งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Device for single – phase ac parameter measurement

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Device for single – phase ac parameter measurement"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Device for single – phase ac parameter measurement
อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร นำเสนอโดย นายวีระวัฒน์ วงษา นายวุฒิกร อ่อนชัย อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. ดร. วาธิส ลีลาภัทร อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก

2 หัวข้อนำเสนอ แนวทางการออกแบบ ความก้าวหน้าของโครงการ
ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป คำถาม และข้อเสนอแนะ

3 แนวทางการออกแบบ ใช้ชิพ ADE 5169 เป็นหน่วยประมวลผลกลาง
ทำการวัดค่าแรงดัน กระแส และกำลังไฟฟ้าได้ต่อเนื่องไม่เกิน 30 นาทีในกรณีที่มีการเก็บค่าทางไฟฟ้า มีความถี่ในการ Sampling 50 ครั้งต่อวินาที สามารถเก็บค่าทางไฟฟ้าได้พร้อมกัน 3 ค่า ใช้หน่วยความจำภายนอกแบบ flash memory ในการเก็บค่าเพื่อนำค่าที่ได้ไปเขียนกราฟ

4 แนวทางการออกแบบ สามารถดาวน์โหลดค่าที่เก็บในหน่วยความจำเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้ สามารถแสดงผลค่าทางไฟฟ้าออกทาง LCD ได้ทั้ง 3 ค่าพร้อมๆ กัน

5 ความก้าวหน้าของโครงการ
สามารถทำการ Download โปรแกรมลง Board ADE5169 เพื่อทดสอบการทำงานได้

6 ความก้าวหน้าของโครงการ (ต่อ )
ทำการต่อวงจรเพื่อทดสอบการทำงานของ I/O Port ของ Chip ADE5169 และเรียนรู้การทำงานของ Board ADE5169 ในส่วนต่าง ๆ

7 ความก้าวหน้าของโครงการ (ต่อ )
ทดสอบการทำงานของ ET-MINI LOGIC LEVEL SHIFTER

8 ความก้าวหน้าของโครงการ (ต่อ )
เรียนรู้การทำงานของ Flash memory

9 ปัญหา และอุปสรรค ADE5169 เป็นชิพตัวใหม่จึงมี Software ที่ support น้อย และยังมีการใช้งานที่น้อยมาก เอกสารที่ใช้ค้นคว้า และตัวอย่างการใช้งาน ADE5169 มีจำนวนน้อย การสร้าง Board ADE5169 ใช้เวลานานเนื่องจากเป็นงานที่ละเอียดและมีวงจรที่ค่อนข้างซับซ้อน

10 สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป
สร้างวงจรลดแรงดันในส่วนที่เหลือให้เสร็จ ทำการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถรับค่า Input จากภายนอก แล้วนำไปแสดงผลและ จัดเก็บลงหน่วยความจำได้ ทำการทดลองหาข้อบกพร่อง และทำการแก้ไข

11 สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไป ( ต่อ )

12 คำถาม และข้อเสนอแนะ

13 Device for single – phase ac parameter measurement
อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร นำเสนอโดย นายวีระวัฒน์ วงษา นายวุฒิกร อ่อนชัย อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน อ. ดร. วาธิส ลีลาภัทร อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก


ดาวน์โหลด ppt Device for single – phase ac parameter measurement

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google