากว่าแผนการดำเนินงาน
เสียเวลาในการศึกษาการใช้งานเครื่องมือค่อนข้างมาก ขาดประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน

35 Q&A


ดาวน์โหลด ppt COE โปรแกรมบริหารจัดการอู่ซ่อมรถยนต์ iGarage

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google